Cette étiquette pour spécifier une actualité ou un extrait média qui concerne la Région en général ou une actualité compétence qui a une résonance importante.

Covid Safe Ticket: termijnen moeten worden vastgesteld

Actualiteit
Covid Safe Ticket

Laten we enkele cijfers in herinnering brengen om de kwestie van de implementatie van het COVID Safe Ticket in het Brussels Gewest op te helderen. Terwijl het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in België stagneert, is het aantal ziekenhuisopnames met 12% gestegen. Dit is de relatieve evolutie voor deze week van 2 tot 8 september, vergeleken met de cijfers van de vorige week (bron Sciensano).

In het Brussels Gewest is de incidentiegraad meer dan twee keer zo hoog!

De curve die op nationaal niveau relatief onder controle is, moet helaas worden gezien in het licht van de specifieke situatie van Brussel, waar de incidentiegraad,  dit wil zeggen het aantal nieuwe gevallen dat per 100.000 inwoners wordt vastgesteld, 575 bedraagt, terwijl dit op nationaal niveau 241 is. (bron Sciensano - laatste 14 dagen, geconsolideerd op 5/9/2021).

Met 606.177 mensen die op 9/9/2021 zijn gevaccineerd, heeft Brussel amper 50% van de gevaccineerde inwoners bereikt, terwijl het nationale gemiddelde meer dan 70% bedraagt.

In het licht van deze gegevens is het normaal dat alle ogen gericht zijn op het Brussels Gewest. De cijfers spreken voor zich. De Brusselse Regering moet dus maatregelen nemen om de stijging van de besmettingsgraad een halt toe te roepen en haar bevolking te beschermen – 40% van de bedden op intensieve zorg is al bezet.

De Brusselse regering voldoet aan de nodige voorwaarden voor de invoering van het Covid Safe Ticket

De invoering van het Covid Safe Ticket moet worden gezien als een stimulans en een beschermingsmiddel in bepaalde contexten, zoals ontmoetingsplaatsen en afgesloten en drukbezochte ruimtes.

In dit perspectief heeft de Brusselse regering op 9 september 2021 haar goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van samenwerkingsovereenkomst betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitale COVID-certificaat van de EU en het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

De regering is inmiddels begonnen met de voorbereiding van de ordonnantie die het noodzakelijke rechtskader voor de implementering van het Covid Safe Ticket moet aanvullen. De toepassingsmodaliteiten, met name het vastleggen van het toepassingsgebied (sectoren, bijzondere voorwaarden, duurtijd), zullen bij de goedkeuring van het voorontwerp van ordonnantie in eerste lezing worden vastgelegd in het licht van de epidemiologische situatie en de vaccinatiegraad in het Brussels Gewest. 

Gelet op de verspreiding van het virus in het Brussels Gewest, zijn termijnen en een nauwkeurig kader belangrijk

Het werk is nu dus bezig. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk een juridisch kader klaar te hebben. De ordonnantie zal, net zoals het samenwerkingsakkoord, uiteraard moeten worden voorgelegd aan de Raad van State en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, voordat de regering ze in tweede lezing kan goedkeuren en voorleggen aan het Parlement.

Minister Bernard Clerfayt is van mening dat "het belangrijk is om termijnen vast te stellen voor het beheer van het proces dat door de regering is gestart, zowel voor de afronding van het wetgevende werk als voor het verstrekken van instrumenten". "Gezondheidscriteria, zoals de incidentiegraad, die de voorwaarden bepalen voor het Covid Safe Ticket, moeten nu ook worden vastgesteld", zei Bernard Clerfayt.

Gewest wil eenoudergezinnen helpen

Actualiteit
Plan de soutien aux familles monoparentales

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen op zijn grondgebied. In deze gezinnen moeten alle behoeften van het huishouden met één enkel inkomen bekostigd worden, wat het risico op armoede vergroot.

