Bernard Clerfayt wil oplossingen voor verzadiging multiconfessionele begraafplaats

Bernard Clerfayt wil oplossingen voor verzadiging multiconfessionele begraafplaats

Bernard Clerfayt, de Brussels minister van Plaatselijke Besturen, luidt de alarmbel over de nakende verzadiging van de multiconfessionele begraafplaats in Schaarbeek en roept alle Brusselse gemeenten op om onmiddellijk actie te ondernemen.

Alle Brusselse gemeenten betrokken

De multiconfessionele begraafplaats van Brussel zal tegen juni 2025 verzadigd zijn. Deze begraafplaats, die werd aangelegd op initiatief van de gemeente Schaarbeek die in de jaren 1990 vier percelen aan de intercommunale schonk, herbergt overleden moslims, joden en orthodoxen. De groeiende populariteit van de begraafplaats de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat er dringend oplossingen moeten worden gevonden om verzadiging te voorkomen.

Vandaag neemt Schaarbeek opnieuw het voortouw door twee extra percelen voor te stellen om de capaciteit van de begraafplaats te vergroten. Bovendien wil het Gewest in het kader van het richtplan van aanleg Defensie een deel van de grond reserveren voor een uitbreiding van de multiconfessionele begraafplaats, die echter pas in 2028 operationeel zal zijn.

De situatie is kritiek. Het is absoluut noodzakelijk dat alle Brusselse gemeenten zich mobiliseren om een waardige begrafenis aan te bieden die ieders religieuze gebruiken respecteert. Schaarbeek kan niet vrijwel alleen blijven in het aanbieden van percelen voor de multiconfessionele begraafplaats” benadrukt Bernard Clerfayt.

Deadline van 1 januari 2029 vervroegen 

De ordonnantie van 29 november 2019 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging garandeert respect voor rituele gebruiken door te bepalen dat elke begraafplaats tegen 1 januari 2029 een multiconfessioneel perceel moet hebben. Deze deadline is evenwel te ver weg. Om tegemoet te komen aan de hoogdringendheid, is het Gewest bereid om gemeentepersoneel op te leiden in specifieke begrafenisrituelen en om de datum van de wettelijke verplichting te vervroegen indien nodig.

Gemeenten moeten nu aan deze wettelijke verplichting voldoen. Sommige hebben grote stukken grond die ze ter beschikking kunnen stellen voor de multiconfessionele begraafplaats. Het wordt tijd dat ze in actie schieten! Als het om de opleiding van het personeel gaat, zal het Gewest een specifieke opleiding voor gemeentelijke grafmakers organiseren, in overleg met de vertegenwoordigers van de erkende religies”, verklaart Bernard Clerfayt.

De minister is bereid om wetgevende maatregelen te nemen om de deadline van 1 januari 2029 te vervroegen en aldus de verzadiging van de multiconfessionele begraafplaats van Schaarbeek snel op te lossen.

Bijna 8.000 vrijstellingen voor opleiding

Verzoeken om vrijstellingen van beschikbaarheid door werkzoekenden om een opleiding te kunnen volgen

Van 1 januari tot 31 december 2023 werden 7.854 vrijstellingen voor opleiding toegekend op een totaal van 9.570 ingediende verzoeken tot vrijstelling, wat overeenkomt met 82% positieve beslissingen.

Meer dan 85% van de toegekende vrijstellingen betreft opleidingen; de overige 15% heeft hoofdzakelijk betrekking op het hernemen van de studies en slechts enkele vrijstellingen worden verleend voor stages.

Tot slot merken we op dat het gemiddelde van de vergoede werkzoekenden die dus aanspraak kunnen maken op een vrijstelling, met 4% gedaald is in vergelijking met 2022.

Verzoeken tot vrijstelling voor opleiding 7% gestegen

In 2023 hebben de werkzoekenden 9.570 verzoeken tot vrijstelling van beschikbaarheid ingediend om een opleiding te kunnen volgen, tegenover 8.917 in 2022. Er werden 7.854 vrijstellingen toegekend, tegenover 7.309 in 2022, wat een stijging met 7% is.

