“Moet een dier al dan niet bedwelmd worden bij een rituele slachting?”

Bernard Clerfayt is te gast bij Matin Première op 14 oktober 2021 – Onderwerp van de dag: bedwelming voor het slachten

Bernard Clerfayt was donderdag 14 oktober te gast bij Matin Première. Het nieuws van de dag: "Moet een dier al dan niet verdoofd worden vooraleer het ritueel geslacht wordt?“ - “Is dit in strijd met de godsdienstvrijheid? - Het Grondwettelijk Hof oordeelt van niet.”

(We publiceren hieronder een bijna volledige transcriptie van het interview over het slachten met voorafgaande bedwelming.)

Voor de minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt: “[…] Iedereen weet dat er wetenschappelijke waarheid bestaat over het feit dat dieren lijden tijdens het slachten. […] De Raad voor Dierenwelzijn zei vier of vijf jaar geleden al dat er dierenleed is. Het duurt enkele tientallen seconden, zo niet enkele minuten voordat het dier sterft. Er bestaan tegenwoordig technieken die het lijden van dieren tijdens het slachten verminderen. Deze technieken zijn wettelijk opgelegd in Vlaanderen en Wallonië.

De vraag rees ook in het Brussels Gewest omdat sommigen naar de godsdienstvrijheid verwezen om te zeggen dat deze techniek niet opgelegd mag worden. Ik ben zeer voorzichtig met deze kwestie, vanwege mijn politieke geschiedenis, ben ik zeer alert op wat de gemeenschappen zeggen. Als burgemeester van Schaarbeek weet ik heel goed dat deze kwestie gevoelig ligt. Het was daarom noodzakelijk om te wachten om de juridische waarheid te kennen, namelijk of deze voorafgaande bedwelming al dan niet de godsdienstvrijheid aantastte. Zoals u al zei, hebben het Europees Hof van Justitie, enerzijds, in december, en het Grondwettelijk Hof van België anderzijds, door een recent arrest in september, bevestigd dat als we de Belgische grondwet die de religieuze vrijheden beschermt respecteert, dit een zeer marginale aanval op de religieuze vrijheden is, maar die is proportioneel en legitiem. Het constitutionele kader stelt ons in staat om vandaag te zeggen dat dit een goede manier is om dierenleed te verminderen. "

Zo eenvoudig is het evenwel niet, merkt Thomas Gadisseux op. De twee partners, PS en Ecolo, hebben tot nu toe de voortgang van dit debat geblokkeerd. Waarom zou er dit keer een politieke verandering komen?

Bernard Clerfayt - “Omdat twee jaar geleden, tijdens de besprekingen voor het meerderheidsakkoord, onzekerheid bestond over de vraag of deze wens om dierenwelzijn te beschermen al dan niet een inbreuk was op de godsdienstvrijheid, dat was de vraag. "

Verschanst u zich achter een juridisch debat om de communautaire kwestie niet onder ogen te hoeven zien?

Bernard Clerfayt - “Er waren juridische beroepen geformuleerd tegen de Waalse tekst en de Vlaamse tekst. We moesten wachten op de juridische waarheid en nu zeggen de hoogste Europese en Belgische autoriteiten, in juridische termen, wat de Belgische grondwet toestaat. Zij zijn degenen die de religieuze vrijheden beschermen. "

Uw twee partners PS en Ecolo zijn van mening dat hierover tijdens de onderhandelingen geen overeenstemming is bereikt. Dus er zal vrijheid van stemming zijn en geen partijdiscipline? […]

Bernard Clefayt - "De meerderheidspartners hebben mij de taak toevertrouwd om het dierenwelzijn in het Brussels Gewest te beheren. Tot nu toe heeft niemand kritiek op de manier waarop ik deze taak uitvoer: we proberen het dierenwelzijn in het Brussels Gewest te verbeteren. De Vlamingen en Walen hebben stappen gezet om het dierenwelzijn op hun grondgebied te verbeteren. […] Als minister van Dierenwelzijn kan ik niet anders dan deze kwestie bij de regering op tafel te leggen, begrijpt u. "

De PS en Ecolo hebben in Wallonië voor deze tekst gestemd. Denkt u dat ze ervoor zullen stemmen in Brussel?

