Activiteiten met dienstencheques gedaald in 2020

Activiteiten met dienstencheques gedaald in 2020 – Foto: strijkcentrale

Over het volledige jaar 2020 hebben de Brusselaars in totaal 13.655.420 dienstencheques aangekocht. Dat is een daling met 18% in vergelijking met 2019. In 2020 werden 13.350.747 dienstencheques gebruikt, tegenover 16.474.625 in 2019.

Hervorming uitgesteld

Voor de crisis kondigde de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, een hervorming van het stelsel aan. Deze hervorming beoogt de beheersing van het budget, met het behoud van het aantal jobs en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Laat ons niet vergeten dat de gebruiker 9 euro per cheque betaalt, maar dat het Gewest 14 euro moet uitgeven. “De prioriteit is om uit de crisis te geraken. Voorlopig wordt de dienstenchequehervorming uitgesteld”, stelt Bernard Clerfayt.

Financiële steun en sector redelijk gespaard gebleven tijdens tweede golf

Hoofdzakelijk tijdens de maanden maart en april was de daling van de activiteiten met dienstencheques het grootst: een daling met 73% van de activiteiten binnen de sector. Tijdens de tweede lockdown, in oktober en november, bedroeg de daling van het aantal gebruikte dienstencheques respectievelijk 10% en 15%.

Om de sector tijdens de crisis financieel te ondersteunen, maakte de Regering aanzienlijke middelen vrij, namelijk bijna 14 miljoen euro.

“De sector van de dienstencheques heeft ook geleden onder de gezondheidscrisis. Om die reden heb ik vanaf de maand april financiële steun in het leven geroepen om de werknemers uit de sector te helpen die tijdelijk werkloos waren en van wie het basisloon zeer laag is. We stellen eveneens vast dat de sector van de dienstencheques een van de eerste is die het niveau van activiteit bereikt heeft dat te vergelijken is met dat van voor de crisis. In december jongstleden nemen we zelfs een zeer lichte stijging van de activiteitsgraad waar in vergelijking met december 2019. Daaruit blijkt dat het essentiële dienstverlening aan de bevolking betreft die erg populair blijft”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

25.000 mensen

Het stelsel van de dienstencheques, dat er reeds jarenlang voor zorgt dat je huishoudhulpen voor een aantrekkelijke prijs kan aanwerven, kent een steeds groter succes bij de burgers. Bovenal heeft dit systeem het mogelijk gemaakt om duizenden werknemers uit de zwarte economie te halen. In het Brussels Gewest werken 25.000 mensen in deze sector.

Transparantie in overheidsuitgaven

Het Brussels Gewest zorgt voor transparantie in de overheidsuitgaven

De Brusselse Regering heeft de gewestelijke besturen de opdracht gegeven om hun gegevens van 2018, 2019 en 2020 met betrekking tot subsidies en overheidsopdrachten opnieuw te publiceren, in een gestandaardiseerd formaat voor open data. Deze gegevens zullen gemakkelijk geanalyseerd en vergeleken kunnen worden, en dat voor een grotere transparantie in de overheidsuitgaven.

“Dit is een belangrijke stap op het vlak van transparantie in de overheidsuitgaven: wie geeft hoeveel aan wie. Ik wil de gegevens openbaar maken, op een zo toegankelijk mogelijke manier, en deze onderwerpen aan ieders controle. Dat is wat men de democratische controle noemt, en zij moet volledig kunnen worden uitgeoefend”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Deze werkzaamheden zullen het vanaf de lente mogelijk maken om een echt kadaster van de uitgaven in het Brussels Gewest online te publiceren. Deze nieuwe tool zal de toegang tot informatie over de overheidsuitgaven in hoge mate vergemakkelijken, de transparantie verhogen en het goed bestuur versterken, alsook ervoor zorgen dat de sleutelelementen voor de subsidies en overheidsopdrachten van het Gewest snel visueel weergegeven zullen kunnen worden.

Doel van transparantie werd niet bereikt

In mei 2019 heeft het Brussels Gewest de ordonnantie over transparantie goedgekeurd, waardoor de Brusselse besturen verplicht werden informatie te publiceren over de toegekende overheidssubsidies en overheidsopdrachten. Op die manier werd een nieuwe impuls gegeven voor de transparantie in de overheidsuitgaven.

