Minister van Werk en Beroepsopleiding

In een stadsgewest in volle verandering evolueren de noden van de ondernemingen en de crisis die wij doormaken, brengt de veranderingen aan het licht en versnelt ze. Om die reden voert de minister van Werk en Beroepsopleiding een beleid dat ervoor zorgt dat de vaardigheden, de knowhow en de kwalificaties van de Brusselaars evolueren en aangepast worden aan de veranderingen die zich voordoen.

Enkele initiatieven van de minister van Werk:

Deze crisis heeft de integratie van digitale tools door de bedrijven en de overheidsdiensten versneld. Voor werkzoekenden betekent dat het verwerven van extra kwalificaties in deze context van digitalisering. We moeten versterkte middelen inzetten voor opleiding en ondersteuning, zodat de veranderingen op de arbeidsmarkt kansen worden voor de Brusselaars.

De minister van Werk wil een beleid voeren dat de Brusselaars de kans geeft om zich aan te passen aan de op handen zijnde veranderingen.

Beroepsopleiding, hefboom van een doeltreffend tewerkstellingsbeleid

Beroepsopleiding is een van essentiële hefbomen om de inzetbaarheid van de Brusselaars te vergroten. Het is dus van fundamenteel belang om het opleidingsaanbod aan te passen volgens de noden van de ondernemingen.

In het kader van de gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering bijkomende middelen ter beschikking gesteld om het opleidingsaanbod in de meest gevraagde sectoren te versterken: € 720.000 in 2020 en € 2.163.000 in 2021.

Dankzij deze bijkomende middelen kan Bruxelles Formation 500 bijkomende opleidingsplaatsen openstellen in de sectoren gezondheid, technologische industrie, digitale technologie, digitale marketing, beheer en management, enz.

Om in te spelen op de vraag van de sectoren met een tekort, werden 20 opleidingen gecreëerd in de sectoren technologie en digitale communicatie, logistiek, schrijnwerk, fiets- en motormechanica, enz.

Online opleidingen voor werkzoekenden worden versterkt: 1.000 extra plaatsen en de mogelijkheid om meer online coaching in te zetten, een garantie om de opleiding te voltooien. 

Het opleidingsinkomen zal worden ingevoerd in het kader van de beperkingen van de fiscale wetgeving en met het oog op een effectief voordeel voor de begunstigde werkzoekenden.

De opleiding in de onderneming en de alternerende opleiding zullen ook geïntensiveerd worden om in te spelen op de aanwervingsproblematiek van de ondernemingen.

Ook interessant:

Opleiding blijft de meest rechtstreekse weg naar tewerkstelling.

Ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen

Door samenwerkingsstructuren te versterken en op te zetten, wil de Regering de publieke en private actoren die op het grondgebied werken, mobiliseren.

De Polen Opleiding-Werk (POW) maken deze verbintenis waar door het opleidingsaanbod voor een welbepaalde beroepssector op één plaats samen te brengen. Elke POW biedt ook prestaties zoals identificatie en validering van bekwaamheden,  sensibilisering voor de beroepen van de sector (beroepenvitrine), het uitproberen van beroepen, toelichting bij de sector en job matching voor opgeleide stagiaires.

Er zijn reeds vier polen gepland voor de volgende sectoren: transport en logistiektechnologische industriebouw en ICT. De Regering zal ook de oprichting van een pool in verband met voeding ondersteunen.

Vier Polen Opleiding-Werk zijn al operationeel: Digitalcity voor de opleidingen in digitale beroepen, Logisticity voor beroepen uit de logistieke en transportsector, Technicity voor het onderhouden en verwerven van vaardigheden in de sector van de technologische industrieën en Construcity is de POW van de bouw.

De regering zal ook steun verlenen aan de oprichting van een Pool Opleiding-Werk voor de voedingssector.

Oplossingengarantie voor iedereen

Voor werkzoekenden zal de individuele begeleiding versterkt worden en met de oplossingengarantie zal hen ofwel een job, een stage, een opleiding of een erkenning van competenties worden voorgesteld.

In nog te bepalen wijken zal het proefproject “Zéro chômeur de longue durée” worden voortgezet in partnerschap met de actoren op het werkveld. Op basis van de eerste conclusies van gelijkaardige proefprojecten in Frankrijk en de lopende analyses zullen de praktische voorschriften van het project vastgelegd kunnen worden.

Duurzame kwaliteitsjobs

De minister van Werk zal het systeem van het “betaald educatief verlof” hervormen om er een instrument voor permanente vorming van te maken, wat essentieel is in het kader van de veranderende arbeidsmarkt.

De minister van Werk wil op transversale wijze de duurzaamheid en de kwaliteit van de jobs versterken:

  • een evenwicht tussen het beroeps- en het privéleven;
  • een focus op de beroepen van de toekomst in verband met de milieuomschakeling;
  • een lijst van knelpuntberoepen door view.brussels, het Brusselse Observatorium voor werkgelegenheid en opleidingen, waarmee werkzoekenden de sectoren kunnen raadplegen die meer rechtstreeks toegang geven tot duurzame werkgelegenheid.
  • de invoering van reconversiecellen werk-opleiding met het oog op outplacement en de omscholing van werknemers.