“Het gezinshoofd van eenoudergezinnen is in het overgrote deel van de gevallen een mama. Voor sommige moeders is het moeilijk om toegang te krijgen tot een baan die hen in staat stelt hun gezin op een waardige manier te onderhouden. Het is ook niet altijd gemakkelijk om een baan of opleiding te combineren met gezinsverplichtingen. […]”, stelt Bernard Clerfayt, de minister van Werk, Digitalisering en Plaatselijke Besturen.

Grotere moeilijkheden

De coronacrisis versterkt de dringende noodzaak om actie te ondernemen voor de eenoudergezinnen. De Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen besloot immers in zijn rapport over de gevolgen van COVID-19 op de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen dat verschenen is in april 2021, dat alle moeilijkheden die eenoudergezinnen in normale tijden ondervinden (deeltijds werken, beperkt inkomen, huisvestingsproblemen, niet-betaling van onderhoudsgeld, ...), groter zijn geworden tijdens de crisis, met een aanzienlijke daling van de inkomsten en een situatie waarbij men opgesloten zit met alle gezinslasten, soms in een woning die niet aangepast is aan de realiteit van een lockdown in gezinsverband.

Eerste plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen

Om tegemoet te komen aan deze moeilijkheden, heeft de Brusselse Regering vandaag haar eerste plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. Dat plan omvat 31 concrete maatregelen rond 5 gewestelijke actiepijlers: informatie; opleiding en sensibilisering; de toegang tot een kwaliteitsvolle woning; tewerkstelling en de toegang tot beroepsopleiding, alsook stadsbeleid en mobiliteit.

Het plan wordt gezamenlijk aangestuurd door de minister van Werk, de staatssecretaris van Gelijke Kansen en de sociale gesprekspartners van Brupartners. De werkzaamheden in verband met de opstelling van het plan sluiten ook aan bij de voorbereiding van het Brussels Takes Care-plan (geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan), waarin ook specifieke aandacht zal worden besteed aan alleenouderschap.

Steun voor eenoudergezinnen als onderdeel van coherente politieke wil

Ter verduidelijking: het relanceplan voorziet 17 miljoen euro voor nieuwe kinderdagverblijven van Actiris. Een jaar geleden heeft minister Bernard Clerfayt het initiatief genomen om een budget van 60 miljoen euro vrij te maken om de gemeentelijke projecten te ondersteunen die betrekking hebben op de bevolkingstoename, onder meer voor de financiering van scholen en crèches.

Digitale Lente dit jaar in de herfst

Actualiteit
De Digitale Lente vindt deze herfst plaats in Paleis 11.

Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 oktober 2021 staat Brussel weer in het teken van de Digitale Lente. Het evenement is volledig gratis en vindt plaats in Paleis 11 van Brussels Expo. Tijdens de Digitale Lente krijgen digitale creatievelingen uit Brussel de volle aandacht. Een projectoproep werd trouwens gelanceerd.

Workshops en digitale belevingen voor iedereen

Dit initiatief is geïnspireerd op de Printemps Numérique van Montréal, een partner van het Brusselse evenement. De editie van dit jaar is vanwege de gezondheidsmaatregelen verplaatst naar de herfst.

De toegang is volledig gratis. Het opzet van de Digitale Lente is zoveel mogelijk mensen vertrouwd te maken met verschillende technologieën en digitale creaties. Bezoekers kunnen tijdens het evenement op ontdekking langs de vele expo’s, workshops en digitale belevingen. De Digitale Lente richt zich tot jong en oud.

De Digitale Lente kan talenten onthullen

“De Digitale Lente is een kans om het allerbeste op het gebied van Smart Cities te laten zien. Daarbij hoeven de digitale overheidsdiensten niet onder te doen in de projecten die de afgelopen jaren werden gerealiseerd. Deze projecten zullen trouwens extra in de kijker worden gezet tijdens het evenement. De Digitale Lente maakt het ook mogelijk om burgers bewust te maken van het belang van digitale technologie en, wie weet, “roepingen” uit te lokken. Op de arbeidsmarkt zal er namelijk steeds meer vraag zijn naar deze IT-profielen,” verklaart Bernard Clerfayt, de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Digitalisering.