De gepubliceerde gegevens waren evenwel weinig of niet bruikbaar voor het grote publiek. Volgens de aanvankelijke uitvoeringsmodaliteiten werd de doelstelling van transparantie niet behaald. De meeste diensten of ondernemingen vervulden hun plicht en publiceerden de gegevens op hun eigen website. Deze informatie stond echter in een pdf-bestand, wat onhandig is om te gebruiken. Een dertigtal besturen heeft de informatie gepubliceerd, maar op niet-uniforme wijze, wat het vergelijken van gegevens lastig maakte.

Volg een opleiding online en wees klaar voor de relance!

Bruxelles Formation biedt 50.000 online-opleidingsmodules aan

Bruxelles Formation lanceert een nieuwe campagne om zo veel mogelijk Brusselaars hun competenties te laten vergroten en klaar te laten zijn voor de relance, en dat dankzij de online-opleidingen.

50.000 opleidingsmodules online voor iedereen

Vandaag hebt u toegang tot een catalogus met meer dan 30 opleidingsdomeinen online met in totaal ruim 50.000 lesmodules gaande van burotica en digitale technologieën tot talen, handel en management!

Sinds 2016 is het aanbod aan opleidingen online van Bruxelles Formation flink uitgebreid en worden alternatieven voor opleidingen met fysieke aanwezigheid aangeboden. De modules richten zich tot alle werkzoekenden. Onlinecoaching op vraag is eveneens mogelijk.

Bovendien hebben alle werkzoekenden, in het kader van het Brusselse relanceplan, een maand gratis toegang tot de online-opleidingen, en dat tot eind 2021. Deze gratis toegang wordt verlengd voor personen die tijdelijk werkloos zijn.

Campagne en toegang die alle opleidingen online omvat

Op 11 januari 2021 heeft Bruxelles Formation een nieuwe communicatiecampagne gelanceerd om de Brusselaars ontvankelijk te maken voor online-opleidingen, zowel voor werkzoekenden als voor werknemers, en in het bijzonder voor personen die tijdelijk werkloos zijn. De huidige periode van de gezondheidscrisis is immers geschikt om zich online te vormen en zijn/haar competenties uit te breiden!

De promotiecampagne voor online-opleidingen wordt gevoerd via affiches in de stad, spots op de radio, filmpjes op internet en de sociale media.

Aantal werkzoekenden stijgt met 0,9% in Brussels Gewest

Meer werkzoekenden in Brussel

In 2020 telde het Brussels Gewest gemiddeld 88.803 werkzoekenden, een stijging van 0,9% ten opzichte van 2019. Hoewel deze stijging op jaarbasis relatief klein is, gezien de huidige crisis, valt het te vrezen dat deze trend de komende maanden wordt bevestigd.

Onderstaande analyse van Actiris lijkt helaas te bevestigen dat het effect van de economische crisis op de arbeidsmarkt met vertraging optreedt. Deze bevinding op jaarbasis is des te opvallender omdat ze volgt op vijf opeenvolgende jaren van dalende werkloosheid. De tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen die op initiatief van minister Bernard Clerfayt werden genomen, zullen dit jaar volledig worden geïmplementeerd om deze onvermijdelijke trend zoveel mogelijk in te dammen.

Eind december telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90.586 werkzoekenden. Dat zijn 3.564 mensen meer dan in december 2019, een stijging van 4,1%. De werkloosheid blijft dus stijgen, ondanks maatregelen als tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrechten of het moratorium op faillissementen.

In november is de werkloosheid met 2,7% gestegen ten opzichte van 2019. De stijging is ook aanzienlijk onder jongeren, het Brussels Gewest telt 9.976 jonge werkzoekenden, 14,4% meer dan in december 2019. Met deze cijfers sluit Actiris het jaar af en maakt het de balans van 2020 op.

Impact van gezondheidscrisis op werkaanbiedingen

In 2020 ontving Actiris 31.968 werkaanbiedingen van Brusselse werkgevers; dat is een daling van 8,8% in vergelijking met 2019. Geen verrassing, aangezien de gezondheidscrisis meteen een impact had op het aantal ontvangen werkaanbiedingen, met een daling van 7,6% in maart (in vergelijking met maart 2019).

