Een nieuw instrument voor opleiding in digitale technologieën

Het Gewest krijgt een nieuw instrument voor opleiding in digitale technologieën.

Of je nu op zoek bent naar een medewerker, een job of een opleiding, Digitalcity.brussels wordt dé referentie zodra je in de IT-sector zit. Meer dan 2.500 m², 17 leslokalen en een team van 25 experten om het talent van morgen op te leiden en te anticiperen op de HR-behoeften van de bedrijven.

Uit een studie van View.brussels die begin 2020 verschenen is, blijkt dat de drie meest gezochte profielen op de Brusselse arbeidsmarkt die van analist-programmeur, helpdesk-technicus en IT-consultant zijn. De lijst met knelpuntberoepen telt overigens tal van functies die verband houden met IT. En daarbij komt ook de gezondheidscrisis die de digitalisering van al onze publieke en private ondernemingen, in alle sectoren, versneld heeft. Bijgevolg zal de vraag naar IT-profielen op de arbeidsmarkt alleen maar groter worden. Agoria schat overigens dat de digitalisering van onze samenleving 800.000 bijkomende jobs zal opleveren.

In het Brussels Gewest heerst echter een paradox: enerzijds is het Gewest de belangrijkste bron van tewerkstelling in ons land, vaak voor hooggekwalificeerde profielen, en anderzijds heeft Brussel een aanzienlijke werkloosheidsgraad. Wat moet er dan gebeuren opdat de vraag en het aanbod inzake werk mekaar zouden vinden?

Het belang van opgeleid talent

Brussel is ook de hoofdstad van de kmo’s. De oprichting van start-ups en kleine ondernemingen, vooral binnen het domein van de technologie, kent een enorme groei. In een studie van Start-up.be wordt aangetoond dat sinds 2010 meer dan 400 ondernemingen die actief zijn in de digitale sector, zich in het Brussels Gewest gevestigd hebben, en zo meer dan 3.000 jobs gecreëerd hebben. Ook blijkt uit de studie dat de rekrutering de grootste uitdaging van deze start-ups blijft.

Volgens het rapport van Agoria uit 2018 met de titel “Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt”,“zal de kloof tussen vraag en aanbod tot minstens 2030 verder groeien”, als er geen oplossing wordt gevonden.

Het blijkt overigens dat de zoektocht naar mensen met digitale vaardigheden niet langer voorbehouden is aan techbedrijven alleen. Vandaag zijn rekruteurs op zoek naar steeds polyvalentere kandidaten. Tegenwoordig wordt van werknemers verwacht dat ze competenties bezitten op het vlak van recht, communicatie, management... en uiteraard digitale vaardigheden, wat leidt tot een echte talentenoorlog.

Pool Opleiding-Werk voor IT-beroepen, in het hart van de ontwikkeling van het Gewest

Om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan arbeidskrachten, die versneld werd door de COVID-19-crisis, heeft het Brussels Gewest beslist in te zetten op een unieke en volkomen nieuwe structuur die enerzijds de beroepssector en anderzijds de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding samenbrengt. En dat is de Pool Opleiding-Werk voor de digitale beroepen: Digitalcity.brussels.

Deze Pool Opleiding-Werk vormt de fysieke verbinding, maar ook de digitale – die vandaag ontbreekt – tussen de overheidsdiensten en het bedrijfsleven.

Digitalcity.brussels, dat door verschillende partners ondersteund wordt, is een unieke entiteit die de stuwende krachten van Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, het Consortium voor de erkenning van de competenties en de beroepssector verenigt ten dienste van de Brusselaars, of ze nu werkzoekend, werknemer of ondernemer zijn.

Digitalcity.brussels zal niet alleen de talenten moeten opleiden in functie van de vandaag op de arbeidsmarkt gezochte competenties, maar ook moeten anticiperen op de behoeften van de bedrijven. De digitale beroepen evolueren immers voortdurend en vereisen een carrière lang bijscholingen.

Digitalcity.brussels bestaat uit drie pijlers: de sectorale pijler Onderzoek&Ontwikkeling, de pijler Opleiding&Erkenning van Competenties en de pijler Tewerkstelling. De pool neemt dus zowel initiatieven voor opleiding, tewerkstelling, bepaling en erkenning van competenties, als initiatieven voor nauwere samenwerkingen met het onderwijs, sensibilisering voor de IT-beroepen en de bevordering van hun imago. De sectorale monitoring van de arbeidsmarkt en van de vereiste kwalificaties behoort ook tot de opdrachten van Digitalcity.

