Honden en katten in het Brussels Gewest

Actualiteit
Honden en katten in het Brussels Gewest

Het Brussels Gewest telde in 2020 27.606 katten en 88.180 honden die ingeschreven staan in de databases CatID en DogID. Katten en honden blijven onbetwistbaar de favoriete gezelschapsdieren in het Brussels Gewest.

De populairste hondenrassen van de Brusselaars zijn vooral kleine honden. Geen Franse bulldog en yorkshireterriër meer in de top 5 van vorig jaar. In 2020 is het opnieuw de chihuahua die het klassement aanvoert, gevolgd voor de Amerikaanse stafford, kruisingen, de Duitse spits en de Mechelse herder.

Gemeenten en namen

In Anderlecht, Ukkel en Schaarbeek worden de meeste honden geteld, met respectievelijk 10.046, 9.808 en 6.290 geregistreerde honden.

Wat de namen betreft, worden vooral referenties aan filmpersonages en tekenfilms gekozen. Voor mannetjes zijn Max, Rocky, Tyson, Simba en Rio populair. Voor vrouwtjes kiezen baasjes vaak voor Luna, Lola, Bella, Naya en Maya.

Wat de katten betreft, blijft de Europese kat, ook de straatkat genoemd, het meest voorkomende ras. Het zijn eveneens dezelfde gemeenten die het grootste aantal geregistreerde katten tellen: 2.902 katten in Anderlecht, 2.719 in Ukkel en 2.608 in Schaarbeek. De identificatie van katten is pas in november 2017 verplicht geworden voor na die datum geadopteerde of gekochte katten.

Voor de namen die aan katten worden gegeven, zien we ook verwijzingen naar tekenfilms. Tal van katers kregen dan ook de naam Simba, Tigrou/Tijgertje, Romeo, Leo en Oscar. Kattinnen daarentegen worden vooral Luna, Nala, Mia, Bella en Mimi genoemd.

Een dier houden is een verbintenis op lange termijn

“Een dier hebben is een bron van vreugde en geluk, voor zichzelf en ook voor het gezin, maar het brengt ook verantwoordelijkheden met zich. Daarom is het belangrijk eraan te herinneren dat een dier geen speelgoed is. Het heeft zijn eigen karakter, en ook noden zoals naar buiten gaan, zich inspannen, zijn behoefte doen, beschikken over voldoende voedsel en water, etc. Een dier houden is een engagement op lange termijn. Deze herinnering is belangrijk als we niet willen dat het aantal achtergelaten dieren pijlsnel stijgt”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Drie grote stappen vooruit in de verbetering van het dierenwelzijn

Actualiteit
Drie grote stappen vooruit in de verbetering van het dierenwelzijn

De Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement heeft zich op woensdag 3 februari uitgesproken over drie basisteksten om de bescherming van dieren in het Brussels Gewest te verbeteren. Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, zullen paardencarrousels, dolfinaria en lijmvallen voortaan verboden zijn op het volledige Brusselse grondgebied.

De gewesten zijn pas sinds 2014 bevoegd voor dierenwelzijn. Sindsdien is de wetgeving geëvolueerd om optimaal te kunnen inspelen op de evolutie van de aandacht die er voor dieren in onze samenleving is. Er is echter nog gigantisch veel werk aan de winkel.

De Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement heeft alvast gestemd over drie ordonnanties

De eerste ordonnantie betreft het einde van de uitbuiting van kermispony’s. De vorige wetgeving bevatte verschillende hiaten waardoor sommigen de regels konden omzeilen en ponycarrousels op de markten bleven organiseren. Voortaan zal het overal verboden zijn om paardachtigen in een carrousel te laten lopen.

De tweede ordonnantie maakt het onmogelijk om een dolfinarium te vestigen op het grondgebied van het Brussels Gewest. Andere Europese landen hebben reeds wetten in die zin aangenomen. Naast het verbod op de bouw van een dolfinarium in Brussel is het ook de bedoeling een stempel te drukken en de andere gewesten en de aangrenzende landen ertoe aan te zetten soortgelijke maatregelen te nemen.

Ten slotte verbiedt de laatste ordonnantie met name het gebruik van lijmvallen voor knaagdieren. Het leed dat door deze vallen wordt veroorzaakt, kan aanzienlijk zijn. Stress, uitputting, verwondingen bij ontsnappingspogingen: de dieren sterven over het algemeen door verhongering, uitdroging of verstikking.