Werkloosheid: “beperkte” stijging vanaf augustus

De stijging van de algemene werkloosheid in het Brussels Gewest ‘beperkt’ gebleven dankzij de verschillende beschermingsmaatregelen van de overheid. Het systeem van tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en het moratorium op faillissementen hebben vele ontslagen en dus nieuwe werkzoekenden vermeden.

Actiris vreest echter dat de cijfers niet helemaal overeenkomen met de realiteit. Telkens de coronamaatregelen verstrengd werden (denk aan de eerste lockdown in de lente) en ook de fysieke dienstverlening van Actiris werd stopgezet of gelimiteerd, schreven minder werkzoekenden zich in bij Actiris (in vergelijking met dezelfde periode in 2019). Werden de maatregelen verspoeld dan zwakte die trend af (onder meer in juni, augustus en september).

Jongeren, eerste en zwaarste slachtoffers van de crisis

De Brusselse jeugdwerkloosheid steeg met 7,5%, met gemiddeld 9.117 werkzoekenden jonger dan 25 in 2020. Zagen we een uitgesteld effect van de gezondheidscrisis in de algemene werkloosheidscijfers, dan was het omgekeerde waar in de jeugdwerkloosheidscijfers. Van bij de start van de crisis steeg de Brusselse jeugdwerkloosheid.  De stijging zette zich voort in september, oktober en november, weliswaar minder fors. Een trend die in december niet werd bevestigd, met een sterke stijging van 14,4%.

Het is duidelijk dat in het Brussels Gewest jongeren de eerste en de zwaarste slachtoffers zijn van de crisis. De voornaamste oorzaken? In tijden van economische groei stappen jongeren het snelst van alle leeftijdscategorieën uit de werkloosheid. Maar in deze crisisperiode zijn er minder aanwervingen, minder stages en minder opleidingen waardoor ook jongeren minder snel uit de werkloosheid kunnen stappen.

Europese Hof van Justitie bevestigt mogelijkheid om het slachten met omkeerbare bedwelming op te leggen

Europese Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zopas zijn arrest gewezen: de lidstaten mogen de omkeerbare bedwelming opleggen in het kader van religieuze riten. De uitspraak van het Hof bepaalt dat "de lidstaten nationale voorschriften kunnen aannemen om op het gebied van rituele slachtingen dieren bij het doden uitgebreider te beschermen dan de [Europese] verordening nr. 1099/2009 voorschrijft". Deze beslissing blaast het debat in het Brussels Gewest nieuw leven in.

In 2017 hebben het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest beide teksten aangenomen die omkeerbare bedwelming verordenen in het kader van slachtingen voorgeschreven door een religieuze ritus. Het Hof van Justitie van de Europese Unie werd door het Belgische Grondwettelijk Hof gevat, nadat verschillende joodse en moslimverenigingen in november 2017 een vordering tot nietigverklaring hadden ingediend tegen deze twee decreten.

Het Hof van Justitie heeft zojuist uitspraak gedaan: “Verordening nr. 1099/2009 verzet zich er dan ook niet tegen dat de lidstaten de verplichting om de dieren vóór het doden te bedwelmen ook opleggen voor slachtingen die vereist zijn voor religieuze riten […]. Het Hof komt tot de slotsom dat de maatregelen van het decreet een juist evenwicht tot stand kunnen brengen tussen het belang dat wordt gehecht aan het dierenwelzijn enerzijds en de vrijheid van joodse en islamitische gelovigen om hun godsdienst te belijden anderzijds.”

Dit arrest zal het debat in het Brussels Gewest nieuw leven inblazen. “De GBV dwingt de partners van de meerderheid van de Brusselse Regering niet in de ene of de andere richting. Elke ontwikkeling op dit gebied vereist een sereen overleg met alle betrokken partijen om een goed evenwicht te vinden tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid”,brengt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, in herinnering.

