Gezinsbijslagen: uitbreiding van toekenning sociale toeslagen

Gezinsbijslagen: uitbreiding van toekenning sociale toeslagen

Twee grote wijzigingen in het stelsel van de gezinsbijslagen zullen “meer gezinnen de kans geven om verhoogde gezinsbijslagen te krijgen”, stelt de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, Bernard Clerfayt.

“De meest recente studie van het Planbureau toont aan dat het beleid inzake gezinsbijslagen de enige doeltreffende maatregel in de strijd tegen kinderarmoede is”, preciseert hij en vervolgens licht hij de regulariseringen toe die van toepassing zullen zijn om meer gezinnen de mogelijkheid te geven sociale toeslagen te genieten. De toegang tot deze sociale toeslagen in het stelsel van gezinsbijslagen openen, is “de Brusselse kinderen een beetje meer uit de armoede halen”, voegt hij eraan toe.

Kadastraal inkomen voor hoofdwoonst opheffen

Het kadastraal inkomen van de hoofdwoning zal uit de berekening van het referentie-inkomen gehaald worden.

Momenteel worden alle kadastrale inkomens in aanmerking genomen, zonder onderscheid tussen ouders met meerdere eigendommen en ouders die slechts één woonst bezitten.

Voortaan zal enkel het kadastraal inkomen van onroerende goederen die niet gebruikt worden als hoofdverblijfplaats, noch voor eigen commerciële doeleinden, in aanmerking worden genomen.

Door de gezinswoning uit het kadastraal inkomen te halen, zorgt deze bepaling ervoor dat de werkelijke financiële draagkracht van een gezin beter beoordeeld kan worden. Aldus zullen meer gezinnen beantwoorden aan de inkomenscriteria om sociale toeslagen te ontvangen.

Ook voor kinderen in een instelling

Kinderen met een handicap die in een instelling wonen, zullen voortaan verhoogde gezinsbijslagen kunnen ontvangen. Momenteel genieten kinderen in een instelling geen toeslag voor hun handicap.

Tekortkomingen worden rechtgezet voor rechtvaardiger model van gezinsbijslagen

Als gevolg van de Zesde Staatshervorming werden de bevoegdheden in verband met gezinsbijslagen naar de gemeenschappen en gewesten overgeheveld. Het Brussels Gewest heeft gebruikgemaakt van deze overdracht van operationeel beheer om zijn eigen model van gezinsbijslagen te lanceren in januari 2020.

Uit de analyse van dit nieuwe model zijn bepaalde tekortkomingen naar voor gekomen. De Brusselse Regering had het feit reeds aangepast dat schoolverlaters, in bepaalde gevallen, geen recht meer hadden op gezinsbijslagen. De Brusselse Regering heeft nu dus net andere lacunes gewijzigd in het kader van de toekenning van sociale toeslagen.

Knelpuntberoepen: opleidingsmogelijkheden die gemakkelijker naar werk leiden

Knelpuntberoepen: opleidingsmogelijkheden die gemakkelijker naar werk leiden

Het schooljaar is nauwelijks afgelopen of het is al tijd om aan het nieuwe schooljaar te denken. Welke richtingen moeten degenen kiezen die net hun middelbare school hebben afgemaakt of professionals (al dan niet aan het werk) die een andere richting willen inslaan en weer naar school willen gaan? Een doorslaggevende, maar niet altijd voor de hand liggende keuze.

Jobperspectieven voor studenten…

Om te helpen bij de keuze publiceert Actiris vandaag de lijst met knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze beroepen bieden per definitie veel toekomstmogelijkheden. Zij verdienen dus bijzondere aandacht van diegenen die na hun studies snel aan het werk willen gaan.

In totaal bevat de lijst meer dan 40 richtingen in diverse en uiteenlopende domeinen zoals de bouw, de elektriciteit, de kookkunst, het bakkersbedrijf, de metaalnijverheid, de houtbewerking of het onderwijs. De volledige lijst is te vinden op de website van Actiris.