Bernard Clefayt – “U zal hen de vraag stellen: hebben ze een coherent standpunt in de verschillende gebieden waar ze politiek actief zijn? […] Ik als minister van Dierenwelzijn kan niet zeggen dat er geen dierenleed is bij het slachten. Ik moet deze stap voorwaarts voorstellen en het lijkt mij vanuit juridisch oogpunt legitiem en evenredig. Wie op Belgisch grondgebied woont en onderworpen is aan de grondwet, kan niet zeggen dat dit een ernstige schending van de godsdienstvrijheid is. Ik denk dat dit debat – een maatschappelijk debat –  ook in het Brussels Gewest moet worden geopend.

Het debat is geopend, dus het zal in het parlement aankomen. We weten dat ook het Vlaams Belang dit debat steunt. Bent u bereid om eventueel met een extreemrechtse partij een meerderheid te vormen om deze tekst erdoor te krijgen?

“Waarom denkt u dat ik deze tekst bij de meerderheid, de regering, neerleg? Het is goed om daar vooral aan te werken, en dat is ook mijn bedoeling.”

PS en Ecolo zijn van mening dat dit geen meerderheidsdiscussie is omdat er op dit punt geen meerderheidsakkoord is.

"Laat me het punt op de regeringstafel brengen, dat we het in de regering bespreken. Laat ons even de tijd nemen; de standpunten komen in het begin misschien niet spontaan overeen, maar deze maatschappelijke kwestie is vandaag belangrijk. Als we naar opiniepeilingen luisteren, is het duidelijk dat iedereen het dierenleed wil verminderen.

U bent tevens minister van Werk in het Brussels Gewest. […] De slachthuizen van Anderlecht zorgen ook voor 200 directe en 200 indirecte banen. Laten we even horen wat Paul Thielemans, woordvoerder van Abattoir, ervan vindt.

Paul Thielemans - “We zijn gewoon bang, omdat deze activiteit gewoon naar Frankrijk of zelfs naar Polen zal verhuizen. En dan gaan we hypocriet zijn, onze ogen sluiten, vlees importeren met een halal-label, wetende dat het in een ander Europees land wordt geslacht. "

Er is ook een commercieel belang, herkent u dat?

Bernard Clerfayt - "Ik ben me terdege bewust van deze kwestie, daarom wil ik in de regering ook praten over het economische aspect. […] Maar moeten we in naam van de werkgelegenheid dierenleed aanvaarden? De minister van Dierenwelzijn kan hier geen “ja” op zeggen. Dierenwelzijn is een acute kwestie, burgers en vele verenigingen herinneren ons er steeds weer aan. Ze begrijpen niet waarom in het Brussels Gewest dierenleed zou worden getolereerd terwijl dat niet het geval is in Vlaanderen, Wallonië, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, IJsland en in veel andere landen van de wereld.

Het is een complex debat, net als het debat rond de sluier bij de MIVB, dat ook de meerderheid in Brussel heeft beziggehouden. Is er een veronderstelde wens om het debat te leiden, taboes te doorbreken […]?

Bernard Clerfayt - “Het regeerakkoord heeft op dit punt geen vooruitgang geboekt omdat er rechtsonzekerheid was. Sommigen beweerden dat het een aanval was op de religieuze vrijheden. Deze kwestie werd niet beslecht. Zou u willen dat ik vandaag mijn ogen sluit voor de kwestie van dierenleed? Ik ben minister van Dierenwelzijn! Alle experts vertellen het ons, alle dierenartsen zeggen het. Dit is een wetenschappelijke waarheid [het lijden tijdens het slachten zonder bedwelming], die vandaag de dag door niemand kan worden betwist. […]

Eerste ontmoetingen rond digitale technologie

Mevrouw Anna Piperal en de heer Gilles Babinet, gastsprekers van de eerste editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie

Op 7 oktober stelde de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt in de Solvay bibliotheek de eerste editie voor van “Ontmoetingen rond digitale technologie – Welke digitale oplossingen zijn er voor een wereld die opnieuw moet worden uitgevonden?".

