Toegang tot arbeidsmarkt voor mensen van buitenlandse origine: belemmeringen wegnemen

Actualiteit
Jonge migrant maakte zich zorgen over zijn toekomst. Toegang tot de arbeidsmarkt is een hindernissenparcours voor mensen van buitenlandse afkomst.

Op 15 juni kwamen de sociale partners, de gewestministers en de federale minister van Werk samen om te werken rond het thema arbeidsmarktintegratie van personen van vreemde origine.

Zoals we weten, scoort België zeer slechte resultaten als het gaat om de arbeidsparticipatie van mensen van buitenlandse afkomst. Het Brussels Gewest maakt zich des te meer zorgen door de concentratie van nieuwkomers uit verschillende landen op zijn grondgebied.

Voortbouwen op positieve bevindingen

Tijdens zijn toespraak herinnerde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, aan de antwoorden die werden gegeven in het kader van het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bevordering van de integratie van personen van buitenlandse afkomst en vulde hij deze aan met extra aandachtspunten.

Werkgelegenheidsconferentie 2022, debat met gewestministers

Om een ​​effectief beleid te voeren, is het noodzakelijk om te vertrouwen op positieve bevindingen, zoals de stijgende arbeidsparticipatie van de tweede generatie in vergelijking met de eerste generatie immigranten. We merken ook op dat de toegang tot nationaliteit een factor van integratie is, met 10% meer werknemers die actief zijn op de arbeidsmarkt. Het sociale netwerk van de persoon is ook een belangrijk element en daarom is het belangrijk om op uitsluitingsfactoren in te spelen.

Belemmeringen voor toegang tot arbeidsmarkt wegnemen

Het wegnemen van het obstakel van discriminatie bij aanwerving is zeker de eerste hefboom. De politieke wil is al jaren ongewijzigd en de middelen werden tijdens deze legislatuur geconsolideerd.

  • Actiris voorziet een antidiscriminatieloket dat werkzoekenden die het slachtoffer zijn van discriminatie informeert en begeleidt.
  • Op basis van feiten van discriminatie kan de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI) een vermoedelijk discriminerend aanwervingsproces testen en de klacht voorleggen aan de inspectie van de FOD  Werkgelegenheid, of vragen dat een gerechtelijk onderzoek wordt gestart.
  • De strijd tegen discriminatie maakt integraal deel uit van alle sectorale akkoorden die met het Gewest zijn afgesloten.
  • De procedures voor het testen van discriminatie bij aanwerving worden versoepeld en de voorwaarden voor het activeren van de testprocedure worden uitgebreid.
  • In het Brussels Gewest wordt de steun aan bedrijven verhoogd als ze zich ertoe verbinden het diversiteitsbeleid van het Gewest te respecteren. Voor elk bedrijf met meer dan 100 werknemers dat deze steun geniet, is de goedkeuring van het diversiteitscharter verplicht.
  • Het Gewest moedigt diversiteitsplannen in bedrijven aan en steeds meer laureaten behalen het diversiteitslabel.

Voorwaarden voor toegang tot arbeidsmarkt uitbreiden

De toegevoegde waarde van de bijdrage van buitenlandse werknemers die over  specifieke vaardigheden beschikken die in onze bedrijven ontbreken, is de juiste invalshoek om de toegangsvoorwaarden uit te breiden voor alle mensen van buitenlandse afkomst die toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt. Hieronder enkele acties en richtsnoeren die door de minister van Werk worden genoemd:

  • mensen begeleiden en informeren over de gelijkwaardigheid van diploma’s;
  • in het buitenland verworven vaardigheden erkennen door middel van certificeringen en de ontwikkeling van validering van competenties;
  • de voorwaarden voor toegang tot openbare diensten uitbreiden;
  • de verworven vaardigheden introduceren als matchingscriterium voor het voorleggen van jobaanbiedingen aan werkzoekenden;

De minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt tijdens het debat met de gewestministers. Het thema van de werkgelegenheidsconferentie dit jaar was de arbeidsmarktintegratie van personen met een herkomst buiten de EU.