…en voor werkzoekenden

Werkzoekenden die beslissen een opleiding te volgen, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, tijdens de duur van hun studies werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen. Vorig jaar zijn meer dan 9.000 bij Actiris ingeschreven werkzoekenden aldus gestart met een opleiding of met alternerend onderwijs. Hier vindt u alle informatie over de vrijstellingen van beschikbaarheid.

Gewest wil eenoudergezinnen helpen

Plan de soutien aux familles monoparentales

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen op zijn grondgebied. In deze gezinnen moeten alle behoeften van het huishouden met één enkel inkomen bekostigd worden, wat het risico op armoede vergroot.

“Het gezinshoofd van eenoudergezinnen is in het overgrote deel van de gevallen een mama. Voor sommige moeders is het moeilijk om toegang te krijgen tot een baan die hen in staat stelt hun gezin op een waardige manier te onderhouden. Het is ook niet altijd gemakkelijk om een baan of opleiding te combineren met gezinsverplichtingen. […]”, stelt Bernard Clerfayt, de minister van Werk, Digitalisering en Plaatselijke Besturen.

Grotere moeilijkheden

De coronacrisis versterkt de dringende noodzaak om actie te ondernemen voor de eenoudergezinnen. De Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen besloot immers in zijn rapport over de gevolgen van COVID-19 op de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen dat verschenen is in april 2021, dat alle moeilijkheden die eenoudergezinnen in normale tijden ondervinden (deeltijds werken, beperkt inkomen, huisvestingsproblemen, niet-betaling van onderhoudsgeld, ...), groter zijn geworden tijdens de crisis, met een aanzienlijke daling van de inkomsten en een situatie waarbij men opgesloten zit met alle gezinslasten, soms in een woning die niet aangepast is aan de realiteit van een lockdown in gezinsverband.

Eerste plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen

Om tegemoet te komen aan deze moeilijkheden, heeft de Brusselse Regering vandaag haar eerste plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. Dat plan omvat 31 concrete maatregelen rond 5 gewestelijke actiepijlers: informatie; opleiding en sensibilisering; de toegang tot een kwaliteitsvolle woning; tewerkstelling en de toegang tot beroepsopleiding, alsook stadsbeleid en mobiliteit.

Het plan wordt gezamenlijk aangestuurd door de minister van Werk, de staatssecretaris van Gelijke Kansen en de sociale gesprekspartners van Brupartners. De werkzaamheden in verband met de opstelling van het plan sluiten ook aan bij de voorbereiding van het Brussels Takes Care-plan (geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan), waarin ook specifieke aandacht zal worden besteed aan alleenouderschap.

Steun voor eenoudergezinnen als onderdeel van coherente politieke wil

Ter verduidelijking: het relanceplan voorziet 17 miljoen euro voor nieuwe kinderdagverblijven van Actiris. Een jaar geleden heeft minister Bernard Clerfayt het initiatief genomen om een budget van 60 miljoen euro vrij te maken om de gemeentelijke projecten te ondersteunen die betrekking hebben op de bevolkingstoename, onder meer voor de financiering van scholen en crèches.

Steun voor dierenasielen

Bernard Clerfayt lanceert een subsidieoproep om de dierenasielen te helpen.

De dierenasielen zullen elk financiële steun tot 7.000 euro kunnen krijgen. De subsidie-oproep gelanceerd door de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, is bedoeld om deze structuren, die de voorbije maanden talrijke aanvragen kregen, te helpen en om het welzijn van de dieren in de asielen te verbeteren.

Deze subsidie zal van pas komen om de dierenasielen te ondersteunen bij de uitbouw van hun infrastructuur en bij de aankoop van materiaal of voedsel.

4.622 dieren opgevangen in 2020

Tien erkende asielen vangen dieren op die rondzwierven, verloren liepen of achtergelaten werden op de openbare weg. In 2020 vingen de Brusselse asielen 4.622 dieren op: 2.925 katten, 589 honden, 130 nieuwe gezelschapsdieren (reptielen, knaagdieren, etc.) en 978 vogels.