Om de gevolgen van de Covid-19-pandemie te bestrijden en vandaag de essentiële oplossingen te bieden als reactie op de crisis, zijn digitale technologieën essentieel. De minister van Digitalisering Bernard Clerfayt wil ter gelegenheid van de Ontmoetingen rond digitale technologie een dynamiek van dialogen en uitwisselingen aanwakkeren. De uitdagingen en oplossingen van digitale technologie identificeren en tegelijkertijd ruimte maken voor een transparanter, coherenter en meer geïntegreerde IT-governance in het Brussels Gewest, dat is de ambitie van de Ontmoetingen rond digitale technologie.

De Ontmoetingen rond digitale technologie zullen de basis produceren voor de  opbouw van de nieuwe governance van digitale technologieën en IT die in het Brussels Gewest wordt geïmplementeerd.

“Digitale revolutie moet onderwerp van dialoog zijn”

De minister verwelkomde de directeuren-generaal van de tien gewestelijke instellingen met het grootste IT-budget. Hij was ook dankbaar voor de betrokkenheid van andere overheidsdiensten en de aanwezigheid van "externe" genodigden uit de academische wereld en de privésector.

Openheid is kenmerkend voor het proces dat de minister in gang heeft gezet om organisatorische grenzen te doorbreken en ontmoetingen te bevorderen. "Het eerste punt van waakzaamheid is om elitarisme te vermijden". Deze technologieën zijn inderdaad van toepassing in al onze nieuwe praktijken zoals telewerken, coworking, samenwerkingsprojecten. Ze transformeren onze werkrelaties en ook onze menselijke relaties. In deze voortdurende ontwikkelingen is het belangrijk om de breuken te identificeren en te verhelpen. Dit is de reden waarom "digitale revolutie een onderwerp van dialoog moet zijn”, verduidelijkte Bernard Clerfayt. Het delen van informatie en het wissen van grenzen in de horizontale uitwisseling van knowhow biedt inderdaad nieuwe perspectieven voor de organisatie van de governance.

Sprekers uitgenodigd op de eerste editie Ontmoetingen rond digitale technologie

Bernard Clerfayt verwelkomde en introduceerde de twee gastsprekers van deze eerste avond. Mevrouw Anna Piperal presenteerde het digitale transformatiebeleid van haar land, Estland. Ze is directrice van het e-Estonia Briefing Centre (Uitvoerend en innovatief centrum in Tallinn). Estland is kampioen op het vlak van e-government. Voor Anna Piperal rijmt digitalisering met transparantie, efficiëntie en besparingen. Als fervente ambassadrice van "100% digitaal" heeft ze onder meer haar schouders gezet onder de Estse blockchain in de EU en leiding gegeven aan het bouwproject VR-Estonia, een virtual reality-platform waarmee iedereen zich kan onderdompelen in de Estse digitale realiteit.

De heer Gilles Babinet was de tweede gastspreker. Hij is de oprichter van vele bedrijven op uiteenlopende gebieden als consulting, constructie, mobiele muziek, co-creatie (eYeka), besluitvormingstools. Hij is ook lid van het Institut Montaigne en  docent aan de Faculteit Politieke Wetenschappen in Parijs. Momenteel is hij medevoorzitter van de “Conseil National du Numérique” (Nationale Raad voor Digitalisering), een adviescommissie die werd opgericht bij decreet van de president van de Franse Republiek. Hij is al 10 jaar Digital Champion bij de Europese Commissie, waar hij Frankrijk vertegenwoordigt om de voordelen van een digitale samenleving voor iedereen te promoten.

De tien gewestelijke instellingen met het grootste IT-budget aanwezig op de Ontmoetingen rond digitale technologie:

Actiris, Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, Bruxelles Formation, Net Brussel, het CIBG, parking.brussels, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) en de MIVB.

Minister Bernard Clerfayt brengt bezoek aan slachthuis van Anderlecht

Slachthuis van Anderlecht

Het doel van het bezoek aan het slachthuis van Anderlecht op deze dinsdagochtend was om zich te vergewissen van de omstandigheden waarin de dieren worden behandeld, maar ook om met de verantwoordelijken te bespreken wat de mogelijkheden zijn om voorafgaande bedwelming in te voeren bij het slachten van dieren.

