Minister van Werk en Beroepsopleiding

In een stedelijke context in volle ontwikkeling, veranderen de behoeften van bedrijven, maar de vaardigheden, knowhow en kwalificaties van Brusselse werkzoekenden en werknemers evolueren niet altijd even snel.

Minister Bernard Clerfayt wil het beleid voor werkgelegenheid en beroepsopleiding bijsturen volgens de hoofdlijnen vastgelegd in de Gewestelijke Beleidsverklaring (GBV).

We moeten ervoor zorgen dat de huidige veranderingen opportuniteiten worden voor de Brusselaars.  Hieronder een aantal van de beleidslijnen die de nieuwe  Brusselse Regering heeft uitgestippeld voor de legislatuur 2019-24:

  1. Beroepsopleiding, essentiële hefboom van een doeltreffend werkgelegenheidsbeleid

De beroepsopleiding is een van essentiële hefbomen om de inzetbaarheid van de Brusselaars te vergroten. Om deze hefboomwerking te versterken, is het van cruciaal belang om het opleidingsaanbod aan te passen en te ontwikkelen volgens de behoeften van de bedrijven.

Het opleidingsinkomen zal ingevoerd worden in het kader van de beperkingen van de fiscale wetgeving en met het oog op een effectief voordeel voor de potentiële begunstigden. 

De opleiding in de onderneming en de alternerende opleiding zullen ook geïntensiveerd worden om in te spelen op de aanwervingsproblematiek van de ondernemingen.

  1. Ontwikkeling van publiek-private partnerschappen

Door de samenwerkingsstructuren te versterken of op te zetten, wil de regering openbare en particuliere actoren op het grondgebied mobiliseren. De opleidings- en tewerkstellingspolen voorzien door een sectoraal kaderakkoord, zullen worden opgezet.

Er zijn al vier polen voorzien voor de volgende sectoren : transport en logistiek, technologische industrie, bouw en ICT. De regering zal ook de oprichting van een pool in verband met duurzame voeding steunen.

  1. Oplossingengarantie voor iedereen

Voor de werkzoekenden zal de individuele begeleiding versterkt worden en met de oplossingengarantie zal hen ofwel een job, een stage, een opleiding of een erkenning van de competenties worden voorgesteld.

In nog te bepalen wijken zullen pilootprojecten “Zéro chômeur de longue durée” verdergezet worden in partnerschap met de actoren van het werkveld. Op basis van de eerste conclusies van gelijkaardige proefprojecten in Frankrijk en de lopende analyses zullen de modaliteiten van het project vastgelegd kunnen worden.

  1. Duurzame kwaliteitsjobs

De Regering zal het systeem van het betaald educatief verlof hervormen om echt te kunnen beschikken over een instrument voor permanente vorming, en bijgevolg te anticiperen op de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Op transversale wijze zal de Regering erop toezien dat duurzame kwaliteitsjobs worden versterkt : evenwicht beroeps- en privéleven, focus op toekomstgerichte beroepen in verband met de milieuomschakeling van de economie, invoering van reconversiecellen werk-opleiding  met het oog op outplacement of de omscholing van werknemers of andere maatregelen met dezelfde doelstelling.

  1. Inclusief tewerkstellingsbeleid

Uit de statistieken van Unia blijkt een verhoging van de gevallen van discriminatie bij de aanwerving. Op basis van de evaluatie van het systeem van de “testing” ordonnantie, zal de Regering de mogelijkheid bestuderen om het regelgevend kader te wijzigen teneinde de strijd tegen discriminatie op te voeren.

De Regering zal ook een transversaal plan voorzien voor de inclusie van de Brusselse jongeren. Bij dit plan zullen met name de tewerkstellings- en opleidingsactoren betrokken zijn.

Om de sociaal-professionele integratie van buitenlandse onderdanen te verbeteren, zal de regering de procedure voor de toekenning en de vernieuwing van arbeidsvergunningen evalueren.

De Brusselse regering zal ook een specifiek stelsel van ondersteuningspremies voor werkgevers met werknemers met een handicap implementeren.