De Digitale Lente is een organisatie van visit.brussels en het CIBG voor het Brussels Gewest.

“Opgeven is altijd een vergissing”

Actualiteit
Internview de Bernard Clerfayt lors de son émission sur LN24

Dit artikel bevat de belangrijkste punten die de Brusselse minister Bernard Clerfayt naar voren heeft gebracht tijdens een interview met LN24 op maandag 31 mei 2021.

De gezondheidscrisis, de horeca en de heropstart

Ik hoop dat we in de zomer echt zullen kunnen heropstarten! De crisis is nog niet voorbij; ik denk daarbij aan de evenementensector, aan de toeristische sector, aan iedereen die geen terras en binnenactiviteiten heeft.

In de horeca werden veel vacatures gepubliceerd, omdat een groot aantal werknemers uit de sector een job heeft gevonden in andere sectoren. De horecasector was bevreesd zijn personeelsleden met hun competenties te verliezen.

Over de faillissementen hebben we op dit ogenblik nog geen precieze cijfers. Soms zijn situaties die in het begin al kwetsbaar waren, door de crisis nog kwetsbaarder geworden. Wat de faillissementen betreft, zullen we de dingen jammer genoeg geleidelijk zien gebeuren.

Het positieve is dat de werkloosheid niet veel gestegen is in Brussel, wellicht omdat veel mensen tijdelijk werkloos zijn. Wij moeten ervan uitgaan dat hoe krachtiger het herstel zal zijn in de sectoren die zich kunnen herstellen en die het goed doen, des te groter de kans is dat wij de schade voor de werkgelegenheid kunnen beperken.

Jeugdwerkloosheid

Veel van de bedrijven die hun werkzaamheden hebben stopgezet, hebben hun personeel in dienst gehouden dankzij de tijdelijke werkloosheid, maar zij hebben geen personeel meer in dienst genomen vanwege de onzekerheid over de toekomst. Al degenen die de arbeidsmarkt betraden, werden geconfronteerd met een tamelijk trage markt met weinig aanwervingen. Het is dan ook de jeugdwerkloosheid die sterk gestegen is, terwijl de totale werkloosheid weinig toegenomen is.

Ongeveer 8.000 jongeren onder de 25 jaar zijn ingeschreven als werkzoekenden en dit aantal zou in september nog hoger kunnen liggen. We stellen vast dat de toename van het aantal jonge werkzoekenden groter is in de gemeenten van de tweede ring. Jonge afgestudeerden zijn daar meer aanwezig en hebben geen werk gevonden, terwijl de minst gekwalificeerde jongeren uit de centrale wijken wel werk hebben gevonden. Aangezien de agentschappen van Actiris gesloten waren, konden sommige mensen zich bovendien gedurende een hele periode niet inschrijven, wat de stijging ook verklaart.

Goed moment om eigen zaak op te starten?

De markt is moeilijk, maar in een economische crisis zullen sommige bedrijven failliet gaan en andere worden opgestart. Er zullen nieuwe vormen van consumptie en productie op gang komen. En dat is een enorme kans. Dus voor degenen die ideeën hebben: dit is het moment om een eigen zaak op te starten. Het is altijd een vergissing om op te geven. Er zijn genoeg jonge mensen die een eigen zaak beginnen; er zijn genoeg steunformules. Er zijn nog steeds goede ideeën om over te nemen of in het buitenland te pikken. Er moeten projecten worden uitgevonden.

In het Brussels Gewest beschikken we over een goed kader dat het mogelijk maakt jongeren te ondersteunen. Er is een hele reeks digitaal georiënteerde bedrijfscentra, financiële steun en begeleiding voorhanden.