“Het Grondwettelijk Hof heeft zojuist het Vlaamse en Waalse decreet waarin voorafgaande bedwelming bij het slachten van dieren wordt opgelegd, bekrachtigd. In het Brussels Gewest wordt het debat dan ook nieuw leven ingeblazen. Het was belangrijk om het enige slachthuis in Brussel te bezoeken en de huidige omstandigheden waarin dieren gedood worden, te kunnen onderzoeken, maar ook om met de verantwoordelijken te praten over kwesties die verband houden met het welzijn van de dieren, voornamelijk tijdens het slachten”, verklaart Bernard Clerfayt.

Het slachthuis van Anderlecht, al bijna 130 jaar een waar monument in het Brussels Gewest

Het gaat om een bron van grote economische activiteit: jaarlijks worden er gemiddeld 50.000 dieren geslacht. Het slachthuis van Anderlecht is het enige goedgekeurde en erkende slachthuis in het Brussels Gewest. De rituele slachting betreft 65% van de ossen, 85% van de kalveren en zelfs 80% van de schapen.

Zeer grondige controle

Tijdens het bezoek kon de minister alle praktijken van de slachtketen observeren, van de aankomst van het dier tot het uitsnijden ervan.

De praktijken van de slachtlijn worden zeer nauwlettend gevolgd. Het slachthuis is volledig uitgerust met een videobewakingssysteem en wordt bijgestaan door een dierenarts en een verantwoordelijke voor het dierenwelzijn. Deze video's maken het niet alleen mogelijk om ervoor te zorgen dat de geldende regels worden nageleefd, maar hebben ook een educatieve rol om de genomen maatregelen bij het personeel van het slachthuis te verbeteren.

Tot slot worden er dagelijks inspecties uitgevoerd door dierenartsen van het FAVV en maandelijks door de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel om de omstandigheden waarin de dieren worden geslacht, alsook het naleven van de regels, te controleren.

 

Loonsverhoging gemeente- en OCMW-personeel

Gemeentepersoneel ziet lonen stijgen

Het Brussels Gewest heeft nog nooit zo'n belangrijke tussenkomst verleend ten voordele van de ambtenaren van de plaatselijke besturen", merkt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen op. De lonen van hetgemeente- en OCMW-perosneel stijgen voor het einde van het jaar en zullen blijven stijgen tot in 2024!”

Tot nu toe enkel beloftes

Iedereen is het er al jaren over eens dat de lonen van gemeenteambtenaren en OCMW-personeel omhoog moeten. Het Brussels Gewest had, tijdens de vorige legislaturen, beloftes gedaan. Achttien Brusselse gemeenten, de eerste werkgevers, hadden een motie tot loonsverhoging gestemd. Aan deze verklaringen is evenwel nooit een gevolg gegeven… tot vandaag.

"Het leek mij gegrond om een herwaardering toe te staan van alle diensten van de plaatselijke besturen aangezien sommigen er al meer dan 15 jaar op wachten. Bovendien hebben ze hun essentiële rol bewezen tijdens de crisis door de lokale diensten zo dicht mogelijk bij de burger te brengen”, merkt Bernard Clerfayt op.  

Lonen van Vlaams en Waals gemeentepersoneel en van gewestelijke ambtenaren inhalen 

Het is een feit dat de bezoldigingen van de Brusselse gemeenteambtenaren het laagst zijn. De verschillen met de in Vlaanderen of Wallonië gehanteerde schalen kunnen aanzienlijk zijn. Met het bereikte akkoord zien we dat het gemiddelde niveau in Wallonië/Vlaanderen wordt bereikt of overschreden voor de ambtenaren op het laagste opleidingsniveau (E en D). Het wordt sterk teruggedrongen voor de anderen (secundair en postsecundair)

 

Achterstand in % van de Brusselse PB ten opzichte van het gemiddelde van de PB in Vlaanderen / Walloni

Gemiddelde voorziene verhoging

Niveau E

-2,00

2,00

Niveau D

-1,90

2,60

Niveau C

-3,25

2,60

Niveau B

-8,38

6

Niveau A

-5,39

5

 

Een inspanning voor 75% gedragen door het Gewest

Gemeenten zijn de primaire werkgevers van gemeentelijke ambtenaren. Als zodanig zullen ze ook bijdragen tot de opwaardering van de statuten van hun ambtenaren. Het Gewest zal echter gemiddeld - de situatie is per gemeente verschillend - 75% van de inspanning dragen en de gemeenten 25%.