Erkenning voor kinderboerderijen

Erkenning voor kinderboerderijen

Elk jaar nemen de Brusselse autoriteiten honderden dieren in beslag. Het gaat hoofdzakelijk om honden en katten, maar in bepaalde gevallen worden ook servals, apen of nandoes aangetroffen. Door de recente inbeslagname in een school in Vorst wordt de invoering van een erkenning voor kinderboerderijen versneld.

In 2019 werden in het Brussels Gewest 68 dieren in beslag genomen. In 2020 blijkt uit de meest recente, beschikbare cijfers dat er 29 inbeslagnames werden uitgevoerd (voor 110 dieren): voornamelijk honden en katten die niet in goede omstandigheden werden gehouden of waarvoor niet correct werd gezorgd.

Welke gevolgen voor eigenaren die hun dieren slecht behandelen?

Na het opstellen van een proces-verbaal wordt het verzonden naar het parket, dat 6 maanden de tijd heeft om te beslissen om de dader van de feiten al dan niet te vervolgen. Als het parket beslist om vervolging in te stellen in het dossier, kan de rechtbank een gevangenisstraf uitspreken van 8 dagen tot 2 jaar en/of een boete van 50 tot 100.000 euro opleggen. De rechter kan het baasje eveneens verbieden, voorgoed of voor een periode van 1 maand tot 3 jaar, om dieren te houden.

Als het parket niet vervolgt of geen beslissing neemt binnen de termijn van 6 maanden, kan Leefmilieu Brussel een administratieve boete opleggen die tussen 50 en 62.500 euro bedraagt. In 2019 werden 25 administratieve boetes verstuurd en tussen januari en november 2020 werden er 20 verzonden.

“Evenredige boetes opleggen is ook een manier om de burgers te sensibiliseren voor het dierenwelzijn. Het werkt eveneens ontradend om toekomstige overtredingen te voorkomen en draagt bij aan de verbetering van het dierenwelzijn”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Erkenning voor kinderenboerderijen om projecten te definiëren en aan te wijzen en vervolgens op te volgen

De controles die kunnen leiden tot inbeslagnames, kunnen zowel door Leefmilieu Brussel als door de politiediensten worden uitgevoerd, over het algemeen op basis van een klacht.

“In het kader van de inbeslagname in de school in Vorst had Leefmilieu Brussel nooit een controle uitgevoerd, eenvoudigweg omdat het niet van haar bestaan afwist. Deze situatie bevestigt opnieuw het belang van wetgeving voor kinderboerderijen. Ik wil een erkenning in het leven roepen voor alle plaatsen waar dieren voor educatieve doeleinden worden gehouden, zoals kinderboerderijen. Deze erkenning zal eveneens specifieke minimumnormen voor het houden van dieren moeten omvatten, alsook een educatief project in verband met dierenwelzijn”, stelt Bernard Clerfayt.

Werk van werknemers gemeenten en OCMW’s opwaarderen

Werk van werknemers gemeenten en OCMW’s opwaarderen

Alle ambtenaren die werken bij de Brusselse plaatselijke besturen (werknemers van de gemeenten en OCMW’s), krijgen een eenmalige premie van 500 euro toegekend. Op die manier wordt de koopkracht van bijna 30.000 ambtenaren versterkt.

“Het is meer dan 12 jaar geleden dat de lonen van de werknemers van de gemeenten en van de OCMW’s werden opgewaardeerd. En voor de hoogste niveaus meer dan 20 jaar geleden. Resultaat: tal van gemeentelijke ambtenaren ruilen het plaatselijke niveau voor de gewestelijke of federale overheidsdiensten. Bijgevolg heeft de Brusselse Regering zich ertoe verbonden om in 2020 15 miljoen euro vrij te maken, alsook 22,5 miljoen euro in 2021, 33,8 miljoen euro in 2022, 45 miljoen euro in 2023 en 56,3 miljoen euro in 2024, of ruim 170 miljoen euro over de hele legislatuur”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Eenmalige premie in 2020

In 2020 wordt de 15 miljoen euro omgezet in een eenmalige premie van 500 euro voor de zowat 30.000 werknemers van de gemeenten en de OCMW’s. Waarom? Om te vermijden dat er nieuwe salarisschalen met terugwerkende kracht moeten worden goedgekeurd die een omslachtige herziening van de salarissen door de gemeentelijke personeelsdiensten vereisen. De verdeling van de 15 miljoen euro tussen de gemeenten is gebeurd op basis van het aantal voltijdsequivalenten.