Eenmaal ingeschreven bij Actiris moeten alle Brusselse werkzoekenden bewijzen dat ze actief zijn op de arbeidsmarkt en daadwerkelijk op zoek zijn naar een job. Een vrijstelling van beschikbaarheid biedt de mogelijkheid om een opleiding te volgen of te studeren zonder verlies van de werkloosheidsuitkering. De bedoeling daarvan? Werkzoekenden de kans geven bepaalde vaardigheden te verwerven en dus sneller een job te vinden.

Meer vrouwen, meer langdurig werkzoekenden

Van de rechthebbenden op een vrijstelling is 56% een vrouw, terwijl zij 45% van de werklozen vertegenwoordigen.

34% van de rechthebbenden is tussen 30 en 39 jaar oud; 25% is 40 tot 49 jaar oud.

Ten slotte maakt 85% van de rechthebbenden op vrijstellingen deel uit van de categorie mensen die langer dan een jaar werkzoekend zijn, van wie 62% langer dan 24 maanden.

Eerst verwerving van vaardigheden stimuleren

“Deze resultaten tonen hoe belangrijk de maatregel is. Het heeft geen zin om een werkzoekende in de gaten te houden en te controleren tijdens zijn zoektocht naar werk als hij niet beschikt over de nodige vaardigheden om zich in te schakelen op de arbeidsmarkt. We moeten daarentegen zijn motivatie om werk te vinden kunnen beoordelen op basis van het opleidingstraject waarvoor hij ingeschreven is. Opleiding blijft de hefboom die gebruikt moet worden om een baan te vinden”, besluit Bernard Clerfayt.

Verkoopmedewerker, gevelrenoveerder, verpleegkundige, ... dit zijn de knelpuntberoepen in Brussel

Verkoopmedewerker, gevelrenoveerder, verpleegkundige, ... dit zijn de knelpuntberoepen in Brussel

Vandaag publiceert Actiris de officiële lijst van knelpuntberoepen samen met de lijst van studies en opleidingen waarvoor een vrijstelling van beschikbaarheid kan verkregen worden.

Actiris publiceert de officiële lijst van 102 beroepen die bepaald zijn als knelpuntberoep in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor werkgevers moeilijk personeel vinden. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • Kwantitatief probleem: er zijn te weinig kandidaten voor bepaalde beroepen.
  • Kwalitatief probleem: er zijn kandidaten, maar ze beschikken niet over de vereiste competenties (opleiding, ervaring, talenkennis, rijbewijs).
  • Moeilijk geachte werkomstandigheden: zwaar of gevaarlijk werk, weekend- of nachtwerk, onzeker statuut, laag loon.

Een aantal nieuwe beroepen werden toegevoegd aan de lijst, vooral in de bouwsector (torenkraanbestuurder, gevelrenoveerder, dakdekker platte daken) en verkoop (winkeldirecteur, verkoper).

Het merendeel van de beroepen staat al enkele jaren op rij in de lijst waaronder beroepen uit de non-profitsector: vooral leraren en verpleegkundigen, horecaberoepen (kelner en keukenmedewerker) en beroepen uit de bouwsector (wegenwerker, sanitair installateur, metselaar).

Dit jaar verdwenen er ook beroepen uit de lijst, vooral in de horecasector (barman, hulpkok, verantwoordelijke grootkeuken) en transport- & logistieke sector (magazijnbeheerder, logistiek verantwoordelijke).

Lijst van studies en opleidingen die leiden naar een beroep waarvoor er een tekort is

Om de jobkansen van werkzoekenden te verhogen is er binnen hun begeleiding de prioriteit om hen te oriënteren naar en op te leiden tot beroepen waarvoor er een tekort is. In bepaalde gevallen kan Actiris daarom een vrijstelling van beschikbaarheid verlenen aan werkzoekenden die een opleiding, stage of studies volgen met behoud van werkloosheidsuitkering. Het doel van de vrijstelling is om werkzoekenden de kans te geven competenties te verwerven waardoor ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten, bij voorkeur in een beroep waarvoor er een tekort is.

