Brusselaars willen meer speelzones voor honden

Actualiteit
Brusselaars willen meer speelzones voor honden

Twee weken voor het einde van de burgerraadpleging over dierenwelzijn werden al bijna 1.900 meningen verzameld. In deze fase is reeds een eerste tendens zichtbaar: veel Brusselaars willen meer speelzones voor honden.

Burgers betrekken

Voor de zomer lanceerde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, een campagne voor volksraadpleging in het Brussels Gewest om te peilen naar de verwachtingen van de burgers op het gebied van dierenwelzijn.

Deze fase moet het mogelijk maken om een evenwichtig Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn te doen ontstaan. Het Brussels wetboek zal de grootste hervorming op het vlak van dierenwelzijn zijn. “Dierenwelzijn is een gevoelig onderwerp dat vaak tot reacties leidt binnen de samenleving. Het was daarom essentieel om de burgers te betrekken bij de herziening van de federale dierenwelzijnswet”, merkt Bernard Clerfayt op.

Een wet uit 1986

Het beleid inzake dierenwelzijn, dat in het kader van 6de Staatshervorming werd overgeheveld, wordt geregeld door een federale wet uit ... 1986. Sindsdien zijn onze relatie met dieren en de wetenschappelijke kennis aanzienlijk geëvolueerd.

Alle resultaten worden bekendgemaakt in november

 “In de maand november maak ik de resultaten van de burgerraadpleging bekend, maar ik zie nu al dat er zich grote tendensen aftekenen. De overgrote meerderheid van de burgers antwoordde dat een dier een levend wezen is met een gevoeligheid en daarom speciale bescherming verdient. Ze staan aldus massaal achter de goedkeuring van positieve lijsten met alle diersoorten die in particuliere woningen mogen worden gehouden. Een andere tendens heeft betrekking op de hondenlosloopzones. Veel burgers vragen om meer speelzones voor hun dieren”, legt Bernard Clerfayt uit.

Wat u ook zou kunnen interesseren inzake dierenwelzijn:

Burgerraadpleging dierenwelzijn: Veel Brusselaars vragen om meer speelzones voor hun dieren!

Persbericht

Voor de zomer lanceerde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, een campagne voor volksraadpleging in het Brussels Gewest om te peilen naar de verwachtingen van de burgers op het gebied van dierenwelzijn. Doelstelling: het afstoffen van de 35 jaar oude wetgeving inzake dierenwelzijn. Twee weken voor het einde van de actie tekenen zich al duidelijke tendensen af.

Het beleid inzake dierenwelzijn, dat in het kader van 6de Staatshervorming werd overgeheveld, wordt geregeld door een federale wet uit ... 1986. Sindsdien zijn onze relatie met dieren en de wetenschappelijke kennis aanzienlijk geëvolueerd. “Dierenwelzijn is een gevoelig onderwerp dat vaak tot reacties leidt binnen de samenleving. Het was daarom essentieel om de burgers te betrekken bij de herziening van de federale dierenwelzijnswet”, merkt Bernard Clerfayt op. Dat is het doel van de “Geef ons uw stem”-campagne, die eind juni gelanceerd werd en op 30 september afloopt.

Deze fase waarin niet alleen de bevolking, maar ook de sectoren die verband houden met het dierenwelzijn, geraadpleegd worden, moet het mogelijk maken om een evenwichtig Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn te doen ontstaan. Temeer omdat dit wetboek de grootste hervorming op het vlak van dierenwelzijn zal zijn.

Twee weken voor het einde van de raadplegingsfase werden al bijna 1.900 meningen verzameld. “In de maand november maak ik de resultaten van de burgerraadpleging bekend, maar ik zie nu al dat er zich grote tendensen aftekenen. De overgrote meerderheid van de burgers antwoordde dat een dier een levend wezen is met een gevoeligheid en daarom speciale bescherming verdient. Ze staan aldus massaal achter de goedkeuring van positieve lijsten met alle diersoorten die in particuliere woningen mogen worden gehouden. Een andere tendens heeft betrekking op de hondenlosloopzones. Veel burgers vragen om meer speelzones voor hun dieren”, legt Bernard Clerfayt uit.