“Dieren zijn geen speelgoed! We hebben dieren te lang opgesloten in een relatie van dienstbaarheid tegenover de mens en hen te vaak uitgebuit voor ons eigen plezier. Vandaag is het niet langer aanvaardbaar om dit beeld van dieren als slaven te blijven doorgeven aan de jonge generaties. Dankzij de drie ordonnanties laten we de wetgeving positief evolueren om onze relatie met dieren te veranderen”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

De drie ordonnanties moeten nog ter stemming worden voorgelegd aan de plenaire zitting van het Brussels Parlement.

Drie grote stappen vooruit in de verbetering van het dierenwelzijn

Persbericht

De Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement heeft zich op woensdag 3 februari uitgesproken over drie basisteksten om de bescherming van dieren in het Brussels Gewest te verbeteren. Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, zullen paardencarrousels, dolfinaria en lijmvallen voortaan verboden zijn op het volledige Brusselse grondgebied.

De gewesten zijn pas sinds 2014 bevoegd voor dierenwelzijn. Sindsdien is de wetgeving geëvolueerd om optimaal te kunnen inspelen op de evolutie van de aandacht die er voor dieren in onze samenleving is. Er is echter nog gigantisch veel werk aan de winkel. De Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement heeft alvast gestemd over drie ordonnanties.

De eerste ordonnantie betreft het einde van de uitbuiting van kermispony’s. De vorige wetgeving bevatte verschillende hiaten waardoor sommigen de regels konden omzeilen en ponycarrousels op de markten bleven organiseren. Voortaan zal het overal verboden zijn om paardachtigen in een carrousel te laten lopen.

De tweede ordonnantie maakt het onmogelijk om een dolfinarium te vestigen op het grondgebied van het Brussels Gewest. Andere Europese landen hebben reeds wetten in die zin aangenomen. Naast het verbod op de bouw van een dolfinarium in Brussel is het ook de bedoeling een stempel te drukken en de andere gewesten en de aangrenzende landen ertoe aan te zetten soortgelijke maatregelen te nemen.

Ten slotte verbiedt de laatste ordonnantie met name het gebruik van lijmvallen voor knaagdieren. Het leed dat door deze vallen wordt veroorzaakt, kan aanzienlijk zijn. Stress, uitputting, verwondingen bij ontsnappingspogingen: de dieren sterven over het algemeen door verhongering, uitdroging of verstikking.

“Dieren zijn geen speelgoed! We hebben dieren te lang opgesloten in een relatie van dienstbaarheid tegenover de mens en hen te vaak uitgebuit voor ons eigen plezier. Vandaag is het niet langer aanvaardbaar om dit beeld van dieren als slaven te blijven doorgeven aan de jonge generaties. Dankzij de drie ordonnanties laten we de wetgeving positief evolueren om onze relatie met dieren te veranderen”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

De drie ordonnanties moeten nog ter stemming worden voorgelegd aan de plenaire zitting van het Brussels Parlement.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Onverdoofd slachten: Brussels Gewest zal de verschillende actoren ontmoeten

Persbericht

In december 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan over het Vlaamse decreet dat omkeerbare bedwelming oplegt voorafgaand aan een door een religieuze rite voorgeschreven slachting. Dit arrest blaast het debat in het Brussels Gewest nieuw leven in. Daarom zal Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, om tot een consensus te komen, binnenkort de vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen en van de verenigingen voor dierenbescherming ontmoeten.

In 2017 hebben het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest allebei teksten aangenomen die de omkeerbare bedwelming decreteren bij door een religieuze rite voorgeschreven slachtingen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie werd door het Belgische Grondwettelijk Hof gevat, nadat verschillende joodse en moslimverenigingen in november 2017 een beroep tot nietigverklaring hadden ingediend tegen deze twee decreten.

De in december 2020 genomen beslissing bevestigt de mogelijkheid voor de lidstaten om de verplichting om de dieren vóór het doden te bedwelmen op te leggen.