Zoals bij de vorige opwaarderingen zal een deel van de premie ten laste zijn van de werkgevers van de plaatselijke ambtenaren, namelijk de gemeenten. Zij hebben zich nooit verzet tegen hun bij te dragen aandeel. Integendeel: 18 van de 19 gemeenten hebben, door middel van een in de gemeenteraad goedgekeurde motie, geoordeeld dat de looneisen legitiem waren. Zij hebben zich er dan ook onvermijdelijk toe verbonden om een deel ervan te financieren.

“Het Gewest is nog nooit zo massaal tussengekomen voor de gemeentelijke medewerkers. In 2020 nemen we bijna 87% van de kosten van de maatregel op ons. En van 2021 tot 2024 zullen we bijdragen voor 75% van de totale kosten”, besluit de Brusselse minister.

Drie opwaarderingen in 20 jaar

Sinds het begin van de jaren 2000 zijn de lonen van de gemeentelijke werknemers driemaal aanzienlijk opgewaardeerd dankzij een tussenkomst van het Gewest. In 2001 kregen alle plaatselijke ambtenaren 2% meer loon, waarvan 1% ten laste van het Gewest. In 2005 vond de tweede opwaardering plaats voor de plaatselijke ambtenaren met hoogstens een diploma van het basisonderwijs (niveaus E en D). Zij kregen 3% meer loon, waarvan 2% ten laste van het Gewest. En in 2007 werd de derde opwaardering doorgevoerd voor de plaatselijke ambtenaren met een diploma van het hoger middelbaar onderwijs (niveau C). Zij ontvingen 3% meer, waarvan ook 2% ten laste van het Gewest.

Dolfijnen in gevangenschap voortaan ondenkbaar in Brussels Gewest

Dolfijnen

“Door het houden van walvisachtigen en andere zeeroofdieren te verbieden, wil ik de vestiging van een waterpark op het Brusselse grondgebied onmogelijk maken en een krachtige boodschap richten tot de gewesten en landen die dat nog wel toelaten. De negatieve gevolgen van de gevangenschap van deze dieren voor hun fysieke en mentale gezondheid zijn reeds lang gekend. Tal van landen hebben al een heel beschermende wetgeving voor zeedieren aangenomen door hun gevangenschap in themaparken te verbieden. Nogmaals, we moeten onze relatie tot de dieren opnieuw bekijken. Vinden we het echt leuk om deze dieren in het water te zien springen voor enkele visjes? Is dit het beeld van dieren als slaven dat we onze kinderen willen meegeven?”, vraagt de Brusselse minister zich af.

Het ontwerp van ordonnantie dat het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren in het Brussels Gewest verbiedt en in laatste lezing door de Regering werd goedgekeurd, zal reeds in januari ter stemming aan het Parlement worden voorgelegd.

Niet anticiperen zou roekeloos zijn geweest

We zijn steeds meer bekommerd om het welzijn van dieren. En terecht uiten we onze ernstige ongerustheid over het lot van dolfijnen, orka’s, bruinvissen, maar ook zeeleeuwen of zeehonden die in dolfinaria en andere parken gehouden worden.

De wetenschappelijke wereld waarschuwt ons overigens voor de gevangenschap van deze zeedieren. Volgens wetenschappers zijn ze intelligent en hebben ze ontwikkelde cognitieve capaciteiten. Hun gevangenschap in een afgesloten ruimte enkel en alleen om het publiek te vermaken, terwijl ze gewoonlijk vele honderden kilometers zwemmen, kan dan ook vergeleken worden met opsluiting.

SmartMove: een slimme en vooral eerlijkere kilometerheffing

SmartMove: een slimme en vooral eerlijkere kilometerheffing

Dankzij SmartMove wil het Brussels Gewest de huidige verkeersbelasting vervangen door een eerlijkere maatregel, namelijk de slimme kilometerheffing. De Brusselse Regering wil een tool invoeren die noodzakelijk is voor de verbetering van de levenskwaliteit in de stad. Deze autofiscaliteit berekend op basis van objectieve gegevens, die eerlijker is en dichter bij de gewoonten en de noden van eenieder staat, is een onmisbare hefboom om de stad te ontlasten en onze straten en wijken aangenamer en gezelliger te maken.