“De cijfers over het aantal dieren dat wordt opgevangen, ongeacht of ze op de openbare weg gevonden worden of achtergelaten werden, tonen de noodzaak om de sensibilisering van de burgers voort te zetten, alsook het belang van de ondersteuning van de asielen. Zij moeten worden geholpen bij het opvangen van dieren”, verklaart Bernard Clerfayt.

Dierenasielen vervullen een opdracht van openbare dienstverlening

De asielen verzetten dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid werk. “De asielen beschikken niet over grote budgetten. Zij functioneren trouwens allemaal dankzij de solidariteit van de burgers en op basis van giften. Dat is niet normaal. Zij vervullen een opdracht van essentiële openbare dienstverlening om het welzijn van dieren in nood te vrijwaren. Hoewel de budgettaire situatie van het Gewest het ons momenteel niet toelaat om de asielen structureel te ondersteunen, hoop ik, met deze subsidieoproep, de asielen een beetje ademruimte te kunnen geven door hen in staat te stellen het welzijn van de dieren te verbeteren”, aldus Bernard Clerfayt.

Actiris: niet meer klachten en betere verwerking

Actiris: niet meer klachten en betere verwerking

Zoals bij alle instellingen van openbaar nut (ION) in het Brussels Gewest functioneert de klachtendienst van Actiris binnen een wettelijk kader. Werkzoekenden die bij Actiris ingeschreven zijn en van mening zijn dat hun rechten niet gerespecteerd worden of dat er problemen zijn met de behandeling van hun dossier, kunnen een klacht indienen. Ook de werkgevers kunnen een klacht formuleren.

Stijging aandeel onlineklachten bij Actiris

Naast de gebruikelijke kanalen kan het onlineformulier worden gebruikt. Terwijl in 2019 bijna 9 op de 10 klachten nog per e-mail werden verzonden, werd in 2020 34% van de klachten via het formulier online geformuleerd.

Het onlineformulier is zeer gemakkelijk te vinden via een opzoeking in Google en het gebruiksgemak heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de klachten duidelijker en vollediger geformuleerd worden door de gebruikers. Bovendien komen de nuttige gegevens van de klager op een gestructureerdere manier bij de klachtendienst terecht, wat bevorderlijk is voor een snelle behandeling.

99% van de klachten werd binnen de wettelijke termijnen behandeld!

Aantal klachten in 2020 stabiel na een lange periode van toename

De klachten van de gebruikers maken het soms mogelijk om fouten te verbeteren en de betrokken personen in hun rechten te herstellen. De klachten worden eveneens gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van Actiris te verbeteren. Het Beheerscontract legt Actiris overigens de verplichting op om de verbetering van zijn diensten permanent voor ogen te houden.

In 2020 heeft de klachtendienst van Actiris precies evenveel dossiers ontvangen als in 2019, namelijk 561. Er werden 58 onontvankelijke klachten geregistreerd, wat een daling betekent in vergelijking met het jaar voordien (134 klachten). Het aandeel onontvankelijke klachten daalde van 24% in 2019 tot 10% in 2020. Dat bevestigt dat de online geformuleerde klachten duidelijker verwoord worden en dus vaker ontvankelijk zijn.

Sinds 2009 werd vastgesteld dat het aantal ingediende klachten in stijgende lijn ging. Het aandeel onontvankelijke klachten bleef hoog.

Minder klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van Actiris (5%) en meer over de inschrijving (69%)

De “rechtzetting van de inschrijving” is het belangrijkste onderwerp van de klachten in 2020. Ze steeg van 30% in 2019 tot 69% in 2020. De reden van de klacht “schrapping van de inschrijving” was dat jaar minder aanwezig: 37% in 2019 tegenover 17% in 2020.

Het aandeel van de klachten over de kwaliteit van de dienstverlening is zeer beperkt en daalde van 19% in 2019 tot 5% in 2020.

