Minister van Werk en Beroepsopleiding

In een stadsgewest in volle verandering evolueren de noden van de ondernemingen en de crisis die wij doormaken, brengt de veranderingen aan het licht en versnelt ze. Om die reden voert de minister van Werk en Beroepsopleiding een beleid dat ervoor zorgt dat de vaardigheden, de knowhow en de kwalificaties van de Brusselaars evolueren en aangepast worden aan de veranderingen die zich voordoen.
Enkele initiatieven van de minister van Werk:

Deze crisis heeft de integratie van digitale tools door de bedrijven en de overheidsdiensten versneld. Voor werkzoekenden betekent dat het verwerven van extra kwalificaties in deze context van digitalisering. We moeten versterkte middelen inzetten voor opleiding en ondersteuning, zodat de veranderingen op de arbeidsmarkt kansen worden voor de Brusselaars.

De minister van Werk wil een beleid voeren dat de Brusselaars de kans geeft om zich aan te passen aan de op handen zijnde veranderingen.

Beroepsopleiding, hefboom van een doeltreffend tewerkstellingsbeleid

Beroepsopleiding is een van essentiële hefbomen om de inzetbaarheid van de Brusselaars te vergroten. Om deze hefboomwerking te versterken, is het van fundamenteel belang om het opleidingsaanbod aan te passen en te ontwikkelen volgens de noden van de ondernemingen.

Het opleidingsinkomen zal worden ingevoerd in het kader van de beperkingen van de fiscale wetgeving en met het oog op een effectief voordeel voor de begunstigde werkzoekenden.

De opleiding in de onderneming en de alternerende opleiding zullen ook geïntensiveerd worden om in te spelen op de aanwervingsproblematiek van de ondernemingen.

Het aanbod aan opleiding op afstand zal eveneens verbeterd worden met opleidingen online voor alle activiteitensectoren waarvoor dat mogelijk is. De huidige gezondheidscrisis heeft het belang van deze formules immers aangetoond.

Actualiteit van de minister van de Werk inzake beroepsopleiding:

Opleiding blijft de meest rechtstreekse weg naar tewerkstelling.

Ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen

Door samenwerkingsstructuren te versterken en op te zetten, wil de Regering de publieke en private actoren die op het grondgebied werken, mobiliseren. De opleidings- en tewerkstellingspolen die voorzien zijn door een sectoraal raamakkoord, zullen worden opgericht.

Er zijn reeds vier polen gepland voor de volgende sectoren: transport en logistiek, technologische industrie, bouw en ICT. De Regering zal ook de oprichting van een pool in verband met voeding ondersteunen.

Oplossingengarantie voor iedereen

Voor werkzoekenden zal de individuele begeleiding versterkt worden en met de oplossingengarantie zal hen ofwel een job, een stage, een opleiding of een erkenning van competenties worden voorgesteld.

In nog te bepalen wijken zal het proefproject “Zéro chômeur de longue durée” worden voortgezet in partnerschap met de actoren op het werkveld. Op basis van de eerste conclusies van gelijkaardige proefprojecten in Frankrijk en de lopende analyses zullen de praktische voorschriften van het project vastgelegd kunnen worden.

Duurzame kwaliteitsjobs

De minister van Werk zal het systeem van het “betaald educatief verlof” hervormen om er een instrument voor permanente vorming van te maken, wat essentieel is in het kader van de veranderende arbeidsmarkt.

De minister van Werk wil op transversale wijze de duurzaamheid en de kwaliteit van de jobs versterken:

  • een evenwicht tussen het beroeps- en het privéleven;
  • een focus op de beroepen van de toekomst in verband met de milieuomschakeling;
  • de invoering van reconversiecellen werk-opleiding met het oog op outplacement en de omscholing van werknemers.

 

De beroepen van de toekomst hebben te maken met milieugebonden verandering. Hierbij het voorbeeld van duurzame handel waarbij voorrang gegeven wordt aan een verkoop "zonder afval".

Inclusief tewerkstellingsbeleid

Uit de statistieken van Unia blijkt een verhoging van de gevallen van discriminatie bij de aanwerving. Op basis van de evaluatie van het systeem van de Ordonnantie Testing zal de Regering de mogelijkheid bestuderen om het regelgevende kader aan te passen teneinde de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving op te voeren.

De Regering zal ook een transversaal plan goedkeuren voor de inclusie van de Brusselse jongeren. Bij dit plan zullen met name de tewerkstellings- en opleidingsactoren betrokken worden.

Om de socioprofessionele integratie van buitenlandse onderdanen te verbeteren, zal de Regering de procedure voor de toekenning en de vernieuwing van arbeidsvergunningen evalueren.

De Brusselse Regering zal eveneens een stelsel van specifieke ondersteuningspremies voor werkgevers met werknemers met een handicap implementeren.

De minister van Werk wil de inclusie van jongeren op de arbeidsmarkt bevorderen in het kader van een beleid waarbij de nadruk gelegd wordt op de strijd tegen discriminatie.

De sector van de dienstencheques, een belangrijke leverancier van tewerkstelling

De dienstencheques kenden tot de gezondheidscrisis een groeiend succes bij de Brusselse gezinnen. Uit de meest recente studie van Idea Consult, die door het Brussels Gewest besteld werd, blijkt dat 20% van de Brusselse gezinnen gebruikmaakte van dienstencheques.

Wat tewerkstelling betreft, keurde de Brusselse Regering drie steunmaatregelen goed voor de sector van de dienstencheques, een van de grootste sectoren die voor werkgelegenheid zorgen in het Brussels Gewest.

De sector van de dienstencheques had, zoals talrijke andere, te lijden onder de gezondheidscrisis. Als minister van Werk bevoegd voor deze aangelegenheid in het Brussels Gewest, heeft Bernard Clerfayt verschillende maatregelen voorgesteld om de ondernemingen uit de sector en de huishoudhulpen te ondersteunen.

Hieronder vindt u enkele nieuwsberichten over de sector van de dienstencheques:

De sector van de dienstencheques is een belangrijke leverancier van jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.