“De crisis is een trendversneller. De sterkste daarvan is de digitalisering van alle aspecten van onze samenleving. In het Brussels Gewest hebben we echter beslist om niet enkel getuige te zijn van deze ware digitale stormloop, maar om ervoor te zorgen dat de Brusselaars er ook bij betrokken zijn. Digitalcity.brussels wil dé referentie worden op het vlak van digitale beroepen in Brussel en richt zich tot wie wil starten of zich wil specialiseren in de sector. De nadruk zal uiteraard gelegd worden op opleiding: we moeten topopleidingen aanbieden om een geloofwaardige gesprekspartner te worden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding.

Phoenix.brussels, nieuwe tewerkstellingssteun voor Brusselaars

Relance : aide à l'emploi de la Région bruxelloise

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft de Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit tot toekenning van een tewerkstellingspremie voor Brusselaars die het slachtoffer geworden zijn van de crisis. Phoenix.brussels zal ervoor zorgen dat de Brusselaars aantrekkelijker zijn in de ogen van de werkgevers.

De gezondheidscrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op onze economie, met rampzalige gevolgen voor de werkgelegenheid. Volgens de meest pessimistische ramingen zouden er de komende maanden 30.000 extra werkzoekenden bijkomen.

Het Brusselse Relanceplan legt er, in het luik tewerkstelling, de nadruk op dat deze nieuwe werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan het werk moeten gaan om te vermijden dat ze langdurig werkloos worden en hun competenties en kennis verliezen.

Om die reden is de Brusselse Regering het eens geworden over een uitzonderlijke premie die ervoor zorgt dat werkgevers die nieuw bij Actiris ingeschreven Brusselaars aanwerven, financiële steun krijgen. Deze steunmaatregel moet de Brusselaars de kans geven om concurrentiëler te zijn op de arbeidsmarkt.

“Enerzijds zullen er in verschillende sectoren minder jobaanbiedingen zijn. Anderzijds zal het aantal werkzoekenden in Brussel stijgen, maar ook in Vlaanderen en in Wallonië. De Brusselaars moeten dus concurrentiëler zijn dan hun buren. Ik hoop dat Phoenix.brussels het verschil zal maken, namelijk dat zij de Brusselaars de kans zal geven een job te vinden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Concreet zullen alle Brusselaars die tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 bij Actiris ingeschreven werden/worden, vanaf 1 januari 2021 Phoenix.brussels, een bedrag van 800 euro per maand over een periode van 6 maanden, genieten.

Dit zijn de voorwaarden om deze steun te bekomen:

 • gedomicieerd zijn in het Brussels Gewest,
 • aangeworven zijn voor een periode van minstens 6 maanden of over een contract van onbepaalde duur beschikken en
 • hoogstens een diploma middelbaar onderwijs hebben.

De min-30-jarigen die minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben, zullen 500 euro steun per maand over een periode van 6 maanden kunnen krijgen.

Ten slotte zullen de kunstenaars, die zwaar getroffen worden door de crisis, een premie van 500 euro over een periode van 6 maanden kunnen genieten voor elk contract van minstens 1 maand.

“De Brusselse werkloosheidscijfers blijven relatief laag ondanks de crisis. Bij het bekijken van de cijfers is het evenwel overduidelijk dat de jongeren het grootste slachtoffer zijn. Er wordt zelfs gesproken van een generatie die geofferd werd op het altaar van COVID-19. Om hen te ondersteunen bij hun start op de arbeidsmarkt, zullen de jonge gediplomeerden voor het eerst recht hebben op een premie die ze kunnen laten gelden bij de werkgevers. Phoenix.brussels draagt bij aan mijn beoogde doelstelling: meer Brusselaars aan het werk krijgen”, stelt Bernard Clerfayt.

Er werd een budget van 30 miljoen euro vrijgemaakt in 2020, en 15 miljoen euro voor 2021, waardoor meer dan 6.000 Brusselaars van deze nieuwe premie zullen kunnen gebruikmaken.

Week van de digitale soberheid

Cette année, la semaine du numérique est consacrée à la sobriété numérique

Wat kunnen we doen om onze ecologische voetafdruk als gevolg van onze digitale activiteiten te verbeteren? Tijdens de Digitale Week, die nog tot en met 23 oktober duurt, wordt dit jaar de nadruk gelegd op digitale soberheid.

95% van de Brusselaars gebruikt het internet dagelijks. De geconnecteerde toestellen en sociale netwerken maken intussen integraal deel uit van ons dagelijks leven.