 

Voortgang van de inspanning van het Brussels Gewest en de Plaatselijke Besturen voor de herwaardering van de lonen van de ambtenaren, in miljoenen €, van 2021 tot 2025.

Hoe worden de gewestelijke middelen verdeeld over de gemeenten?

Afhankelijk van de pijlers - bezoldigingen van de ambtenaren, uitbreiding van de weddeschalen, pensioensteun, steun voor maaltijdcheques - zal de verdeelsleutel anders zijn. Voor de eerste twee pijlers zal het een gemengde sleutel zijn, namelijk 2/3 loonsom en 1/3 Algemene Dotatie aan de Gemeenten, om te kunnen bouwen op de solidariteit tussen de gemeenten. Voor de laatste twee pijlers zal het afhangen van het aantal voltijdse equivalenten.

4 maatregelen voor een beter plaatselijk bestuur

4 maatregelen voor een beter plaatselijk bestuur

De Brusselse Regering heeft overeenstemming bereikt over vier principes van gezond beheer om het plaatselijk bestuur te verbeteren. Op het menu: een volledige decumul tussen het lokaal uitvoerend mandaat en het parlementair mandaat, een vermindering van het aantal schepenen, een opwaardering van het statuut van burgemeesters en schepenen en een opwaardering van het statuut van gemeenteraadsleden

"Hoewel de regering een politiek akkoord heeft over deze 4 beginselen, is er nog geen bedrag vastgesteld. Dit geldt met name voor het toekomstige loon van burgemeesters. Deze bedragen zullen worden gespecificeerd in de uitvoeringsbesluiten. In dit stadium wordt de urgentie evenwel gegeven aan de verhoging van de weddeschalen van het gemeentepersoneel, wat voorlopig mijn politieke prioriteit blijft.”, benadrukt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Enkel voltijdse gewestelijke volksvertegenwoordigers

Het eerste principe van deugdelijk bestuur is de volledige decumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat. Dit gaat in vanaf 2024. Zo zullen de Brusselse volksvertegenwoordigers zich volledig kunnen wijden aan hun gewestelijke functie.

Minder schepenen

Nog een maatregel voor een beter plaatselijk bestuur: minder schepenen. De gemeentecolleges hebben de komende legislatuur één schepen minder. De gemeenteraad zal echter de mogelijkheid hebben om desgewenst met meer dan één eenheid te verminderen.

Nieuwe berekening voor de bezoldiging van burgemeesters en schepenen

Het loon van de burgemeester, dat momenteel gekoppeld is aan dat van de gemeentesecretaris, zal niet meer vastgesteld worden volgens dat van zijn gemeentesecretaris. Het wordt voortaan uitgedrukt als een percentage van de parlementaire vergoeding van de leden van het federaal parlement. De regering zal in een komend besluit een nieuw systeem voor de berekening ervan voorstellen.

Daarentegen zullen de burgemeesters en schepenen, net als in het Vlaamse Gewest, een uittredingsvergoeding kunnen krijgen als hun mandaat niet wordt verlengd of bij ontslag om medische redenen. Langdurige arbeidsongeschiktheid moet in dit geval met een medische verklaring worden aangetoond.

Meer billijke vergoeding voor het werk van gemeenteraadsleden

Ten slotte zullen de presentiegelden van gemeenteraadsleden worden verhoogd en zullen ze variëren tussen 100 en 200 euro bruto om een billijke vergoeding te garanderen voor werkvergaderingen in een gemeenteraad of commissie en voor de voorbereiding ervan.

Slachten met voorafgaande bedwelming op de regeringstafel voor eind oktober

Slachten met voorafgaande bedwelming op de regeringstafel voor eind oktober

“De verplichte bedwelming van dieren voorafgaand aan het slachten in het Vlaamse en Waalse Gewest schendt de Grondwet niet”, volgens het Grondwettelijk Hof. Het dossier van het slachten met voorafgaande bedwelming komt opnieuw ter sprake in het Brussel Gewest.

Vandaag heeft het Grondwettelijk Hof de wettelijkheid van de Vlaamse en Waalse decreten die een voorafgaande bedwelming bij het slachten van dieren opleggen, ten aanzien van het Europees recht bevestigd. Deze maatregel werd aangevochten door een aantal  joodse en moslimgemeenschappen in ons land, die zich daarvoor beriepen op een schending van de godsdienstvrijheid. Deze nieuwe beslissing van het gerecht brengt de kwestie van het slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving in het Brussels Gewest weer op gang. Oordelen de Vlaamse, Waalse en Brusselse democratieën anders over het evenwicht tussen het respect voor dierenwelzijn en dat voor religieuze vrijheden?