Laïciteit en de hoofddoek

Het onderwerp ligt gevoelig en is zeer politiek geladen; het is niet onredelijk dat politici het aangrijpen om de zaken te laten vooruitgaan. Het is een kwestie van identiteit en belangrijk voor de erkenning van iedereen. Alle vrouwen moeten kunnen beslissen om te werken en er mag geen gevoel van discriminatie zijn. In mijn partij stellen we dat in het openbaar ambt, wanneer je een openbare functie aanvaardt, je uiteraard recht heeft op respect voor je identiteit, je overtuigingen en je geloofsovertuiging. Ambtenaren mogen niet gepest worden, maar wanneer je in dienst staat van het publiek, moet je je gematigd opstellen tegenover je klanten, je gebruikers; dat is een kwestie van niveau. Wij zijn voorstander van een neutrale openbare dienst, een neutraal voorkomen. Dat is niet alleen een kwestie van religie. Een ambtenaar richt zich tot mensen die niet de keuze hebben om een andere dienst te gebruiken. Ik denk dat deze beslissing in eerste aanleg, waarbij het verbod op het dragen van de hoofddoek in een zeer specifiek geval als discriminerend wordt beschouwd, geen precedent schept. Het betreft de zaak van een vrouw die zich gediscrimineerd voelt in het kader van een concours voor een baan. Als deze zaak tot algemene regel wordt verheven, zou er beroep tegen moeten worden aangetekend.

De politici moeten beslissen; wij denken dat een rechterlijke beslissing er geen algemene regel van maakt. De kwestie is altijd het evenwicht tussen de religieuze identiteit en de dienstverlening die aan de cliënt verschuldigd is. Is het alleen de vrijheid van de ambtenaar die telt? Of houden we ook rekening met de gebruiker?

Wat de beperking tot gezagsfuncties betreft, is deze nuancering zeer ingewikkeld om toe te passen. Ze lijkt me niet erg geschikt voor het genereren van geldige oplossingen.

En wat met extreemrechtse opvattingen in het leger?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen wat een werknemer tijdens zijn werkuren doet en wat hij buiten zijn werk doet. Een ambtenaar die de hele dag zijn werk met terughoudendheid en zin voor dienstbaarheid verricht, kan 's avonds een conferentie bijwonen en een mening hebben. Iedereen heeft recht op respect voor zijn mening. Wat extreemrechts betreft, is het niet strafbaar om een ideologie te hebben, hoe afschuwelijk die ook is. Wat wel strafbaar is, is trachten mensen te werven.

Je kan een idee niet uit iemands hoofd halen, maar we moeten wel vermijden dat deze personen mensen uitnodigen om hun opvattingen te volgen. Wat we moeten doen, is voorkomen dat mensen tot daden overgaan of zich bekeren.

Het is onmogelijk te veranderen wat in de hoofden van de mensen zit, maar ze moeten hun visie wel binnenskamers houden en niet mee naar buiten nemen, alsook anderen niet nadoen.

Transparantie van overheidsfinanciën: openbudgets.brussels

Mensen klagen altijd over wat er met overheidsgeld wordt gedaan, of ze hebben twijfels. Wordt het geld wel goed besteed? Het is erg ingewikkeld om te weten te komen waar het geld naartoe gaat. Wij hebben een grote inspanning geleverd om de transparantie in het Brussels Gewest te verbeteren. Deze mogelijkheid bestond al, maar was erg moeilijk te vinden. Van dit recht op transparantie werd weinig gebruikgemaakt.

We hebben alles samengebracht op één website: openbudgets.brussel. Dit is de verstgevorderde inspanning op het gebied van transparantie in Europa, met uitzondering van de Scandinavische landen misschien. Elke actor wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn KBO-nummer, een unieke identificatiecode. We weten wie geld ontvangt, en wie geld geeft.