Eerste stap gezet, ruimte voor overleg

Er is echter geen sprake van om deze oplossing zomaar op te leggen. Het door de Regering voorgestelde model moet geleidelijk aan operationeel worden, in overleg met de sociale partners uit het bedrijfsleven en het actieve deel van de bevolking. Er moet uiteraard ook overlegd worden met het federale niveau en de andere gewesten van ons land. Het is de bedoeling SmartMove in 2022 op te starten.

SmartMove, een toekomstgericht model

Het model dat de Brusselse Regering op tafel heeft gelegd, is duidelijk gericht op de gebruikers. Brusselaars, pendelaars, bezoekers, ondernemers: iedereen heeft recht op een modern stadsgewest waarin we ons beter kunnen verplaatsen. Wat goed is voor Brussel, is goed voor ons land.

Om deze doelstellingen te bereiken, is het beoogde heffingsmodel gebaseerd op een aangepast en rationeel gebruik van de eigen wagen om zich in de stad te verplaatsen. Om de druk van het autoverkeer te verlagen, zal het aldus minder duur zijn om in de daluren, ‘s avonds of tijdens het weekend te rijden, en in de spits zal een kilometer meer kosten. De kosten per kilometer worden ook aangepast in functie van het vermogen van het voertuig. Dat noemt men de slimme kilometerheffing. Tal van Europese steden, zoals Stockholm, Londen en Milaan, keurden deze maatregel reeds goed.

SmartMove, een structurele oplossing als antwoord op alarmerende vaststellingen

Het tijdverlies per traject bedraagt vandaag gemiddeld 45 minuten, wat een meerwaardeverlies van meer dan een miljard euro is voor ons Gewest. De ergste gevolgen van deze situatie zijn echter van gezondheidsaard: de slechte luchtkwaliteit is vandaag verantwoordelijk voor ongeveer 1.000 vroegtijdige overlijdens per jaar.

Voor een nieuw mobiliteitsbeheer ten dienste van elkeen

SmartMove zal een rationeler beheer van de mobiliteit in het Brussels Gewest mogelijk maken. Een mobiele applicatie zal ervoor zorgen dat de kosten van de uitgevoerde verplaatsingen in real time gekend zijn. Op ieder ogenblik zal de gebruiker alternatieven voor de wagen voorgesteld krijgen om zijn bestemming te bereiken, de impact op de luchtkwaliteit kunnen berekenen, etc.

De gegevens die door deze technologie verzameld en geanonimiseerd worden, zullen leiden tot betere diensten voor de Brusselaars in het belang van de mobiliteit, de rechtstreeks betrokken bedrijven, het geheel van economische activiteiten en de veiligheid.

De gegevens in real time zullen worden gebruikt om het verkeer om te leiden bij incidenten en werken, om de beste locaties te bepalen voor Villo-stations of plaatsen voorbehouden voor wagens van Cambio bijvoorbeeld. Zij zullen het mogelijk maken om de impact van nieuwe, geplande verkeersvoorzieningen te simuleren en op die manier te anticiperen op beslissingen die niet gepast zouden zijn.

De navigatiesystemen, alsook de taxi- en leveringsdiensten, zullen eveneens voordeel halen uit het gebruik van deze gegevens door de voorspellingen over de files te verbeteren.

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering, “plaatsen deze technologische innovaties de mensen in het centrum van de moderne stedelijke mobiliteit. De mensen zullen de stad echt in hun zak hebben zitten. We zetten een bijkomende stap in de transformatie van Brussel in een smart city. Met SmartMove is Brussel wereldwijd een pionier”.

Voor de economie en voor werk

Er is, vandaag, met de crisis, geen sprake van een negatieve impact op de werkgelegenheid. Uit een in november uitgevoerde studie blijkt dat er op korte termijn bijna geen invloed is op de werkgelegenheid. In geen enkele stad waar een gelijkaardig systeem werd ingevoerd, zijn de ondernemingen uit de stad weggetrokken.