Slachten met omkeerbare bedwelming

In 2017 hebben het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest allebei teksten goedgekeurd die decreteren dat elk dier voorafgaand aan de slachting bedwelmd moet worden. Er werd een aanpassing voorzien voor slachtingen die vereist zijn voor religieuze riten: de bedwelming moet omkeerbaar zijn. Na de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat de rechtsgeldigheid van de Vlaamse en Waalse decreten ten aanzien van het Europees recht bevestigt, bevestigt het Grondwettelijk Hof op zijn beurt de wettelijkheid van de maatregelen die werden goedgekeurd in het noorden en het zuiden van het land. Kort gezegd: het Grondwettelijk Hof keurt de maatregelen goed en staat het opleggen van omkeerbare bedwelming vóór het slachten toe.

Geen inmenging in de religieuze rite

Het persbericht van het Grondwettelijk Hof vermeldt bovendien dat “[de Vlaamse en Waalse decreten] evenwel beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke behoefte en evenredig zijn met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen. Voorts mag de mogelijkheid tot omkeerbare bedwelming bij ritueel slachten niet zo worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd”.

Kan de regelgeving niet gebaseerd zijn op gedeelde waarden aangezien ze grondwettelijk is verklaard?

Met dit nieuwe arrest wordt het debat in het Brussels Gewest opnieuw opgestart. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft de organisaties voor dierenbescherming en de vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen ontvangen. Zij blijven zich in deze zaak verzetten.

“Naar aanleiding van de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het Grondwettelijk Hof zopas een standpunt ingenomen: het opleggen van een voorafgaande bedwelming bij het slachten is wettelijk en schendt geen religieuze vrijheden. Het Hof van Justitie heeft aangegeven dat het elke lidstaat toekomt dierenwelzijn en godsdienstvrijheid met elkaar te verzoenen. De vraag is nu of de parlementsleden van het Brussels Gewest andere waarden delen dan die van Europa, Vlaanderen en Wallonië. Is de Brusselse democratie anders?”, vraagt Bernard Clerfayt zich af.

De Brusselse minister legt het dossier van het slachten met voorafgaande bedwelming voor eind oktober op de regeringstafel.

Een job vinden in Vlaanderen wordt binnenkort gemakkelijker

Versterkte samenwerking tussen Actiris en de VDAB, zodat een job vinden in Vlaanderen gemakkelijker wordt voor de Brusselaars

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft een voorstel van ordonnantie ingediend bij de Commissie voor de Economische Zaken van het Brussels Parlement, opdat meer Brusselse werkzoekenden de kans zouden krijgen om in Vlaanderen een job te vinden. De minister wil deze aanpak voor alle Brusselaars op zoek naar werk vergemakkelijken.

“Tewerkstelling moet dé absolute prioriteit zijn bij de heropstart van het parlementaire jaar. Het herstel is voelbaar en het aantal vacatures stijgt. De Brusselaars moeten kunnen profiteren van deze opportuniteiten. Dit nieuwe samenwerkingsakkoord tussen onze twee gewesten is dus een win-winsituatie”, stelt Bernard Clerfayt.

Alle jobaanbiedingen van VDAB toegankelijk en begeleiding op maat

Concreet zullen de VDAB en Actiris automatisch alle jobaanbiedingen uitwisselen. In het verleden werden per jaar slechts 1.500 jobaanbiedingen van de VDAB doorgegeven aan Actiris, en enkel voor laaggeschoolden.

De VDAB zal een opleidingstraject op maat invoeren voor diegenen die een job in Vlaanderen willen vinden. Zij zullen begeleid worden, zodat ze kunnen inspelen op de noden van de arbeidsmarkt in Vlaanderen. En om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in deze verwachtingen en geschikte opleidingen te waarborgen, zal een gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkt worden uitgevoerd.