Een steeds nuttiger gebruik

Reeds verschillende jaren worden de burgers tijdens de Digitale Week ontvankelijk gemaakt voor het belang van het digitale, en meer specifiek voor de digitale vaardigheden, via workshops in heel Franstalig België.

In 2019 deed 49% van de Brusselaars aankopen online en 43% vulde online een administratief document in. Op 10 jaar tijd stellen we een stijging van meer dan 60% online-aankopen vast. Het aandeel administratieve handelingen, dat in 2010 nog stagneerde, is op tien jaar tijd verdubbeld.

Evolutie over 10 jaar van de verhouding (%) van de individuen die online aankopen hebben gedaan en online administratieve handelingen hebben verricht

We verwachten dat deze tendens nog duidelijker zichtbaar zal zijn voor het jaar 2020, omdat de gezondheidscrisis ertoe geleid heeft dat nieuwe gebruikers onlineplatforms hebben gevonden om aankopen online te doen, alsook om een beroep te doen op diensten en administratieve handelingen te verrichten.

Een wenselijke toename, maar…

De digitale technologie biedt onbetwistbare voordelen: een vermindering van het aantal verplaatsingen, de optimalisering van productieprocessen, de bouw en een betere organisatie van de diensten. De toepassingen bevorderen de korte keten en brengen producenten en consumenten dichter bij mekaar. Deze evolutie in onze manier van consumeren maakt een vermindering van de broeikasgassen mogelijk.

Toch moeten we waakzaam blijven. Zoals elke activiteit hebben digitale handelingen eveneens een impact op het milieu. Volgens de denktank “The Shift Project” is het energieverbruik als gevolg van de digitale evolutie de voorbije 5 jaar elk jaar ongeveer 9% gestegen. Eind 2018 bedroeg het verbruik 3,7% van de uitstoot van broeikasgassen.

Week van digitale soberheid om tools beter te gebruiken

Dit jaar houdt het thema van de week verband met de bezorgdheid van de burgers om beter te consumeren. De titel van de editie 2020 luidt “Naar een ecologischere klik”.

Tussen 12 en 23 oktober zullen in het Brussels Gewest maar liefst 40 activiteiten plaatsvinden op het hele grondgebied. Op het programma staan codeerworkshops, kennismaking met een Openbare Computerruimte, programmeren, conferenties, maar ook tips om het internet op een andere manier te gebruiken.

“Een video bekijken terwijl we met de metro reizen, een restaurant of winkel zoeken via een zoekmachine, foto’s delen,… We doen het allemaal, maar niet altijd op de juiste manier. Met enkele eenvoudige reflexen kunnen we ons digitale verbruik aanzienlijk verminderen, tot wel 350 kg CO2 per jaar en per persoon! Vandaag kunnen we niet meer zonder digitale technologie. En hoewel steeds meer mensen in Brussel het internet gebruiken, moet ervoor worden gezorgd dat de kloof tussen de digital natives en de anderen niet groter wordt. Daarom lanceer ik binnenkort een belangrijk plan voor het verwerven van digitale competenties”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Enkele tips voor meer digitale soberheid:

 • Voorrang geven aan het herstellen of updaten van apparaten in plaats van toestellen aan te kopen
 • Een minder energieverslindende webbrowser gebruiken, zoals OperaMini of Firefox
 • Precieze zoekopdrachten met verschillende trefwoorden formuleren
 • Kiezen voor het downloaden van video’s en muziek
 • Zware bestanden, net als video’s, lokaal opslaan
 • Data sorteren en klasseren; dubbele of overbodige data verwijderen
 • In e-mails zo veel mogelijk “reply to all” beperken
 • E-mails lichter maken door het gebruik van gecomprimeerde bestanden

Wat u ook interessant zou kunnen vinden

Brussels Gewest maakt einde aan kakofonie van adressen

Brussels Gewest maakt einde aan kakofonie van adressen

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, heeft de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement groen licht gegeven voor een ontwerp van ordonnantie die orde moet scheppen in de adressen van de Brusselaars. Zij kreeg de naam “Best Address”.

Het gaat om een project van lange adem dat woensdag bij de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement is beland. Het project, dat de naam “Best Address” kreeg, is immers het eindresultaat van jarenlange werkzaamheden binnen de verschillende machtsniveaus. De bedoeling: de verwijzing naar de adressen in heel België eenvormig maken.