Via een zoekopdracht bekom je alle subsidies die werden toegekend aan een actor, een vzw, een onderneming, alsook alle overheidsopdrachten van het Brussels Gewest en alle subsidies, tot op de laatste euro.

Dit is een garantie voor transparantie die politieke debatten mogelijk zal maken. En het is belangrijk dat de mensen vertrouwen hebben in wat er met hun geld wordt gedaan.

In een interview heb ik de eerste burgemeester van Parijs geciteerd: “Openbaarheid betekent het volk beschermen.” De burgers hebben het recht te weten wat er met hun geld gebeurt, en om dat mogelijk te maken, moeten de overheden zich inspannen om die procedures transparant te maken. Waarom de naam “Openbudgets”? Omdat we de Europese naam behouden hebben.

Tot welk niveau zal ik mijn eigen identiteit blootleggen zonder rekening te houden met die van het publiek dat ik bedien?

Persartikel

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

"De regering is in gesprek met de MIVB over deze kwestie", verklaarde minister Clerfayt op de set van LN24. "Een beslissing in eerste aanleg maakt het niet mogelijk om een ​​precedent te scheppen. Een algemene regel verdient een beroepsprocedure. Wij zijn van mening dat een enkele rechterlijke beslissing geen regel vormt. Het is aan de politiek om te beslissen", zei hij.

Minister Clerfayt herhaalde het standpunt van zijn partij. Volgens hem moet er een "gematigdheid" zijn in het hoofd van de medewerkers van de openbare dienst. "Het is een kwestie van mate: tot welk niveau zal ik mijn eigen identiteit blootleggen zonder rekening te houden met die van het publiek dat ik bedien? Het is een kwestie van identiteit, het moet met veel terughoudendheid gebeuren", merkte hij op.

Lees meer

Openbudgets.brussels: Brussels Gewest is volledig transparant over overheidsopdrachten en subsidies

Persbericht

Het Brussels Gewest lanceert een website om de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen kenbaar te maken. Deze website, openbudgets.brussels, bevat meer dan 245.000 datalijnen en biedt verschillende voordelen. Ten eerste zorgt de site eindelijk voor transparantie van de financiële stromen van de Brusselse overheidsdiensten. Een woordje uitleg.

Datatransparantie is een fundamentele doelstelling die het Brussels Gewest zichzelf heeft opgelegd. Zonder de mogelijkheid van de exploitatie en het hergebruik van de data door de burger werd deze doelstelling evenwel slechts gedeeltelijk bereikt. Met de lancering van openbudgets.brussels biedt het Brussels Gewest eindelijk een tool aan om optimaal gebruik te maken van de gegevens over de financiële stromen en om een antwoord te krijgen op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is dit principe van transparantie trouwens fundamenteel."Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.”

Een tool met verschillende voordelen

Openbudgets verandert de traditionele logica van de besturen die alleen publiceerden wat strikt noodzakelijk was in antwoord op de verzoeken van burgers, door zoveel mogelijk gegevens te publiceren, door te anticiperen op verzoeken van burgers en door de privacywetgeving te respecteren.

In tegenstelling tot het kadaster van subsidies van de Federatie Wallonië-Brussel (dat enkel de gegevens van het centrale bestuur bevat), behelst Openbudgets gegevens van 16 afzonderlijke besturen. In de Brusselse context is dit een organisatorisch en technisch hoogstandje.

Door de overheidsopdrachten te integreren, gaat het Brussels Gewest verder dan de belofte van een kadaster van subsidies en biedt het een van de meest uitgebreide tools in België.

Ten slotte is Openbudgets een evoluerende tool. Hoewel de site een eerste stap is in de financiële transparantie in het Brussels Gewest, kan hij verder worden ontwikkeld, met name door de gegevens van de plaatselijke besturen (gemeenten en OCMW's) te integreren.

Wat kunnen we vinden op Openbudgets?