De huidige filedruk kost de bedrijven geld: deze beïnvloedt hun rendabiliteit en dus hun capaciteit om te investeren en aan te werven. Het was absoluut nodig om de mobiliteit in de stad een nieuw elan te geven en een einde te maken aan de verkeerschaos. “Wie zaken wil doen in de stad en zich zonder files kan verplaatsen, doet betere zaken”, besluit Bernard Clerfayt.

Lijst met reptielen die als huisdier mogen worden gehouden

Liste des reptiles autorisés en Région bruxelloise

“Er zijn meer dan 11.000 verschillende soorten reptielen. Dat is veel! En veel exemplaren zijn niet geschikt voor het leven in gevangenschap. We moeten zorgen voor de bescherming van deze dieren. Daarom heb ik besloten het aantal soorten te beperken tot 422: 249 hagedissen, 107 slangen en 66 schildpadden ”, legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, uit.

Lijst met reptielen van toepassing vanaf 01/06/2021

Op voorstel van Bernard Clerfayt heeft de Brusselse Regering in laatste lezing een lijst goedgekeurd met 422 reptielen die in het Brussels Gewest mogen worden gehouden: 249 hagedissen, 107 slangen en 66 schildpadden. De maatregel treedt in werking op 1 juni 2021.

 “Het opstellen van een lijst met diersoorten die als huisdier mogen worden gehouden, is essentieel om impulsaankopen af te remmen. En om de bescherming van dieren te versterken, is het nodig om normen vast te stellen voor het houden van dieren. Voor het eerst hebben we aan de lijst met reptielen de minimale voorwaarden voor het houden van dieren toegevoegd om het welzijn van deze dieren die specifieke voorzieningen vereisen, te garanderen. We konden niet langer wachten om het welzijn van deze nieuwe gezelschapsdieren, die steeds meer in trek zijn bij het grote publiek, te waarborgen”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Vanaf 1 juni zullen Brusselaars die een soort wensen te houden die niet tussen de 422 exemplaren voorkomt, een erkenningsaanvraag moeten indienen bij Leefmilieu Brussel. Brusselaars die reptielen houden die niet op de lijst staan, kunnen ze houden op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze het dier reeds bezaten voor de positieve lijst met reptielen van kracht werd.

Criteria voor de opmaak van de lijst met toegelaten reptielen

Om te bepalen welke reptielen door particulieren mogen worden gehouden, hebben deskundigen uit de Brusselse Dierentuincommissie verschillende criteria vastgelegd:

  • het gemak waarmee het dier kan worden gehouden,
  • de toegang tot voedsel,
  • de handelbaarheid van het dier, rekening houdend met de grootte ervan;
  • de kwetsbaarheid van de soort,
  • het mogelijke gevaar voor de mens en
  • de beschikbaarheid van gedetailleerde informatie over het houden van de soort, met name over de behoeften en voorwaarden om de soort in gevangenschap te houden.

Reptielen, uitheemse dieren met specifieke behoeften

Deze nieuwe gezelschapsdieren worden steeds populairder. Steeds meer slangen, hagedissen en zelfs schildpadden worden door Brusselaars als huisdier gehouden. Een uitheems dier in gevangenschap houden is echter niet eenvoudig en vraagt kennis van zaken, tijd, ruimte en geld. Het was dus tijd om regels uit te vaardigen over de reptielsoorten die in het Brussels Gewest toegelaten zijn, om het houden van deze nieuwe gezelschapsdieren zo goed mogelijk te reglementeren.

Verlichting is erg belangrijk voor het welzijn van sommige reptielen. Het terrarium moet daarom verlicht worden volgens het ritme van het dier. Reptielen zijn koelbloedig, maar houden van warmte. Het terrarium moet zijn uitgerust met een warmtebron die geschikt is voor de soort en zijn behoeften. Ook ventilatie, voeding en water zijn aandachtspunten die behoren tot de normen die werden vastgelegd voor het houden van dieren. Tot slot moet de huisvesting beantwoorden aan de behoeften van de betrokken soort.