"De besturen zijn al tientallen jaren bezig met het opstellen van een duidelijke en volledige lijst van alle adressen in België. De lijst zal niet alleen het werk van de openbare diensten vergemakkelijken, maar er ook voor zorgen dat de huisjesmelkers blijvend aangepakt zullen kunnen worden, een plaag die het Brussels Gewest reeds lang teistert. Door elk huishouden te koppelen aan één uniek adres en busnummer, zullen de inspectiediensten beter uitgerust zijn om woningen te controleren", stelt Bernard Clerfayt, Brussels minister.

Deze werkzaamheden zullen het mogelijk maken om een volledige en betrouwbare lijst op te stellen van alle adressen op het Belgische grondgebied om een authentieke bron samen te stellen en ernaar te kunnen verwijzen.

Concreet zal deze lijst levens redden wanneer de hulpdiensten zich naar een adres moeten begeven zonder het risico te lopen zich te vergissen. Deze lijst zal er ook voor zorgen dat er aanzienlijk minder brieven moeten worden teruggezonden, met name bij het versturen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen. Ten slotte zullen de gegevens onderling in verbinding kunnen staan, waardoor onder meer vermeden zal kunnen worden dat een bedrijf zijn maatschappelijke zetel op een niet-bestaand adres vestigt.

In het Brussels Gewest vormt de Brussels UrbiS-databank, beheerd en gratis online ter beschikking gesteld door het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest), een referentiepunt voor zowel de besturen als de academische actoren of eender welke instelling die om gecertificeerde informatie vraagt. De databank zal echter nog moeten worden aangevuld met de busnummers en door de gemeenten moeten worden geüpdatet om het project te bestendigen dankzij Urbis Address, de door het CIBG ontwikkelde tool.

"Best Address" zal, nadat de Commissie Economische Zaken groen licht heeft gegeven, de komende weken in de plenaire vergadering ter stemming aan het Parlement worden voorgelegd.

Steun voor culturele sector

Steun voor culturele sector: de Brusselse Regering verlengt haar steunmaatregelen

Gisteren, maandag 12 oktober, heeft de Brusselse Regering haar steun voor de culturele sector verlengd. Er zal een nieuwe premie van 2.000 euro worden toegekend aan de 246 culturele structuren die recht hadden op de eerste steunmaatregel. De structuren die nog geen premie konden genieten, kunnen een aanvraag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Zij zullen een premie van 4.000 euro ontvangen.

“Cultuur is alles wat ervoor zorgt dat Brussel Brussel is. Het is belangrijk om de belangrijkste actoren, structuren, maar ook de werknemers ervan te ondersteunen. Ik hoop dat de verlenging van deze steunmaatregelen een nieuwe vlaag frisse lucht kan zijn die hen toelaat hun creativiteit te ontwikkelen ten dienste van de Brusselse cultuur”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Tweede steunmaatregel voor culturele sector

De financiële steun voor de cultuurwerkers wordt eveneens verlengd en de forfaitaire bedragen worden verhoogd. De bedragen worden bepaald in functie van hun situatie. De betrokkenen zullen hun aanvraag opnieuw moeten indienen op de website Actiris.brussels. Dit zijn de toekenningsvoorwaarden:

 • Maximaal 2.000 euro voor de werknemers die tussen 1 juni en 30 september 2020 inkomsten genoten die hoogstens 3.000 euro netto bedroegen;
 • Maximaal 1.500 euro voor de werknemers die tussen 1 juni en 30 september 2020 inkomsten genoten die hoogstens 4.000 euro netto bedroegen;
 • Maximaal 1.000 euro voor de werknemers die tussen 1 juni en 30 september 2020 inkomsten genoten die hoogstens 5.000 euro netto bedroegen.

In de culturele sector heeft het deeltijdse en tijdelijke werk, net als elders, dramatische gevolgen, zodra er een vertraging of een stopzetting van de activiteit optreedt. Deze steunmaatregelen zijn noodzakelijk voor de cultuurwerkers die in een precaire situatie dreigen terecht te komen.

Essentiële steun voor sector die hard getroffen werd door de crisis

De cultuursector werd erg zwaar getroffen door de coronacrisis en ondervindt er nog dagelijks de gevolgen van. Om niet alleen de structuren binnen de sector maar ook de werknemers te helpen, heeft de Brusselse Regering deze zomer twee uitzonderlijke steunmaatregelen ingevoerd.

Bij de eerste steunmaatregel voor de culturele sector werden 1.572 beslissingen voor premietoekenningen bekrachtigd voor de cultuurwerkers, voor een totaalbedrag van 1.538.000 euro.

De 246 structuren konden de premie van 2.000 euro genieten, voor een totaalbedrag van 492.000 euro.