Burgers kunnen tot en met 30 september hun ideeën delen. Vervolgens worden de vragenlijsten doorgenomen en geanalyseerd. De bedoeling is om dit nieuwe wetboek in de tweede helft van 2022 in eerste lezing aan te nemen.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Colloquium over het dierenrecht

Actualiteit
Colloquium over het dierenrecht

Het Frans-Belgische colloquium “Van domesticatie tot bescherming – Welke evolutie kent het recht in de verhouding tussen mens en dier?” zal plaatsvinden op 28 september 2021 in Brussel.

Deze dag, die gewijd zal worden aan de band tussen mens en dier in een vergelijkend perspectief ten aanzien van het Franse recht, wordt georganiseerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met de Société de législation comparée en de Fondation européenne pour le droit du vivant.

Blik op het programma

Welk juridisch statuut heeft een dier? Wat met het recht om zich een dier toe te eigenen? Welke rol en welke verantwoordelijkheden hebben het bestuur en de instellingen? Na deze algemene vragen zullen de sprekers op het colloquium onderwerpen vanop het terrein behandelen: de bestraffing van dierenmishandeling, de diergeneeskundige inspectie, de bemiddeling met dieren als economische activiteit, etc.

Het recht en de evolutie van de plaats van het dier

De plaats van het dier en onze verhouding tot levende wezens evolueren, met een groeiende bezorgdheid daarover. Sinds 2018 preciseert de wet bovendien: “Een dier is een levend wezen met gevoel, eigen belangen en waardigheid, dat bijzondere bescherming geniet.”

Er worden goede praktijken gehanteerd, terwijl onze verhouding tot de levende wezens blijft evolueren. De crisissen die wij doormaken, versnellen deze veranderingen. Het colloquium over het dierenrecht, “Van domesticatie tot bescherming”, zal trachten de balans op te maken van deze veelzeggende tendensen.

Steun voor dierenasielen

Actualiteit
Bernard Clerfayt lanceert een subsidieoproep om de dierenasielen te helpen.

De dierenasielen zullen elk financiële steun tot 7.000 euro kunnen krijgen. De subsidie-oproep gelanceerd door de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, is bedoeld om deze structuren, die de voorbije maanden talrijke aanvragen kregen, te helpen en om het welzijn van de dieren in de asielen te verbeteren.

Deze subsidie zal van pas komen om de dierenasielen te ondersteunen bij de uitbouw van hun infrastructuur en bij de aankoop van materiaal of voedsel.

4.622 dieren opgevangen in 2020

Tien erkende asielen vangen dieren op die rondzwierven, verloren liepen of achtergelaten werden op de openbare weg. In 2020 vingen de Brusselse asielen 4.622 dieren op: 2.925 katten, 589 honden, 130 nieuwe gezelschapsdieren (reptielen, knaagdieren, etc.) en 978 vogels.

“De cijfers over het aantal dieren dat wordt opgevangen, ongeacht of ze op de openbare weg gevonden worden of achtergelaten werden, tonen de noodzaak om de sensibilisering van de burgers voort te zetten, alsook het belang van de ondersteuning van de asielen. Zij moeten worden geholpen bij het opvangen van dieren”, verklaart Bernard Clerfayt.

Dierenasielen vervullen een opdracht van openbare dienstverlening

De asielen verzetten dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid werk. “De asielen beschikken niet over grote budgetten. Zij functioneren trouwens allemaal dankzij de solidariteit van de burgers en op basis van giften. Dat is niet normaal. Zij vervullen een opdracht van essentiële openbare dienstverlening om het welzijn van dieren in nood te vrijwaren. Hoewel de budgettaire situatie van het Gewest het ons momenteel niet toelaat om de asielen structureel te ondersteunen, hoop ik, met deze subsidieoproep, de asielen een beetje ademruimte te kunnen geven door hen in staat te stellen het welzijn van de dieren te verbeteren”, aldus Bernard Clerfayt.

Financiële steun voor Brusselse dierenasielen

Persbericht

Het Brussels Gewest lanceert een subsidieoproep voor de Brusselse asielen. Het doel: de structuren ondersteunen die de voorbije maanden ontzettend veel werk hebben gehad en het welzijn van de dieren in de asielen verbeteren.

