4 maatregelen voor een beter plaatselijk bestuur

Actualiteit
4 maatregelen voor een beter plaatselijk bestuur

De Brusselse Regering heeft overeenstemming bereikt over vier principes van gezond beheer om het plaatselijk bestuur te verbeteren. Op het menu: een volledige decumul tussen het lokaal uitvoerend mandaat en het parlementair mandaat, een vermindering van het aantal schepenen, een opwaardering van het statuut van burgemeesters en schepenen en een opwaardering van het statuut van gemeenteraadsleden

"Hoewel de regering een politiek akkoord heeft over deze 4 beginselen, is er nog geen bedrag vastgesteld. Dit geldt met name voor het toekomstige loon van burgemeesters. Deze bedragen zullen worden gespecificeerd in de uitvoeringsbesluiten. In dit stadium wordt de urgentie evenwel gegeven aan de verhoging van de weddeschalen van het gemeentepersoneel, wat voorlopig mijn politieke prioriteit blijft.”, benadrukt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Enkel voltijdse gewestelijke volksvertegenwoordigers

Het eerste principe van deugdelijk bestuur is de volledige decumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat. Dit gaat in vanaf 2024. Zo zullen de Brusselse volksvertegenwoordigers zich volledig kunnen wijden aan hun gewestelijke functie.

Minder schepenen

Nog een maatregel voor een beter plaatselijk bestuur: minder schepenen. De gemeentecolleges hebben de komende legislatuur één schepen minder. De gemeenteraad zal echter de mogelijkheid hebben om desgewenst met meer dan één eenheid te verminderen.

Nieuwe berekening voor de bezoldiging van burgemeesters en schepenen

Het loon van de burgemeester, dat momenteel gekoppeld is aan dat van de gemeentesecretaris, zal niet meer vastgesteld worden volgens dat van zijn gemeentesecretaris. Het wordt voortaan uitgedrukt als een percentage van de parlementaire vergoeding van de leden van het federaal parlement. De regering zal in een komend besluit een nieuw systeem voor de berekening ervan voorstellen.

Daarentegen zullen de burgemeesters en schepenen, net als in het Vlaamse Gewest, een uittredingsvergoeding kunnen krijgen als hun mandaat niet wordt verlengd of bij ontslag om medische redenen. Langdurige arbeidsongeschiktheid moet in dit geval met een medische verklaring worden aangetoond.

Meer billijke vergoeding voor het werk van gemeenteraadsleden

Ten slotte zullen de presentiegelden van gemeenteraadsleden worden verhoogd en zullen ze variëren tussen 100 en 200 euro bruto om een billijke vergoeding te garanderen voor werkvergaderingen in een gemeenteraad of commissie en voor de voorbereiding ervan.