Alternatief voor dierproeven

Le Ministre du Bien-être animal Bernard Clerfayt soutient les alternatives à l'expérimentation animale

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft de Brusselse Regering de toekenning van een bedrag van 60.000 euro aan de VUB goedgekeurd om een alternatieve methode voor dierproeven te ontwikkelen en te testen.

In-vitro-oplossing om dierproeven te vervangen

De VUB is reeds verschillende jaren bezig met het onderzoek naar alternatieve methodes voor dierproeven. In dit project wil zij een nieuw in-vitromodel ontwikkelen, waarbij geen proefdieren worden gebruikt, dat werkzaam is voor de mens en kan helpen bij de behandeling van leverfibrose. Deze zieke treft ongeveer een kwart van de wereldbevolking. Het gaat om de meest voorkomende leverziekte, waarvoor heden geen enkele behandeling bestaat.

Normalerwijze worden bij dit soort onderzoek uitsluitend proefdieren gebruikt, vooral muizen. Naast het dierenleed is de relevantie van deze praktijk echter betwistbaar vanwege de grote verschillen die bestaan tussen de muis en de mens. Resultaat: ondanks jarenlang onderzoek is er nog steeds geen werkzame behandeling voorhanden.

“De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waar geen laboratoriumdieren aan te pas komen, gebaseerd op menselijke cellen en die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is dus van fundamenteel belang dat dit soort methode ontwikkeld kan worden en dat de doelstelling voor ogen wordt gehouden, namelijk het schrappen van alle dierproeven”, stelt Bernard Clerfayt enthousiast.

Rechtstreeks op menselijke cellen werken, in de hoop dat dierproeven verdwijnen

De onderzoekers hebben aldus een experimenteel model op basis van celculturen ontwikkeld. Dat heeft als voordeel dat er geen laboratoriumdieren meer gebruikt moeten worden en dichter bij het menselijke model staat, aangezien het rechtstreeks van menselijke cellen afkomstig is. Iedereen is het erover eens dat van dierproeven moet worden afgestapt.

Controle gemeentelijke vzw’s effectief op 1/12

Controle gemeentelijke vzw’s effectief op 1/12

We herinneren ons het schandaal bij Samusocial. De parlementaire onderzoekscommissie wees op het belang van de controle die moet worden uitgeoefend op de gemeentelijke vzw’s.

Deze gemeentelijke vzw’s beheren activiteiten die zeer nuttig zijn voor de Brusselaars zoals sportcentra, zwembaden, preventiediensten, etc.

Op voordracht van de vorige regering heeft het Brussels parlement een ordonnantie goedgekeurd om deze bijna 130 gemeentelijke vzw’s transparanter te maken en om een efficiënte controle over hun beheer uit te oefenen.

Op vrijdag 2 oktober heeft het Parlement een ordonnantie goedgekeurd die voorbereid werd door de minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, en artikel 100 wijzigt.

Waarom deze wijziging?

Een bepaald aantal verplichtingen die opgelegd worden aan de gemeenten vereist dat de statuten van al deze gemeentelijke vzw’s conform worden gemaakt. In de ordonnantie werd in eerste instantie de termijn van 1 september 2020 vastgesteld.

Het spreekt voor zich dat, met de verplichtingen waarmee de gemeenten geconfronteerd werden tijdens de gezondheidscrisis en de onmogelijkheid tijdens de lockdown om de raden van bestuur van de gemeentelijke vzw’s bijeen te roepen, de procedures voor het conform maken van de statuten niet voor deze datum voltooid konden worden.

In de statuten moet de verplichting worden toegevoegd om een lid van de gemeentelijke oppositie in de structuur op te nemen, de gendergelijkheid na te leven, een beheersplan uit te werken dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad, maar ook om alle beslissingen van de organen van de vzw’s te bezorgen aan het Gewest, gaande van de pv’s van de raden van bestuur tot de overheidsopdrachten.

Voor de minister van Plaatselijke Besturen was er geen sprake van om de minste onduidelijkheid te laten bestaan over de noodzaak om tegemoet te komen aan de nieuwe verplichtingen. Om die reden achtte hij het belangrijk om via ordonnantie de nieuwe termijn van 1 december 2020 vast te stellen.

“Dat was een terecht verzoek in het licht van het beheer van de gezondheidscrisis die de gemeenten een grote werklast heeft bezorgd”, motiveert Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

De controle van de gemeentelijke vzw’s zal effectief zijn vanaf 1 december.