Dit arrest blaast het debat in het Brussels Gewest nieuw leven in. “Ik heb de vertegenwoordigers van de eredienst uitgenodigd om in maart te debatteren over het onverdoofd slachten. Eind februari heb ik ook een ontmoeting met een vereniging voor dierenbescherming om alle partijen in dit dossier te horen. We moeten dit debat sereen voeren en geen religieuze minderheden en een vereniging voor dierenbescherming tegenover elkaar stellen, als we een evenwicht tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid willen bereiken”,kondigt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, aan.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Europese Hof van Justitie bevestigt mogelijkheid om het slachten met omkeerbare bedwelming op te leggen

Persbericht

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zopas zijn arrest gewezen: de lidstaten mogen de omkeerbare bedwelming opleggen in het kader van religieuze riten. De uitspraak van het Hof bepaalt dat "de lidstaten nationale voorschriften kunnen aannemen om op het gebied van rituele slachtingen dieren bij het doden uitgebreider te beschermen dan de [Europese] verordening nr. 1099/2009 voorschrijft". Deze beslissing blaast het debat in het Brussels Gewest nieuw leven in.

In 2017 hebben het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest beide teksten aangenomen die omkeerbare bedwelming verordenen in het kader van slachtingen voorgeschreven door een religieuze ritus. Het Hof van Justitie van de Europese Unie werd door het Belgische Grondwettelijk Hof gevat, nadat verschillende joodse en moslimverenigingen in november 2017 een vordering tot nietigverklaring hadden ingediend tegen deze twee decreten.

Het Hof van Justitie heeft zojuist uitspraak gedaan: “Verordening nr. 1099/2009 verzet zich er dan ook niet tegen dat de lidstaten de verplichting om de dieren vóór het doden te bedwelmen ook opleggen voor slachtingen die vereist zijn voor religieuze riten […]. Het Hof komt tot de slotsom dat de maatregelen van het decreet een juist evenwicht tot stand kunnen brengen tussen het belang dat wordt gehecht aan het dierenwelzijn enerzijds en de vrijheid van joodse en islamitische gelovigen om hun godsdienst te belijden anderzijds.”

Dit arrest zal het debat in het Brussels Gewest nieuw leven inblazen. “De GBV dwingt de partners van de meerderheid van de Brusselse Regering niet in de ene of de andere richting. Elke ontwikkeling op dit gebied vereist een sereen overleg met alle betrokken partijen om een goed evenwicht te vinden tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid”,brengt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, in herinnering.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Europese Hof van Justitie bevestigt mogelijkheid om het slachten met omkeerbare bedwelming op te leggen

Actualiteit
Europese Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zopas zijn arrest gewezen: de lidstaten mogen de omkeerbare bedwelming opleggen in het kader van religieuze riten. De uitspraak van het Hof bepaalt dat "de lidstaten nationale voorschriften kunnen aannemen om op het gebied van rituele slachtingen dieren bij het doden uitgebreider te beschermen dan de [Europese] verordening nr. 1099/2009 voorschrijft". Deze beslissing blaast het debat in het Brussels Gewest nieuw leven in.

In 2017 hebben het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest beide teksten aangenomen die omkeerbare bedwelming verordenen in het kader van slachtingen voorgeschreven door een religieuze ritus. Het Hof van Justitie van de Europese Unie werd door het Belgische Grondwettelijk Hof gevat, nadat verschillende joodse en moslimverenigingen in november 2017 een vordering tot nietigverklaring hadden ingediend tegen deze twee decreten.

Het Hof van Justitie heeft zojuist uitspraak gedaan: “Verordening nr. 1099/2009 verzet zich er dan ook niet tegen dat de lidstaten de verplichting om de dieren vóór het doden te bedwelmen ook opleggen voor slachtingen die vereist zijn voor religieuze riten […]. Het Hof komt tot de slotsom dat de maatregelen van het decreet een juist evenwicht tot stand kunnen brengen tussen het belang dat wordt gehecht aan het dierenwelzijn enerzijds en de vrijheid van joodse en islamitische gelovigen om hun godsdienst te belijden anderzijds.”

Dit arrest zal het debat in het Brussels Gewest nieuw leven inblazen. “De GBV dwingt de partners van de meerderheid van de Brusselse Regering niet in de ene of de andere richting. Elke ontwikkeling op dit gebied vereist een sereen overleg met alle betrokken partijen om een goed evenwicht te vinden tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid”,brengt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, in herinnering.

Dolfinaria verbieden

Persartikel
Dolfinaria verbieden

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi): "Met dit verbod wil ik de vestiging van een waterpark op het Brusselse grondgebied onmogelijk maken en een krachtige boodschap richten tot de gewesten en landen die dat nog wel toelaten. De negatieve gevolgen van de gevangenschap van deze dieren voor hun fysieke en mentale gezondheid zijn al lang gekend. Tal van landen hebben al een heel beschermende wetgeving voor zeedieren aangenomen door hun gevangenschap in themaparken te verbieden."