De beroepen van de toekomst hebben te maken met milieugebonden verandering. Hierbij het voorbeeld van duurzame handel waarbij voorrang gegeven wordt aan een verkoop "zonder afval".

Inclusief tewerkstellingsbeleid

Uit de statistieken van Unia blijkt een verhoging van de gevallen van discriminatie bij de aanwerving. Op basis van de evaluatie van het systeem van de Ordonnantie Testing zal de Regering de mogelijkheid bestuderen om het regelgevende kader aan te passen teneinde de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving op te voeren.

De Regering zal ook een transversaal plan goedkeuren voor de inclusie van de Brusselse jongeren. Bij dit plan zullen met name de tewerkstellings- en opleidingsactoren betrokken worden.

Om de socioprofessionele integratie van buitenlandse onderdanen te verbeteren, zal de Regering de procedure voor de toekenning en de vernieuwing van arbeidsvergunningen evalueren.

De Brusselse Regering zal eveneens een stelsel van specifieke ondersteuningspremies voor werkgevers met werknemers met een handicap implementeren.

De Brusselaars voor werk kwalificeren

De politieke actie op het gebied van beroepsopleiding in het Brussels Gewest is gebaseerd op twee beleidsplannen. Enerzijds is er het “Plan Opleiding 2020”, dat van 2016 tot 2020 werd uitgevoerd. Anderzijds is er de “Strategie inzake kwalificatie voor werk”, die uitgerold zal worden tussen 2022 en 2030. Zij zal de acties met het oog op de evaluatie optimaliseren en ervoor zorgen dat het kwalificatieniveau van de werkzoekenden tegen 2030 beter afgestemd wordt op de eisen van de arbeidsmarkt.

Er werden concrete resultaten bereikt. Hier volgen enkele vaststellingen die benadrukt worden in het jaarverslag 2020 van Bruxelles Formation:

  • In 2020 werden 19.277 stagiairs opgeleid. Bijna 70% van hen is werkzoekende; de anderen zijn werknemers of hebben een ander statuut. Vrouwen vertegenwoordigen 49,3%.
  • De grote meerderheid van personen die aan een opleidingstraject beginnen (87,5%), maakt dat af, en het percentage positieve uittreders bedraagt 72,8%.
  • Opleiding online kende een opmerkelijke stijging: +41,4% ten opzichte van 2019. Vrouwen volgen vaker online opleidingen (63,6%). We merken ook op dat de voorkeurssectoren voor stagiairs online management en digitale technologie zijn.
  • De Organismes d’Insertion socioprofessionnelle (OISP) die een overeenkomst hebben met Bruxelles Formation, hebben 3.500 van deze stagiairs opgeleid, en het onderwijs voor sociale promotie 578 van hen.
  • Werkzoekenden richten zich tot opleidingen en stages in de onderneming. 1.778 mensen hebben een traject voor een Formation Professionnelle Individuelle en Entreprise (FPIE) gevolgd.
  • De “First Stage” heeft in 2020 meer dan 700 stagiairs aangetrokken. Deze oplossing van een vergoede stage van 3 of 6 maanden richt zich tot jonge werkzoekenden die laaggeschoold zijn.

---
(*) Het uitstroompercentage wordt berekend door alle personen in aanmerking te nemen die een baan van ten minste een maand, een nieuwe opleiding of een stage in een onderneming hebben aanvaard. Een van deze voorwaarden moet van kracht worden binnen de 12 maanden na de einddatum van de opleiding. Het percentage wordt berekend in verhouding tot het totale aantal personen dat tijdens de referentieperiode de opleiding heeft afgerond.

Een verbeterd aanbod voor alfabetisering in 2021

Het aantal plaatsen voor stagiairs alfabetisering is gestegen van 941 plaatsen in 2020 naar 1.131 plaatsen in 2021, wat een relatieve stijging van 20% is. Aan de opleidingen “Frans vreemde taal” zullen in de loop van 2021 tot 1.621 personen kunnen deelnemen.

Vanaf het begin van het alfabetiseringstraject alsook nadien moet de toegang tot de kwalificerende opleidingen die het meest rechtstreeks tot werk leiden, worden vergemakkelijkt, zelfs als dat betekent dat de toelatingstesten moeten worden aangepast om de taalbarrière te overwinnen. Dat kan overwogen worden voor beroepen waar een geringe kennis van de taal of talen geen absolute belemmering vormt.

De sector van de dienstencheques, een belangrijke bron van werkgelegenheid

De dienstencheques kenden tot de gezondheidscrisis een groeiend succes bij de Brusselse gezinnen. Uit de meest recente studie van Idea Consult, die door het Brussels Gewest besteld werd, blijkt dat 20% van de Brusselse gezinnen gebruikmaakte van dienstencheques.

De sector van de dienstencheques had, zoals talrijke andere, te lijden onder de gezondheidscrisis. Als minister van Werk bevoegd voor deze aangelegenheid in het Brussels Gewest, heeft Bernard Clerfayt verschillende maatregelen voorgesteld om de ondernemingen uit de sector en de huishoudhulpen te ondersteunen.

Hieronder vindt u enkele nieuwsberichten over de sector van de dienstencheques:

De sector van de dienstencheques is een belangrijke leverancier van jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.