Gezien de hoeveelheid te verwerken dossiers, en om de controle zo snel mogelijk effectief te laten zijn, werd de verplichting om de documenten in extenso over te maken, tijdens een overgangsperiode van 24 maanden, opgeschort. De listings van de akten zullen wel via de gemeenten overgemaakt worden aan het gewestelijke bestuur.

“De beheersakten van de organen van de vzw’s zullen bezorgd moeten worden aan de gemeentebesturen en zullen op transparante wijze toegankelijk blijven voor alle gemeenteraadsleden. Gedurende twee jaar zal het toezicht deze akten niet automatisch ontvangen, maar het zal steeds toegang hebben tot de akten en ze kunnen controleren. De gemeentelijke vzw’s zullen dus controleerbaar en gecontroleerd blijven”, besluit de Brusselse minister.

Tewerkstellingsmaatregelen in Brussel

Tewerkstellingsmaatregelen in Brussel

Hoe reageren op deze ongekende economische crisis om de tewerkstelling te ondersteunen? Voor sommigen lijkt dit een onmogelijke onderneming.

De uitdaging is echter van fundamenteel belang voor de tewerkstelling van de Brusselaars die het slachtoffer werden van de COVID-19-crisis. Nu is het tijd voor actie: dat is het leidmotief van de minister van Werk, Bernard Clerfayt.

Voor nieuwe werkzoekenden is de factor “tijd” inderdaad doorslaggevend. Ze moeten zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen gaan. Daarbij mogen we niet vergeten dat alle werkzoekenden de lopende begeleidingen en opleidingen moeten blijven genieten. Daar waar het nodig is, moeten accenten worden gelegd, zonder de lopende begeleidingsprocessen in gevaar te brengen. Deze dubbele doelstelling rechtvaardigt de fasering van de tewerkstellingsmaatregelen in Brussel.

Het geheel aan tewerkstellingsmaatregelen vereist een aanzienlijke inspanning van het Gewest. De Brusselse minister wil echter dat alle beleidsmakers erbij betrokken worden: “We werken aan oplossingen, maar zonder een federaal relanceplan dat gelijkwaardig is aan dat van de buurlanden en gecoördineerd wordt met het Europese plan, kunnen deze maatregelen niet alle verwachte effecten hebben.” Laten we, om deze verwachtingen te kwantificeren, niet vergeten dat Duitsland een herstelplan heeft van 135 miljard euro en Frankrijk een van 100 miljard euro. We zouden een proportioneel gelijkwaardig relanceplan van 17 à 18 miljard euro moeten hebben.

“Opveringsfonds” voor tewerkstelling in Brussel

Elke werknemer die in de context van een faillissement wordt ontslagen, krijgt steun in overeenstemming met zijn vaardigheden. Doelstelling: werknemers naar de sectoren met de meeste jobkansen leiden, waarbij het oorspronkelijke werkterrein van de werknemer geen belemmering mag vormen. Het belangrijke overleg met de sociale partners over de modellering van deze voorziening zou binnenkort moeten worden afgerond. Het "Opveringsfonds" zal met terugwerkende kracht tot 1/9/2020 in werking treden. Het budget voor deze maatregel bedraagt 875.000 euro in 2020 en 3,5 miljoen euro in 2021.

Activa-19, nieuwe tewerkstellingssteun voor Brusselaars

Activa-19 treedt in werking op 1 januari 2021. De maatregel richt zich tot een bepaald publiek, is beperkt in de tijd en toegankelijk voor alle Brusselaars die hun job hebben verloren sinds het begin van de crisis, tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021. Doelstelling: een bijkomend voordeel geven aan de Brusselse werkzoekenden. Dit zijn de toekenningsvoorwaarden:

• Afgestudeerden van de middelbare school of onder deze certificering activeren een maandelijkse aanwervingspremie van 800 euro gedurende 6 maanden; ook geldig voor nieuwe inschrijvers die hun studies hebben voltooid.

• Afgestudeerden in het hoger onderwijs activeren een maandelijkse aanwervingspremie van 500 euro, ook gedurende 6 maanden.

In 2021 wordt een budget van 30 miljoen voorzien en in 2022 een van 15 miljoen euro.