Het Brussels Gewest telt 10 erkende asielen waar dieren opgevangen worden die rondzwierven, verloren liepen of achtergelaten werden op de openbare weg. In 2020 vingen de Brusselse asielen overigens 4.622 dieren op: 2.925 katten, 589 honden, 130 nieuwe gezelschapsdieren (reptielen, knaagdieren, etc.) en 978 vogels.

“De cijfers over het aantal dieren dat wordt opgevangen, ongeacht of ze op de openbare weg gevonden worden of achtergelaten werden, tonen de noodzaak om de sensibilisering van de burgers voort te zetten, alsook het belang van de ondersteuning van de asielen. Zij moeten worden geholpen bij het opvangen van dieren”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Het is op basis van deze vaststelling, en van het dagelijks verzette werk door de asielen, dat het Brussels Gewest een subsidieoproep uitschrijft. Alle Brusselse asielen zullen aldus een bedrag tot 7.000 euro kunnen bekomen.

“De asielen beschikken niet over grote budgetten. Zij functioneren trouwens allemaal dankzij de solidariteit van de burgers en op basis van giften. Dat is niet normaal. Zij vervullen een opdracht van essentiële openbare dienstverlening om het welzijn van dieren in nood te vrijwaren. Hoewel de budgettaire situatie van het Gewest het ons momenteel niet toelaat om de asielen structureel te ondersteunen, hoop ik, met deze subsidieoproep, de asielen een beetje ademruimte te kunnen geven door hen in staat te stellen het welzijn van de dieren te verbeteren”, aldus Bernard Clerfayt.

Deze subsidie moet de asielen de mogelijkheid geven hun infrastructuur uit te bouwen en materiaal of voedsel te kopen.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Houdt u van dieren in de stad?

Actualiteit
Katten, honden, duiven, vossen,… Houdt u van dieren in de stad?

Katten, honden, duiven, vossen,… Houdt u van dieren in de stad? Wat zijn uw favoriete dieren? En van welke dieren houdt u niet? Welke gevoelens roepen ze bij u op? Bent u bereid een deel van de openbare ruimte af te staan om deze met hen te delen? Wie zou wat moeten doen?

Tal van vragen wachten op uw antwoorden. Het is belangrijk dat u deelneemt om de kennis over het samenleven met dieren in de stad te vergroten. Deze studie is een initiatief van Leefmilieu Brussel, uitgevoerd door de universiteiten van Namen en Gent.

Uw antwoorden zijn belangrijk om meer te weten te komen over onze relatie met dieren in de stad

Via deze vragenlijst die alle Brusselaars mogen invullen, kan u ons laten weten wat u denkt over het samenleven met dieren in de stad. Op basis van uw antwoorden kunnen wij ons een idee vormen over hoe u de aanwezigheid van katten, honden, duiven en vossen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervaart.

Een vragenlijst in drie delen. Aan u de keuze!

De vragenlijst is opgedeeld in drie thema’s: dieren als buren (7 minuten, 11 vragen), de verantwoordelijkheden tegenover en het welzijn van dieren (5 minuten, 9 vragen) en honden in de stad (6 minuten, 13 vragen). Na elk onderdeel kan u uw deelname stopzetten of overgaan naar de vragen van het volgende onderdeel.

U kan deze vragenlijst online invullen via uw computer of smartphone. De enquête is volledig anoniem.

"Op de VUB loopt al een project dat alternatieven op dierproeven verder ontwikkelt en de verspreiding ervan in de medische wereld moet verzekeren."

Persartikel
VUB-platform voor alternatieve methoden voor dierproeven krijgt injectie van 250.000 euro

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Het Laatste Nieuws”.

De Brusselse regering heeft daarvoor een subsidie van 250.000 euro toegekend aan de VUB.

"De wetenschap is ge volueerd en heeft alternatieven gecre erd waar geen proefdieren bij betrokken zijn, die gebaseerd zijn op menselijke cellen en die resultaten opleveren die relevanter zijn voor de mens", aldus Clerfayt. (JMBB)