Om tegemoet te komen aan de noden van de werkgevers, zal een gezamenlijke rekruteringsdienst Actiris/VDAB worden opgericht. De doelstelling daarvan is dubbel: strijden tegen het tekort aan arbeidskrachten in Vlaanderen en meer kansen bieden aan de Brusselse werkzoekenden.

Een job vinden in Vlaanderen: een ingezette trend en een enorm potentieel

In 2019 staken elke ochtend 57.000 Brusselaars de Brusselse grenzen over om te gaan werken in Vlaanderen. Dat cijfer was nog nooit zo hoog geweest, aangezien ze in 2010 met 43.000 waren, of 30% meer op 10 jaar tijd. Dit aantal kan echter nog stijgen.

De Brusselse en Vlaamse arbeidsmarkt worden geconfronteerd met aanvullende noden. Vlaanderen heeft een groot tekort aan arbeidskrachten; 66% van de vacante betrekkingen bevindt zich in Vlaanderen. En Brussel beschikt over een grote hoeveelheid werknemers; het Brussels Gewest telt bijna 90.000 werkzoekenden.

Door een nieuw samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel goed te keuren, zullen meer Brusselaars werk kunnen vinden in Vlaanderen, waar tal van jobkansen voorhanden zijn, met name in de Brusselse rand. “De industrie is weggetrokken uit Brussel en heeft zich in minder dichtbevolkte gebieden rond de hoofdstad gevestigd, maar is nog steeds op zoek naar arbeidskrachten, soms laaggeschoold”, analyseert de Brusselse minister.

Brulingua biedt meer opleidingen en meer interfacetalen aan, dichter bij uw behoeften

Brulingua, des formations langues en ligne

Brulingua, het online taalleerplatform, breidt zijn aanbod uit en zal 32 interfacetalen en 24 leertallen aanbieden. Inschrijven voor een taalopleiding in Brussel is de sleutel tot toegang tot werk. In één op de twee vacatures die door Actiris worden beheerd, wordt expliciet gevraagd naar talenkennis. Daarvan zijn voor meer dan 55% vaardigheden in het Frans en het Nederlands vereist.

 “Het gebrek aan taalvaardigheid bij werkzoekenden is een grote uitdaging om meer Brusselaars aan het werk te krijgen, vooral ook omdat 14.000 werkzoekenden slechts basiskennis Frans of Nederlands hebben. Hoe vind je een job als je niet eens een van de twee landstalen kent?", vraagt Bernard Clerfayt, de Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, zich af. Naast de vele multinationals hebben namelijk veel Belgische bedrijven hun hoofdzetel in Brussel.

Het vermenigvuldigen van interfacetalen betekent het openstellen van taalopleidingen voor meer cursisten

"Inwoners van Brussel die geen Frans of Nederlands beheersen, vragen om een van deze talen te leren op een platform dat alleen in het Frans en Nederlands toegankelijk is, heeft geen zin. Het aantal interfacetalen moet worden verhoogd", merkt de Brusselse minister op.

Vanaf 19 oktober biedt Brulingua dus in totaal 32 interfacetalen aan waaronder Pools, Spaans, Italiaans, Roemeens, maar ook Arabisch, Turks en Russisch.

Ook zal Brulingua niet langer 4 leertalen aanbieden maar 24, met inbegrip van de belangrijkste Europese talen, zoals Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Deens en Zweeds.

Taalopleidingen dichter bij het “echte leven”

 “We blijven investeren in tools die de ontwikkeling van de vaardigheden van werkzoekenden ondersteunen. Dankzij de uitbreiding van het aantal aangeboden talen is Brulingua nu een applicatie voor iedereen. We kunnen nog niet alles verklappen, maar we gaan de komende maanden een hele reeks updates uitrollen. Het betreft onder andere nog meer interactieve lessen en activiteiten uit het echte leven zoals quizzen en taalcafés”, zegt Caroline Mancel, directeur-generaal ad interim van Actiris.

Het tekort aan kandidaten verhelpen

 “Het gebrek aan talenkennis is ook een van de factoren die het tekort aan kandidaten voor bepaalde functies verklaart. Dit is met name het geval voor de beroepen van secretaris/secretaresse, receptionist/e en zelfs de commerciële beroepen. Om het te duiden met één cijfer: de kans op een job stijgt van 34 naar 46% voor werkzoekenden die de tweede landstaal kennen”, besluit Bernard Clerfayt.