Versterking van het opleidingsaanbod

Het verwerven en versterken van vaardigheden, of ze nu taalkundig, digitaal of beroepsgerelateerd zijn, moet een noodzakelijke stap worden voor werkzoekenden. Werkzoekenden zullen worden uitgenodigd om hun vaardigheden te verbeteren. Ze zullen worden ondersteund om hun opleiding af te stemmen op de behoeften van de Brusselse arbeidsmarkt. Dit zijn de hoofdprioriteiten:

 • Het aanbod van face-to-face- en afstandsonderwijs (e-learning) kwantitatief en kwalitatief versterken door zowel op werkzoekenden als op economisch werkloos gestelde werknemers te focussen;
 • Korte opleidingen aanbieden die rechtstreeks verband houden met een beroep waar vraag naar is;
 • Technische en educatieve tools met betrekking tot afstandsonderwijs ontwikkelen: inhoud met hoge toegevoegde waarde, coaching en begeleiding;
 • Zorgen voor gratis opleidingen op afstand voor economisch werkloos gestelde werknemers.

Voor deze maatregel wordt 900.000 euro voorzien in 2020 en 3.600.000 euro in 2021.

Versterkte begeleiding

Het toenemend aantal werkzoekenden zal begeleid moeten worden. Tegelijkertijd moet de digitalisering van een deel van de Actiris-diensten worden verdergezet en mag de digitale kloof niet groter worden. Om in te spelen op deze verandering, wordt 330.000 euro toegekend in 2020, 7,9 miljoen in 2021 en 8 miljoen in 2022.

Zelfstandigen die hun activiteiten hebben moeten stopzetten, weer op de rails krijgen

Een Brusselse zelfstandige die het slachtoffer is van een faillissement, moet snel kunnen reageren. Daarom heeft het starten van een nieuw loopbaantraject via de “Artikel 60” -maatregel voordelen: toegang tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, nieuwe beroepservaring opdoen, specifieke opleidingen krijgen aangepast aan de ontwikkeling van iemands vaardigheden, alsook professionele en sociale begeleiding genieten. Negentien begeleiders-contactpersonen en 300 inschakelingsbetrekkingen worden gefinancierd. Voor deze maatregel wordt 300.000 euro vrijgemaakt in 2020 en 2,95 miljoen euro in 2021.

Steun aan de sociale en gezondheidssector

Honderd nieuwe geco-betrekkingen zullen worden toegewezen aan de sector van de gezondheidszorg voor een vaste periode van 2 jaar (2021-2022). Ook na deze termijn kunnen de bevoegde ministers de betrokken structuren blijven ondersteunen. Deze betrekkingen zullen worden toegekend via een projectoproep. Het jaarlijks toegewezen budget bedraagt 4.550.000 euro.

Steun voor zelftewerkstelling en activiteitencoöperaties

Het Brussels Gewest beschikt over twee doeltreffende mechanismen: de premie voor zelfstandigen en de activiteitencoöperaties. De premie wordt gestimuleerd en de bedragen worden verhoogd vanaf begin 2021 met terugwerkende kracht tot 1/09/2020:

 • 1.250 euro de eerste maand,
 • 1.000 euro de tweede maand,
 • 750 euro de derde maand,
 • 500 euro de laatste 3 maanden (in plaats van 250 euro voor de 5de en 6de maand).

De activiteitencoöperaties zullen worden aangemoedigd om ondernemers of zelfstandigen die het slachtoffer werden van faillissementen of met een slechte economische gezondheid naar aanleiding van de COVID-19-crisis, te begeleiden. Een specifieke begeleiding op maat kan worden voorzien om tegemoet te komen aan hun behoeften, zodat een economische activiteit kan worden ontwikkeld die arbeidsmogelijkheden biedt.

Om ondernemers die bijna failliet zijn, te begeleiden, zal de eerste “terugkoopcoöperatie” in België worden opgericht. Deze structuur is bedoeld om te voorkomen dat ondernemers (en hun personeel) werkloos worden als gevolg van de COVID-19-crisis. De coöperatie biedt “gedragen ondernemerschap” aan ondernemers die in ernstige moeilijkheden verkeren, die quasi failliet zijn of die hun activiteit hebben moeten staken, met de bedoeling deze weer op gang te brengen. Ze zullen hun activiteit in dit gedeelde bedrijf kunnen hervatten en kunnen gebruikmaken van verschillende diensten, zoals boekhouding, communicatie, herinneringen aan klanten en geschillenbeslechting, ondersteuningsgroep tussen ondernemers onderling, persoonlijke begeleiding en projectontwikkeling.

Voor deze maatregel wordt een budget van 140.000 euro voorzien in 2020 en 850.000 euro in 2021.

Actiris als partner van Google om het zoeken naar werk te vergemakkelijken

Actiris als partner van Google om het zoeken naar werk te vergemakkelijken

Actiris gaat, met verschillende Belgische operatoren, een partnerschap aan met Google om werkzoekenden relevantere en verfijndere zoekresultaten te tonen.