Het aanzienlijke aandeel klachten in verband met de inschrijving (rechtzetting of schrapping) is te verklaren door het feit dat zij verband houden met de sociale rechten van de persoon en rechtstreekse financiële gevolgen hebben. De crisis die wij doormaken, leidt tot meer gespannen persoonlijke situaties, die soms complexer zijn, wat de toename van het aantal dossiers van dit type wellicht verklaart.

Houdt u van dieren in de stad?

Katten, honden, duiven, vossen,… Houdt u van dieren in de stad?

Katten, honden, duiven, vossen,… Houdt u van dieren in de stad? Wat zijn uw favoriete dieren? En van welke dieren houdt u niet? Welke gevoelens roepen ze bij u op? Bent u bereid een deel van de openbare ruimte af te staan om deze met hen te delen? Wie zou wat moeten doen?

Tal van vragen wachten op uw antwoorden. Het is belangrijk dat u deelneemt om de kennis over het samenleven met dieren in de stad te vergroten. Deze studie is een initiatief van Leefmilieu Brussel, uitgevoerd door de universiteiten van Namen en Gent.

Uw antwoorden zijn belangrijk om meer te weten te komen over onze relatie met dieren in de stad

Via deze vragenlijst die alle Brusselaars mogen invullen, kan u ons laten weten wat u denkt over het samenleven met dieren in de stad. Op basis van uw antwoorden kunnen wij ons een idee vormen over hoe u de aanwezigheid van katten, honden, duiven en vossen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervaart.

Een vragenlijst in drie delen. Aan u de keuze!

De vragenlijst is opgedeeld in drie thema’s: dieren als buren (7 minuten, 11 vragen), de verantwoordelijkheden tegenover en het welzijn van dieren (5 minuten, 9 vragen) en honden in de stad (6 minuten, 13 vragen). Na elk onderdeel kan u uw deelname stopzetten of overgaan naar de vragen van het volgende onderdeel.

U kan deze vragenlijst online invullen via uw computer of smartphone. De enquête is volledig anoniem.

250.000 euro voor alternatieve methoden voor dierproeven

Laboratoire de recherche medicale - recherche pour les alternatives à l'expérimentation médicale

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, werd een subsidie van 250.000 euro toegekend aan de VUB om een Brussels platform te lanceren voor alternatieve methoden voor dierproeven.

“De wetenschap is geëvolueerd en heeft alternatieven gecreëerd waar geen proefdieren bij betrokken zijn, die gebaseerd zijn op menselijke cellen en die resultaten opleveren die relevanter zijn voor de mens. Het is daarom van cruciaal belang om niet alleen de ontwikkeling van dit type methode, maar ook de inventarisatie en de bekendheid ervan via een website mogelijk te maken als we onze doelstelling willen behouden om het aantal proefdieren drastisch te verminderen”, besluit de Brusselse minister.

Aantal proefdieren verminderen

Om het aantal proefdieren drastisch te verminderen zijn er alternatieven op basis van het 3R-principe: Replacement (het gebruik van proefdieren vervangen door alternatieve methoden), Reduce (het aantal dieren verminderen) en Refine (de omstandigheden waarin dieren worden gefokt, gehuisvest of verzorgd, verfijnen of verbeteren evenals de methoden die worden gebruikt om dierenleed tot een minimum te beperken).

Bewustmaking van alternatieven voor dierproeven

Om de zichtbaarheid en het gebruik van alternatieve methoden te ondersteunen, de ontwikkeling van deze methoden te stimuleren en de verspreiding ervan in de wetenschappelijke wereld te verzekeren, steunt het Brussels Gewest het platformproject van de VUB onder leiding van professor Vera Rogiers, met een subsidie van 250.000 euro. Het platform zal worden gehost door het “IC-3Rs” Centrum van de universiteit.

Dierproeven in cijfers

Dierproeven worden onderworpen aan strike regels. Proefdieren genieten wettelijke bescherming en alle inrichtingen moeten erkend zijn en zijn onderworpen aan controles. In 2019 werden in het Brussels Gewest 62.641 dieren gebruikt voor experimentele doeleinden, waarvan 98% knaagdieren (muizen, ratten, cavia's, konijnen) door 68 laboratoria.