Neem dinsdag 28/09 vanaf 09.45 uur rechtstreeks deel aan de studiedag rond dierenwelzijn

Het colloquium rond dierenwelzijn vindt plaats op dinsdag 28 september. Online deelnemen.

Advocaten gespecialiseerd in dierenrecht en actoren vanop het terrein zullen hun benadering van het dierenwelzijn vanuit verschillende aspecten uiteenzetten: het juridische statuut van dieren, het bestuur, de handel, de bestraffing van dierenmishandeling, etc. Het colloquium “Van domesticatie tot bescherming” is volledig gratis. U kan hier vanaf 09.45 uur online deelnemen.

Voorbereiding voor Brussels wetboek voor dierenwelzijn

“Het dierenrecht staat nog in de kinderschoenen. Niettemin worden goede praktijken ingevoerd en evolueert onze relatie met levende wezens. En deze evolutie moet nu in wetteksten worden omgezet”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Dit colloquium, dat de titel “Van bescherming tot domesticatie” kreeg, dient om input te verzamelen voor het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn, in vergelijking met wat in Frankrijk en elders wordt uitgevoerd.

Het beleid met betrekking tot dierenwelzijn, dat in het kader van de Zesde Staatshervorming overgeheveld werd, wordt geregeld door een wet uit… 1986. Deze studiedag zal ervoor zorgen dat er van gedachten kan worden gewisseld over de ingevoerde praktijken, de geldende wetten, waar er ruimte voor verbetering is, etc.

Dieren hebben hun plaats in onze levens

Het Brussels Gewest telt meer dan 100.000 honden en bijna 100.000 katten. Bovendien zijn er ook de nieuwe gezelschapsdieren, konijnen, hamsters, vissen, slangen, hagedissen en vogels. “Veel Brusselaars bezitten een huisdier en de burgers hechten een steeds groter belang aan het lot van dieren. En aangezien de manier waarop de maatschappij naar dieren kijkt, aanzienlijk evolueert, is het logisch dat het recht zich aan deze beschouwingen aanpast”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

6.000 minder dieren gebruikt bij dierproeven

6000 animaux en moins concernés par l'expérimentation animale

In 2020 werd een daling van bijna 10% op een jaar tijd vastgesteld van het aantal dieren dat gebruikt wordt bij medische experimenten. Het betreft 6.000 minder dieren op een jaar tijd. Hoewel datzelfde jaar het aantal proefdieren 55.688 bedroeg, benadrukken we dat er op vijf jaar tijd 36% minder dieren gebruikt werden. Dat is dus een fundamentele tendens, naar een zekere vermindering van het aantal dierproeven.

Over welke dieren gaat het?

In 2020 bestond 97% van de proefdieren uit knaagdieren, waarvan 91% muizen waren. Er werden ook enkele kippen (1%) en zebravissen (0,6%) gebruikt. Net als in 2019 werden geen honden, katten, paarden, ezels of primaten ingezet voor research.

Bernard Clerfayt ondersteunt het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven

“De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waar geen laboratoriumdieren aan te pas komen, bijvoorbeeld gebaseerd op menselijke cellen die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is dus van fundamenteel belang dat niet alleen dit soort methoden ontwikkeld kan worden, maar ook hun inventarisering en hun algemene bekendheid. Bijgevolg ondersteun ik een project van de VUB met een bedrag van 250.000 euro dat het massaal verspreiden van deze alternatieven via het platform IC-3Rs voor ogen heeft”, preciseert Bernard Clerfayt.

Dieren die hoofdzakelijk gebruikt worden voor fundamenteel onderzoek

Meer dan de helft (69,81%) van de experimentele procedures met dieren in 2020 werd uitgevoerd voor fundamenteel onderzoek. Deze experimenten betreffen hoofdzakelijk kankerstudies (34,10% van de experimenten voor fundamenteel onderzoek) en het immuunsysteem (21,82% van de experimenten voor fundamenteel onderzoek).

Dierproeven zijn sterk gereguleerd

Onderzoekers moeten gebruikmaken van alternatieve methoden, indien deze bestaan. Als er nog geen alternatieve methoden voorhanden zijn, genieten voor experimenten gebruikte dieren wettelijke bescherming. Alle instellingen, die vooraf erkend werden, worden aan controles onderworpen.