Openbudgets brengt alle budgettaire gegevens samen die door de gewestelijke overheidsdiensten in boekhoudsystemen worden gecodeerd en gepubliceerd op het gewestelijke platform data.brussels.

Op het tabblad Visualisaties van het platform zie je in één oogopslag de kerncijfers van het afgelopen jaar. Welke bedragen worden gestort in het kader van subsidies? Welke vzw’s en bedrijven hebben de meeste subsidies ontvangen? Enz.

De onbewerkte data worden ook beschikbaar gemaakt en kunnen worden bekeken, gefilterd en gekruist. De zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd aan de hand van het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de rechtsvorm of de postcode.

De website bevat met name bedrijven die COVID-premies kregen in 2020, subsidies voor de ondersteuning van bedrijven in het kader van het innovatiebeleid, uitgaven voor de renovatie van weginfrastructuur, ondersteuning van vzw’s die actief zijn in de strijd tegen dakloosheid,...

“Openbudgets is een van de meest geavanceerde projecten inzake de transparantie van overheidsuitgaven in België en in Europa. Het is een belangrijke stap in de transparantie bij het gebruik van overheidsgelden. Door de gegevens van financiële stromen toegankelijk en bruikbaar te maken, is democratische controle mogelijk. En dat is essentieel”, besluit de Brusselse minister.

Enkele cijfers voor 2020:

  • 41.498 publieke of private organisaties ontvingen een subsidie of hebben een overheidsopdracht gegund gekregen;
  • 668.865.208 euro werd besteed aan overheidsopdrachten;
  • 332.461.848 euro werd uitgereikt aan particuliere bedrijven in de vorm van subsidies;
  • 162.096.450 euro aan subsidies werd betaald aan vzw's.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

De politie te paard: van traditie naar moderniteit

Actualiteit
De politie te paard

Het gebruik van paarden door de politie tijdens manifestaties in het Ter Kamerenbos heeft aanleiding gegeven tot talrijke reacties van de Brusselse bevolking. Er heeft een petitie gecirculeerd om de inzet van paarden te verbieden.

In het licht van de opschudding die bij sommigen teweeggebracht werd, is het raadzaam om duidelijkheid te scheppen over de omstandigheden waarin de paarden gehouden en ingezet worden. De minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, wilde een bezoek brengen aan de kazerne om de rol van de bereden politie beter te begrijpen.

Minder talrijk dan vroeger, vandaag honderdtal paarden

Paarden zijn altijd al gebruikt geweest als transportmiddel en het spreekt voor zich dat de politie paarden inzette voor het uitvoeren van opdrachten. Een eeuw geleden had de politie 3.000 paarden; vandaag zijn dat er een kleine honderd. Dit beperkte aantal is bevorderlijk voor research om hun kennis over het dierenwelzijn te verbeteren en op peil te houden. De beschermende materialen en de procedures waarbij (met name) dieren betrokken zijn, worden dan ook regelmatig opnieuw geëvalueerd.

De levensomstandigheden van de paarden van de bereden politie permanent verbeteren

Alle politiepaarden brengen jaarlijks 2 tot 3 weken door op de weide. De politie zou willen dat de infrastructuur betere levensomstandigheden biedt aan de paarden. Er loopt momenteel een project om de structuren te verbeteren om met name ervoor te zorgen dat alle paarden naar buiten kunnen vanuit hun box, naar individuele paddocks.

De paarden patrouilleren niet alle dagen. Er is een beurtrol, en er zijn rust- en trainingsmomenten voorzien. De dieren worden dagelijks gezien door een veearts en elk paard wordt individueel opgevolgd.

Over het algemeen heeft de bereden politie een afschrikkingsfunctie. Vandaag is het uitzonderlijk dat de politie te paard moet tussenkomen om de menigte uiteen te drijven. We melden nog dat de 24 paarden die recent hebben deelgenomen aan de ordehandhaving, het goed stellen en geen enkel dier ernstig gewond raakte.