Ook interessant voor u:

Transparant financieel beleid van Actiris en Bruxelles Formation

Actiris en Bruxelles Formation publiceren hun financiële gegevens op openbudgets

Het platform openbudgets.brussels breidt uit. Actiris en Bruxelles Formation publiceren er voortaan hun financiële gegevens. Op het platform publiceerden ze de data voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Dit is een garantie van transparantie voor het financieel beheer van Actiris en Bruxelles Formation.

Openbudgets.brussels werd eind mei gelanceerd en onthult de verschillende subsidies en de talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen.

Alle administraties van het Gewest en plaatselijke besturen  zijn betrokken

In totaal gaven de 18 overheidsbesturen in 2020 bijna 720 miljoen euro uit aan overheidsopdrachten en om en bij de 500 miljoen euro aan subsidies. “En dit is nog maar het begin. Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger”, besluit de Brusselse minister.

“Het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie”

Datatransparantie is een fundamentele doelstelling die het Brussels Gewest zichzelf heeft opgelegd. Zonder de mogelijkheid van de exploitatie en het hergebruik van de data door de burger werd deze doelstelling evenwel slechts gedeeltelijk bereikt. Met de lancering van openbudgets.brussels biedt het Brussels Gewest eindelijk een tool aan om optimaal gebruik te maken van de gegevens over de financiële stromen en om een antwoord te krijgen op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is dit principe van transparantie trouwens fundamenteel. "Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.”

Meer dan 1000 overheidsopdrachten zijn betrokken

In 2020 heeft Actiris meer dan 500 overheidsopdrachten gegund en meer dan 300 subsidies toegekend voor een bedrag van 338.244.328,53 euro. Wat Bruxelles Formation betreft, heeft de instelling in 2020 bijna 600 overheidsopdrachten en een honderdtal subsidies afgesloten voor een bedrag van 19.137.741,29 euro.

Nieuw wetboek voor dierenwelzijn: geef ons uw stem!

geef ons uw stem!

Voor het welzijn van dieren en hun bescherming bestaat een wet die dateert uit … 1986. Sindsdien is de wetenschappelijke kennis geëvolueerd en zijn de bezorgdheden van de burgers toegenomen. Een nieuw wetboek voor dierenwelzijn is dan ook noodzakelijk.

“Dierenwelzijn is een gevoelig onderwerp dat vaak tot reacties leidt binnen de samenleving die steeds meer aandacht heeft voor de noden van dieren”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Een wetboek voor dierenwelzijn: met de Brusselaars!

Om het advies van de burgers in te winnen, lanceert het Brussels Gewest de campagne “Geef ons uw stem!”. Zij zal hoofdzakelijk online plaatsvinden op de website www.geefonsuwstem.brussels. Niet vertrouwd met documenten online? U vindt de papieren formulieren en urnen ook in uw gemeente. U kan deelnemen tot eind september 2021.

Vervolgens zullen de vragenlijsten bestudeerd en geanalyseerd worden. Het is de bedoeling om dit nieuwe wetboek in eerste lezing goed te keuren tijdens het tweede semester van 2022.

“Deze fase waarin de bevolking geraadpleegd wordt, maar ook de sectoren die verband houden met het dierenwelzijn, moet het mogelijk maken om een evenwichtig Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn te doen ontstaan. Temeer omdat dit wetboek de grootste hervorming op het vlak van dierenwelzijn zal zijn. Het is de bedoeling dat het de bescherming en het welzijn van dieren verzekert, door rekening te houden met hun fysiologische en ethologische noden”, besluit Bernard Clerfayt.

Waarover precies willen we uw mening?

Over alle aspecten van het dierenwelzijn: uw perceptie van het dierenwelzijn, het verhandelen van dieren, dierproeven en sancties tegen personen die dieren mishandelen.