Over enkele weken zal het eenvoudiger zijn om vacatures te vinden die beter beantwoorden aan de geformuleerde zoekopdracht in de zoekmotor Google. “Dankzij de samenwerking met Google versterkt Actiris niet alleen zijn strategie voor digitale transformatie, maar ook de verwijzing naar zijn jobaanbiedingen, waardoor de zichtbaarheid ervan bij de werkzoekenden aldus verbeterd wordt. Genoeg om de werkgevers, die nog te wantrouwig zijn, te overtuigen om samen te werken met Actiris voor hun rekruteringen”, preciseert de Brusselse minister van Werk.

Hoe werkt het?

Iedereen die op zoek is naar een vacature via Google Search, zal over enkele weken in de zoekresultaten een eerste overzicht vinden van de jobaanbiedingen die gepubliceerd worden op de website van de partners, waaronder Actiris.

Door op een van de zoekresultaten te klikken, ontvangt de gebruiker preciezere informatie, zoals een beschrijving van de onderneming en van de betrekking.

De personen die willen solliciteren, zullen vervolgens naar de website van Actiris of een andere partner geleid worden en zullen er hun kandidatuur kunnen indienen.

De nieuwe functie van de zoekopdracht in verband met tewerkstelling geeft de gebruikers de mogelijkheid om te zoeken in functie van de plaats, de activiteitensector en voltijds/deeltijds.

Om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures, kunnen de gebruikers een notificatie per mail creëren en de zoekopdracht opslaan, met inbegrip van de parameters van de filters.

Grotere zichtbaarheid van jobaanbiedingen van Actiris op Google

Door de verwijzing naar de jobaanbiedingen van Actiris op Google te optimaliseren, verbetert de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst hun zichtbaarheid. Tegelijkertijd verbetert Actiris de toegang tot zijn eigen onlinediensten. Dat leidt tot twee gunstige gevolgen van deze samenwerking met Google, in het voordeel van alle Brusselse werkzoekenden. Terwijl het aantal werkzoekenden stijgt, is het van belang om het zoeken op Google te vergemakkelijken, zodat zij sneller de werkgevers vinden die profielen zoeken waaraan het hunne beter beantwoordt.

Ook interessant voor u:

«Er is dringend opleiding voor de digitale technologieën nodig»

Bernard Clerfayt heeft de vestiging voor de opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral officieel bekrachtigd.

De minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, heeft woensdag 16 september de vestiging voor de opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral officieel bekrachtigd.

Voor de Brusselse werkzoekenden en ondernemers is deze nieuwe vestiging een troef voor de efficiëntie van de opleiding in de digitale technologieën, voor alle competentieniveaus.

Steeds beter doen om alle Brusselaars de mogelijkheid te geven een job te vinden

Meer Brusselse werkzoekenden opleiden in digitale technologieën is een doelstelling die met spoed behaald moet worden. De crisis die we kennen, heeft de digitalisering immers versneld binnen de bedrijven, in alle activiteitensectoren.

Bijgevolg was het van essentieel belang dat de overheidsdienst voor opleiding zich meer tot de ondernemingen, en met name degene die actief zijn in de digitale sector, richt. De organisatie van opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral komt tegemoet aan deze doelstelling. BeCentral verenigt een vijftigtal privé-organisaties (start-ups en scholen) en leidt dagelijks ongeveer 500 personen op. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Bruxelles Formation er zijn centrum voor online-opleiding en voor digitale inclusie vestigde om er partnerschappen met private ondernemingen te creëren!

“Ja, er is dringend opleiding nodig. En ja, er is dringend opleiding in de digitale technologieën nodig.”

Bernard Clerfayt verklaart zich nader en schetst de omvang van het fenomeen: “Vandaag is het digitale overal en dwingt het ons om ons aan te passen en nieuwe competenties te verwerven. Dat geldt des te meer voor de werkzoekenden.”

We horen telkens opnieuw dat de digitalisering onze economie ingrijpend zal veranderen. Deze vaststelling zet iedereen onder druk. In de eerste plaats de economische actoren, maar ook de werknemers en de toekomstige werknemers.

Op de Belgische arbeidsmarkt zal de digitalisering gevolgen hebben voor 4,5 miljoen werknemers die hun competenties zullen moeten verbeteren, van wie 656.000 in Brussel.

Veel Brusselse werkzoekenden hebben echter geen basis voor deze bijscholing en blijven in de zogenaamde “digitale kloof” zitten. Tot slot herhalen we nog even dat “elke opleiding een bijkomende pijl is op de boog van de werkzoekenden”.