De gevallen (hier te raadplegen) waarin een werkzoekende zo'n vrijstelling verkrijgt, zijn individueel en verschillen daarom van werkzoekende tot werkzoekende. Dezelfde opleiding leidt namelijk niet voor elke werkzoekende tot een vrijstelling.

Om de zoektocht voor werkzoekenden te vergemakkelijken, publiceert Actiris jaarlijks een lijst met studies en opleidingen waarvoor werkzoekenden zich kunnen inschrijven indien ze voldoen aan de voorwaarden.

Studies

Dit zijn opleidingen die te volgen zijn in het secundair onderwijs (o.a. boekhouden-informatica, logistiek, kinderverzorging) en hoger onderwijs (o.a. boekhouding, verpleegkundige, lerarenopleidingen).

Opleidingen

Hieronder vallen beroepsopleidingen te volgen bij partners VDAB Brussel en Bruxelles Formation (o.a. kapper, verkoopsmedewerker, onderhoudsmechanicien) en middenstandsopleidingen: specifieke opleidingen voor wie zich als zelfstandige wil vestigen in het beroep, te volgen in gespecialiseerde centra zoals SYNTRA (o.a. data operator, zorgkundige, elektrotechnicus).

Bron: Persbericht van Actiris van 1 juli 2024

Strategie voor beheer van hondenpopulatie in Brussels Gewest

Strategie voor beheer van hondenpopulatie in Brussels Gewest

Op voorstel van de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, heeft de Regering de strategie voor het beheer van de hondenpopulatie in Brussel definitief goedgekeurd. Dit plan, dat is onderverdeeld in zes pijlers, omvat een reeks doelstellingen en prioriteiten die moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat honden beter worden geïntegreerd in de stad. Hier kunt u het volledige document raadplegen over de strategie voor het beheer van de hondenpopulatie in Brussel, “voor een harmonieuze en respectvolle integratie van de hond in onze samenleving”.

“voor een betere integratie van honden in een stedelijke omgeving”

Honden zijn de trouwste metgezel van de mens. Als volwaardig gezinslid zijn honden steeds meer aanwezig in het Brussels Gewest. Vandaag tellen we er ongeveer 90.000 op het Brussels grondgebied. Het is waar dat honden veel kunnen bijdragen tot het fysieke, mentale en sociale welzijn van de mens. Toch brengt deze unieke band verantwoordelijkheden met zich mee, zowel voor de eigenaar van het dier als voor de overheid.

"Honden hebben een belangrijke plaats veroverd in de harten van veel Brusselaars. En terwijl hun populariteit toeneemt, moeten we hun welzijn garanderen. Daarom wilde ik een strategie voor het beheer van honden: vaststellen wat er moet worden gedaan om de integratie van honden in een stedelijke omgeving te verbeteren”, legt Bernard Clerfayt uit.

Responsabilisering

De strategie voor het beheer van de hondenpopulatie in het Brussels Gewest schetst een actieplan voor het beheer van honden in een stedelijke omgeving, gaande van het respectvol opvangen van het dier tot netheid in de openbare ruimte en losloopzones voor honden.   

De eerste maatregel is het benadrukken van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het bezitten van een hond. "Elk jaar worden er bijna duizend honden opgevangen in Brusselse asielen. Een dierenarts raadplegen alvorens een dier te adopteren zou een systematische reflex moeten zijn. Het is essentieel om meer te weten te komen over de behoeften, het gedrag en de methoden voor de opvoeding van een hond. We moet vermijden dat iemand impulsief of in een opwelling een hond koopt”, zegt Bernard Clerfayt. 

Losloopzones

Een hond, ongeacht het ras, moet rennen, zich uitleven, snuffelen, interageren... Hiervoor heeft hij losloopzones nodig. Het kadaster van gebieden voor honden vermeldt ongeveer 97 losloopzones, maar we merken op dat bepaalde gemeenten er meer hebben dan andere.

Een andere maatregel bestaat er daarom in om het netwerk van “losloopzones voor honden” te versterken en de verantwoordelijken van honden en de honden zelf de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot een ruimte dicht bij huis.

Netheid van de openbare ruimte

Als we ten slotte een harmonieus samenleven tussen dieren en mensen in een stedelijke omgeving willen garanderen, moeten we ook rekening houden met netheid. Daarom zal het, naast het herhalen van de verplichting om hondenuitwerpselen op te ruimen, noodzakelijk zijn om te zorgen voor een voldoende aantal hondentoiletten in het Brussels Gewest.

Een van de maatregelen uit het Wetboek voor Dierenwelzijn is de verplichting voor de Regering om een hondenplan in te voeren. Ik ben tevreden dat we in dit dossier vorderingen hebben gemaakt op het einde van de legislatuur, want we moeten de dieren en de Brusselaars een rustige leefomgeving waar ieder zijn plek heeft, garanderen. Laat ons ermee ophouden de inwoners tegen elkaar op te zetten”, aldus Bernard Clerfayt. 

Opnieuw een positieve evolutie van de tewerkstelling

Opnieuw een positieve evolutie van de tewerkstelling

De werkgelegenheidsgraad, het aantal Brusselaars met een job en het aantal Brusselaars met een job in Vlaanderen staan op hun hoogste niveau ooit terwijl de werkloosheidsgraad nog nooit zo laag was in 2023.

Tewerkstellingsgraad (20-64), Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse arbeidsmarkt kende in 2023 gunstige evoluties met heel wat records die werden geobserveerd. Dat is de belangrijkste vaststelling van het jaarlijkse arbeidsmarktrapport dat Statbel publiceert. 

De werkgelegenheidsgraad blijft stijgen...

In het Brussels Gewest is de werkgelegenheidsgraad (20-64 jaar) in 2023 met 1,4 procentpunten gestegen ten opzichte van 2022 en bereikte daarmee 66,5%. Dit is het hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Gewest in 1989.

Over de periode 2018-2023 stijgt de werkgelegenheidsgraad (20-64-jarigen) in Brussel met 5,1 procentpunten. Ter vergelijking: in dezelfde periode steeg de Vlaamse werkgelegenheidsgraad met 2,2 procentpunten en de Waalse werkgelegenheidsgraad met 1,7 procentpunten. 

In het licht van de toename van de bevolking in de werkende leeftijd in het Brussels Gewest, die steeds meer uitgesproken wordt, is de stijging van de werkgelegenheidsgraad des te opvallender. De bevolking in de werkende leeftijd is de voorbije 5 jaar namelijk met 5,8% toegenomen in het Brussels Gewest tegenover een groei van 2,2% in Vlaanderen en 0,6% in Wallonië. Dit betekent dat het Brussels Gewest een sterkere stijging van de werkende bevolking moet noteren, om haar werkgelegenheidsgraad te doen stijgen. 

... terwijl de werkloosheidsgraad daalt.

De IAB-werkloosheidsgraad is gedaald van 11,5% in 2022 naar 10,7% in 2023. Als we de evolutie van de werkloosheidsgraad over een langere periode bekijken, zien we een zeer grote daling van de werkloosheidsgraad, van 19,3% in 2013 naar 13,4% in 2018 en 10,7% in 2023, een daling van 8,6 procentpunten over 10 jaar en 2,6 procentpunten over 5 jaar. Dit is momenteel het laagste niveau sinds 1992 in het Brussels Gewest. 

De werkloosheidsgraad voor jongeren is gedaald tot 25,7% in 2023. Ook dit is het laagste niveau dat ooit in het Brussels Gewest werd opgetekend. Over een periode van 5 jaar is deze met 4,9 procentpunten gedaald. Terwijl de werkloosheidsgraad voor jongeren onder de 25 jaar meer dan 25% bedraagt, daalt deze voor de groep van 25-29 jaar tot 11,1%. 

[…]

(Bron: persbericht van Actiris van 29 mei 2024)

Actiris wil 3.000 jongeren in NEET-situatie begeleiden

De meest kwetsbare jonge werkzoekenden begeleiden en langdurige werkloosheid doen dalen

Actiris stelt vandaag de nieuwe partners voor die werden geselecteerd om tegen 2027 jongeren in een NEET-situatie (Not in Education, Employment or Training) te helpen hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Met deze nieuwe partners wil Actiris op 4 jaar tijd 3.000 jongeren ondersteunen.

De meest kwetsbare jonge werkzoekenden begeleiden en langdurige werkloosheid doen dalen

De projectoproep kadert in de prioriteiten van het nieuwe ESF+-programma 2021-2027, namelijk werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan, integreren in kwaliteitsbanen. De oproep is ook in lijn met de strategische doelstellingen van het huidige beheerscontract 2023-2027 van Actiris:

  • een doelgericht en aangepast aanbod van diensten aanbieden om mensen aan het werk te helpen en de tewerkstelling van de meest kwetsbare werkzoekenden doen stijgen door de afstemming tussen het agentschap en de gespecialiseerde dienst te versterken;
  • de langdurige werkloosheid helpen verminderen om de werkgelegenheidsgraad te verhogen.

7 partners gekozen

“Na een projectoproep zijn er uiteindelijk 7 partners geselecteerd om ons de komende 4 jaar te ondersteunen in de begeleiding van jongeren in een NEET-situatie. We zijn tevreden dat we een beroep kunnen doen op hun expertise om met deze specifieke doelgroep te werken en hen zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt te brengen”, verklaart Cristina Amboli, de directrice-generaal van Actiris.

ART2WORK

ART2WORK is een laboratorium voor onderzoek en sociale innovatie met als missie: Brusselse jongeren ondersteunen in hun plek vinden op de arbeidsmarkt. Dat doen ze aan de hand van verschillende trajecten telkens gefocust op hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar een professionele toekomst. Hun deuren staan open voor jongeren over het hele Brusselse Gewest, maar de werking is met name gericht op jongeren in de buurt van het Kanaal en de Ninoofsepoort.

Backstage.Network

“NicetoNEETyou” is een programma van de vzw Backstage.Network gericht op het re-mobiliseren en ondersteunen van jongeren in een NEET-situatie. De vereniging promoot een alternatieve en optimistische visie op jongeren, gericht op hun middelen en mogelijkheden.

Hun methodologie is gebaseerd op 3 engagementen: een oplossing voor elk type profiel; jongeren inspireren om zichzelf positief te projecteren in de toekomst en hen duurzaam integreren in de maatschappij, en dus op de arbeidsmarkt.

Groep INTRO

Groep INTRO Anderlecht begeleidt jongeren naar een passend professioneel project: werk, studiehervatting of een stage. Ze krijgen een coach toegewezen die samen met hen een route uitstippelt en de drempels onderweg wegwerkt. Hun aanpak is verbindend om jongeren met een hobbelig parcours een plek aan te bieden waar ze hun verhaal kwijt kunnen, terwijl ze zich klaarstomen voor hun professioneel project. Met het versterken van de jongeren als doelstelling wordt er vertrokken vanuit hun talenten en interesses om hen een duw in de rug te geven, zodat hun carrière succesvol van start kan gaan.

InBrussel

De innovatieve aanpak van InBrussel begint met simulaties van “Job Days”, waarbij de vereniging jongeren rechtstreeks in hun omgeving ontmoet met echte jobaanbiedingen opgesplitst per sector. Hun jobcoaches werken nauw samen met de jongeren om hun behoeften, obstakels en barrières te identificeren, evenals de sectoren en beroepen die hen interesseren. Ze stellen een duidelijk actieplan op dat als uitgangspunt dient om te beginnen met solliciteren.

Infor Jeunes Bruxelles

De gloednieuwe Trec-One Jobcoachingservice van Infor Jeunes Bruxelles biedt individuele ondersteuning aan jongeren in een NEET-situatie bij hun zoektocht naar werk. Vanaf de eerste ontmoeting werkt de jobcoach aan het stabiliseren van de situatie van de jongere, zodat hij of zij in alle sereniteit het integratieproject kan uitwerken, aan het zelfvertrouwen kan werken en over de nodige instrumenten kan beschikken. Eens het project gedefinieerd is, begeleidt de jobcoach de jongere bij alle stappen die nodig zijn om het te realiseren.

JES

JES VZW is een jeugdorganisatie die jongeren in Brussel ondersteunt op o.a. het vlak van werk. Specifiek voor jongeren in een NEET-situatie maken ze gebruik van hun lokaale netwerk van straathoekwerkers en jeugddiensten om actief op te zoek gaan naar deze jongeren. Samen met een jobcoach wordt er gewerkt aan hun basiscompetenties en kunnen ze individuele en groepssessies volgen. Het einddoel van het traject is een duurzame match te voorzien tussen jongeren en een geëngageerde werkgever die begeleiding op de werkvloer voorziet.

OrientaEuro

OrientaEuro biedt een begeleidingsprogramma aan in het Frans, Engels of Spaans op verschillende locaties in Brussel (Etterbeek, Kunst-Wet en Molenbeek). Hun programma omvat individuele coaching, de mogelijkheid om kleine betaalde projecten uit te voeren via het “RingTwice”-platform (een projectpartner), interactie binnen partnerbedrijven en een follow-upfase, zodra de jongere een gedefinieerd project heeft.

Over jongeren in een NEET-situatie

Jongeren in een NEET-situatie zijn een zeer specifieke doelgroep die ver verwijderd is van de arbeidsmarkt en wantrouwend staat tegenover de instanties. Om die reden is het belangrijk dat elk begeleidingsprogramma wordt afgestemd op het individuele profiel van de jongere in kwestie. Om in aanmerking te komen voor deelname aan een project bij één van de geselecteerde partners, moeten jongeren: in Brussel wonen, tussen 18 en 30 jaar oud zijn, geen werk hebben, geen onderwijs of opleiding volgen en niet onder andere steunmaatregelen van Actiris (onder andere) vallen. Tussen 2019 en eind 2022 hebben Actiris en haar partners 2.880 begeleidingen voor deze doelgroep waargemaakt.

Het aantal jongeren tussen 18 en 29 jaar in een NEET-situatie is de afgelopen 5 jaar gedaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19,1% naar 14,2%, met name dankzij de ondersteuning van Actiris en haar partners.

--

Bron: persbericht van Actiris van 23 mei 2024

Optimalisering van tewerkstellingssteun

De Brusselse Regering hervormt de tewerkstellingssteun: Premie Activa, First Stage en strijd tegen discriminatie op basis van een handicap.

Uit een evaluatie uitgevoerd door IDEA Consult blijkt dat de tewerkstellingssteun bepaalde categorieën werkzoekenden met moeite bereikt: laaggeschoolde jongeren, oudere werknemers en personen met een handicap. De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, wil dit probleem verhelpen door de tewerkstellingssteun te hervormen. “Versterken wat werkt, is de boodschap!”

Premie Activa

De Premie Activa helpt meer dan 40% van de Brusselaars weer aan het werk. De maatregel heeft zijn populariteit en meerwaarde aangetoond met een positieve impact en een van de beste scores wat de terugkeer naar de arbeidsmarkt betreft, in vergelijking met de andere maatregelen. Toch worden bepaalde doelgroepen niet bereikt. Om die reden zullen werkgevers die laaggeschoolde werkzoekenden jonger dan 30 jaar en oudere werkzoekenden vanaf 57 jaar aanwerven, meer steun kunnen krijgen, namelijk 23.400 euro over een periode van 36 maanden.

First Stage

De First Stage is gericht op het aanbieden van een eerste beroepservaring aan jonge werkzoekenden via het uitvoeren van een stage in een onderneming van 3 of 6 maanden. Om de aantrekkelijkheid ervan voor de jongeren te vergroten, zal de premie gestort door de werkgever aan de jonge stagiairs verhoogd worden van 200 euro per maand naar 500 euro per maand.

Strijd tegen discriminatie van personen met een handicap

Het recentste rapport van Unia toont aan dat het meest voorkomende criterium voor discriminatie op het werk een handicap is (29% van de dossiers). Om de tewerkstelling van deze personen te ondersteunen, is er een premie van 5.000 euro. De werkgever moet minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst voorstellen voor een periode van meer dan zes maanden. De premie zal overigens enkel worden toegekend voor uitgaven in verband met de integratie van de werknemer: de aankoop van specifiek materiaal, de aanpassing van de werkpost, maar ook de opleiding en de sensibilisering van de personeelsleden.

Evalueren om het beleid inzake tewerkstellingssteun te optimaliseren

De Brusselse Regering heeft in laatste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van besluit betreffende de hervorming van de tewerkstellingssteun.

Het tewerkstellingspercentage in het Brussels Gewest blijft stijgen en bereikt zijn hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Gewest, namelijk 66,5%, en laat zo Wallonië achter zich.

“Wij zijn goed op weg, maar er zijn nog uitdagingen op het vlak van tewerkstelling. We stellen bij de jongeren een werkloosheidspercentage vast dat nog steeds te hoog is, en bij de werkzoekenden is een groot deel van de Brusselaars laaggeschoold”, preciseert Bernard Clerfayt.

“Beleidsmaatregelen zijn goed, maar wanneer ze werken, is het nog beter! We hebben de neiging om het overheidsbeleid niet te evalueren en lagen toe te voegen aan de institutionele lasagne. Ik denk daarentegen dat we de maatregelen die werken, moeten vereenvoudigen en versterken”, besluit Bernard Clerfayt.

De “Toekomsten van Brussel”

Het Gewest heeft maandenlang een uitgebreide enquête gehouden over de toekomst van Brussel en zijn 19 gemeenten.

De organisatie en werking van de Brusselse instellingen herdenken door de burgers inspraak te geven, dat is het doel van de Toekomsten van Brussel. Verkiezingen, beheer van de openbare diensten, netheid, burgerschap, vertrouwen in de mandaathouders... Geen enkel onderwerp werd over het hoofd gezien in het verslag en de aanbevelingen van de experten.

Het Gewest heeft maandenlang een uitgebreide enquête gehouden over de toekomst van Brussel en zijn 19 gemeenten. Brusselaars, besturen, experten, juristen... iedereen werd naar zijn mening gevraagd zodat hervormingen konden worden doorgevoerd om van Brussel een succes te maken. Enkele dagen voor het Irisfeest, het jaarlijks feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overlopen we de resultaten.

Wat de Brusselaars wensen

Het belangrijkste dat uit deze uitgebreide enquête naar voren komt, is dat de Brusselaars doeltreffende maatregelen willen die resultaten opleveren. "Of de kat nu zwart of grijs is, heeft geen belang, als ze maar muizen vangt", vat Bernard Clerfayt samen. 

Zo wil 57% van de respondenten de stemplicht voor gemeentelijke en gewestelijke verkiezingen behouden, vindt 52% dat de burgemeester rechtstreeks verkozen moet worden, is 52% niet tevreden over het netheidsbeleid en is 64% trots op zijn Gewest. We zien ook dat de Brusselaars vragen om meer harmonisatie tussen de bestuursniveaus en meer bundeling van de middelen (sociale bijstand, onderwijs, preventie).

Onderwerpen die verdeeldheid zaaien

Tot slot, hoewel er met de Toekomsten van Brussel werd gedroomd dat “een beroep doen op het volk” het mogelijk zou maken om een ander Brussel voor te stellen, is dit niet zo duidelijk. We zien dat de Brusselaars erg verdeeld zijn over kwesties zoals de fusie van de gemeenten en de politiezones.

Een proces op ongekende schaal

"De aanbevelingen van het rapport zijn het resultaat van een democratisch proces dat in Brussel zijn weerga niet kent wat betreft methodologie, representativiteit en diversiteit. Ik zou het betreuren als ze niet als basis zouden dienen voor een politiek engagement van alle politieke krachten in dit Gewest en voor de vorming van een toekomstige regering", besluit de DéFI-minister.

Raadpleeg het volledige rapport

13 projecten ter aanmoediging om te gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen

13 projecten ter aanmoediging om te gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen

In totaal heeft het Brussels Gewest een bedrag van 145.465 euro vrijgemaakt om de ontwikkeling van 13 projecten te ondersteunen ter aanmoediging om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen:

  • Politieke “speeddating” aangeboden door “Le foyer des jeunes des Marolles” om de kandidaten van Brussel-Stad en de jongeren uit de wijk samen te brengen.
  • De vereniging “Filef N.E.” en haar sensibiliseringscampagne bij de Italiaanse gemeenschap.
  • “Maks vzw” zal filmpjes bedenken met personen met een mentale handicap die hun verwachtingen over de volgende verkiezingen uiteenzetten.
  • “Civix” zal op de sociale netwerken videofilmpjes verspreiden over de inzet van de lokale verkiezingen.

De betrokken doelgroepen sensibiliseren om hen te betrekken bij de verkiezingsprocedure

In september vorig jaar heeft de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, een projectoproep uitgeschreven voor de verenigingen om de Brusselaars, en meer in het bijzonder niet-Belgen, jongeren en mensen met een handicap, aan te moedigen hun stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Noodzakelijke informatie over het stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen

Op 13 oktober 2024 zullen de Brusselaars hun lokale verkozenen moeten aanduiden. Zullen zij allemaal van de partij zijn? In 2018 hebben meer dan 100.000 Brusselaars hun stem niet uitgebracht. Het absenteïsmecijfer in het Brussels Gewest bedroeg aldus 16,47%.

“Stemmen is een van de basisprincipes van onze democratie! Hoewel we bij elke stembusgang een daling van het absenteïsmepercentage waarnemen, blijft het te hoog! Het is echt een democratische uitdaging om alle Brusselaars bij de verkiezingsprocedure te betrekken. Zij zijn immers de eersten om de impact van het lokale beleid te voelen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

“Er is nog een groot deel van de bevolking dat het belang van de stemming niet ziet, omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over het kiesstelsel of gewoonweg niet op de hoogte zijn dat ze het recht hebben om te stemmen. Deze initiatieven op het terrein zullen alle Brusselaars de kans moeten geven hun burgerrol te vervullen”, besluit de DéFI-minister.

“Het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering”

Officiële foto van de Brusselse Regering uit 2023

Zoals elke donderdag komt de Brusselse Regering bijeen voor haar wekelijkse zitting. Voor DéFI slaat het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn een diepe wonde in de verbintenissen binnen de Brusselse meerderheid.

Door het Wetboek voor Dierenwelzijn te blokkeren, stelt de PS het regeerakkoord 2019-2024 opnieuw ter discussie. De partij ontslaat bovenal haar partners van de naleving van de projecten die werden vastgelegd in deze routekaart waarover door alle partijen van de Brusselse meerderheid werd onderhandeld.

“Deze blokkering door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering, zelfs niet van een regering in lopende zaken. Er zijn nog belangrijke dossiers waarvoor oplossingen moeten worden gevonden, zoals het Leonardkruispunt, de omgevingsvergunning voor Brussels Airport, de renovatie van de tunnels, de werkzaamheden aan het Zuidpaleis en de huisvestingscrisis”, stelt Bernard Clerfayt.

Tijdens de bijeenkomsten van de Regering zal de DéFI-minister blijven aandringen op het beheersen van de begrotingsuitgaven.

“Deze Regering mag geen onhoudbare beloften doen in volle verkiezingscampagne. Als we een hele reeks dossiers die noodzakelijk zijn voor de toekomst van de Brusselaars, tot een goed einde willen brengen, moeten we dringend ernst en begrotingsdiscipline hervinden, want anders lopen we het risico de toekomst van de toekomstige generaties op het spel te zetten”, aldus Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt, die onder de indruk is van de blokkering om de verkeerde redenen van het Wetboek voor Dierenwelzijn, zal de volgende ministerraden dus met een constructieve houding bijwonen om bepaalde dossiers die essentieel zijn voor Brussel, voort te zetten.