In het deel “ideeënbus ” zal u verwachtingen en suggesties kunnen achterlaten. Uw deelname vormt een unieke kans om een stem te geven aan hen die er geen hebben.

Oude wetgeving vanonder het stof gehaald

Het beleid in verband met dierenwelzijn, dat in het kader van de zesde staatshervorming overgedragen werd aan de gewesten, wordt geregeld door een wet uit 1986.

“Het is tijd om de wet van 1986 vanonder het stof te halen. 35 jaar na de goedkeuring ervan is een herziening van deze wetgeving meer dan noodzakelijk. Deze werkzaamheden zullen vandaag worden aangevat, maar ik wil dat niet alleen doen. Ik wil de burgers erbij betrekken, hen raadplegen, hen vragen stellen en naar hen luisteren, omdat participatie de basis van de democratie is”, aldus de Brusselse minister.

Talrijke en gevarieerde gezelschapsdieren

Of ze Max, Simba, Pacha, Bella of Lola heten, en of het gaat om honden, katten of nieuwe gezelschapsdieren (NGD), steeds meer Brusselaars hebben een gezelschapsdier. Het spreekt voor zich dat katten en honden bovenaan de lijst staan, met respectievelijk 88.180 en 27.606 geregistreerde dieren in de databanken DogID en CatID, maar ook konijnen, hamsters, slangen en spinnen worden steeds populairder bij de Brusselaars.

30 projecten om te leren werken met internet en onlinediensten in Brussels Gewest

Om te leren werken met internet en onlinediensten

In de loop van 2021 zullen 30 projecten opgestart worden om de burgers te leren werken met internet en de onlinediensten, en dat een jaar lang. De projecten werden gekozen door een onafhankelijke vakjury na de projectoproep Digital Brussels.

De doelstelling van de activiteiten? Van digitale technologie een vector van integratie en deelname aan het maatschappelijke leven maken. Via sommige projecten wordt de verplaatsing van mobiele sociale teams georganiseerd; via andere wordt er op zoek gegaan naar mensen in moeilijkheden om hen begeleiding te bieden in de Openbare Computerruimtes (OCR) en via nog andere worden “buddies” of ervaringsdeskundigen ingezet.

Internet en onlinediensten leren gebruiken = nuttig voor privé- en beroepsleven

Stel je een gewest voor waar ALLE burgers over digitale basisvaardigheden beschikken en toegang hebben tot digitale technologie!

“De toekomst zal digitaal zijn. Het succes van deze projectoproep bevestigt het nut van een project om burgers te begeleiden bij een beter gebruik van digitale instrumenten en diensten voor het privé- en beroepsleven. Deze initiatieven zullen ons toelaten een grote stap voorwaarts te zetten om het potentieel van alle Brusselaars te vervullen”, verklaart de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt.

De voorgestelde activiteiten hebben met name betrekking op jongeren, werkzoekenden, mensen met een handicap, zieke kinderen die lessen volgen via afstandsonderwijs, senioren, bewoners van sociale woningen, vrouwen met een migratieachtergrond, etc.

132 ingediende projecten

De projectoproep Digital Brussels, gelanceerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Coördinatie Digitale Inclusie, resulteerde in een selectie van 30 laureaten (24 Franstalige dossiers en 6 Nederlandstalige dossiers) uit 132 voorgestelde projecten om internet te leren gebruiken, alsook de onlinediensten. Elk project krijgt financiële ondersteuning voor minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro, voor een totaalbedrag van bijna 390.000 euro.

Er werden 3 krachtlijnen bepaald voor projectdragers

De projecten die werden voorgesteld in het kader van de oproep Digital Brussels, moesten beantwoorden aan een van de volgende drie krachtlijnen: toegankelijkheid van de digitale tool, opleiding vanaf jonge leeftijd en begeleiding van de samenleving naar een toegankelijke, digitale transformatie voor alle doelgroepen, inclusief de meest kwetsbaren. Digitale kwetsbaarheid treft immers vooral bepaalde profielen, waaronder mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau.