Ontmoetingen rond digitale technologie: het nieuwe werken

Actualiteit
De derde editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie hebben plaatsgevonden op 20 september, op initiatief van Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering.

De derde editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie, op initiatief van Bernard Clerfayt, hebben plaatsgevonden op 20 september. Tijdens deze werksessies werden de topmanagers van de besturen van het Brussels Gewest, deskundigen, leden van de academische wereld en vertegenwoordigers uit de privésector bijeengebracht.

Het nieuwe werken (NWoW)

We hebben allemaal vastgesteld dat de terugkeer naar kantoor, na de gezondheidscrisis, niet vanzelfsprekend is. Je zou denken dat we allemaal intuïtief zouden terugkeren naar het “vroegere” model ..., maar neen. De vier sprekers hebben uitgelegd waarom er voortaan een “voor” en een “na” is, en hoe we met dit nieuwe evenwicht rekening moeten houden om zowel aan de nieuwe verwachtingen van onze medewerkers als aan de behoeften van onze besturen te voldoen.

De afgelopen twee jaar is gebleken dat de besturen en de bedrijven zichzelf opnieuw hebben moeten en kunnen uitvinden wat betreft de integratie van nieuwe digitale tools, de organisatie van het werk volgens uiterst variabele criteria en het behoud van een sociale band.

Welk evenwicht tussen fysieke aanwezigheid en telewerk?

De terugkeer naar kantoor lijkt vandaag de dag niet vanzelfsprekend en roept bij de instellingen veel vragen op: Welk nieuw evenwicht moet er komen? Wat zijn de toekomstige verwachtingen van de medewerker? Welke innovaties kunnen mij helpen om mijn organisatie te doen evolueren?

Tijdens deze namiddag luisterden de deelnemers naar verschillende sprekers die gespecialiseerd zijn op het gebied van de inrichting van werkruimtes en personeelsbeheer. Het doel was de nieuwe functies van de werkomgeving vast te stellen en de prioritaire acties te bepalen. Deze duurzame verandering van onze werkgewoonten moet plaatsvinden met respect voor de mens en met het oog op een voortdurende verbetering van de optimale werking van de besturen.

Ook dienstenchequesector gaat digitaal

Actualiteit
Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, Opleiding en Digitale Transitie, woonde op woensdag 14 september een van de opleidingssessies bij die door de Espace Public Numérique Mobile werden georganiseerd en gericht zijn op werknemers in de dienstenchequesector.

Het Espace Public Numérique Mobile (de mobiele digitale openbare ruimte) en de vzw L'Espace Cultures & Développement bieden digitale opleidingen aan met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder de deelnemers zijn werknemers van dienstenchequebedrijven die blij zijn zelfstandiger te kunnen worden door vertrouwd te raken met onlinetoepassingen. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, Opleiding en Digitalisering, woonde op woensdag 14 september een van deze opleidingen bij.

Dienstenchequebedrijven moedigen huishoudhulpen en alle werknemers aan om een opleiding te volgen want digitalisering zorgt voor vereenvoudiging en tijdsbesparing. De werknemers van dienstenchequebedrijven zijn rechtstreeks betrokken. In deze sector, zoals in vele andere, zijn digitale interfaces voor het invoeren van prestaties en de interactie met de dienstverlenende bedrijven zeer nuttig.

Het doel van deze opleidingen, die met name bestemd zijn voor de sector van de dienstencheques, is te leren hoe een contract kan worden ondertekend zonder zich te moeten verplaatsen, en hoe de toepassing It's Me gebruikt kan worden. De deelnemers zijn zich bewust van de noodzaak om in deze opleidingen te investeren, aangezien er een groot risico is om overweldigd te worden, zelfs om een eenvoudige afspraak te maken.

Nuttige links:

Digitale kloof verkleinen in het Brussels Gewest

Actualiteit
Digitale kloof verkleinen in het Brussels Gewest

Op 8 september 2022 stuurde de vzw "Lire et Ecrire" een open brief aan de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, waarin zij de digitale dematerialisatie aan de kaak stelt. In reactie hierop herinnert de minister ons aan de noodzaak om de digitalisering en de vele voordelen ervan toegankelijk te maken voor alle Brusselaars, zonder daarbij een deel van de bevolking uit te sluiten.

Een noodzakelijke digitale ontwikkeling

De gezondheidscrisis heeft de digitalisering van alle lagen van onze samenleving versneld. En desalniettemin is vandaag nog een deel van de bevolking niet in staat om digitale instrumenten te gebruiken of er toegang tot te hebben. De Koning Boudewijnstichting maakte onlangs haar laatste cijfers bekend: bijna één Belg op de twee is digitaal kwetsbaar.

Digitale technologie speelt echter een essentiële rol aangezien ze het leven van de burgers vergemakkelijkt: zij zorgt voor tijdsbesparing, verbetert de kwaliteit van de overheidsdiensten, verhoogt de veiligheid, enz. Daarom is het van belang dat degenen die digitaal onderlegd zijn, er toegang tot hebben en degenen die dat niet zijn, zich deze technologie kunnen toe-eigenen, aangezien zij vele voordelen biedt.

"Er is geen sprake van dat een deel van de bevolking in de steek wordt gelaten als gevolg van de digitalisering van de overheidsdiensten. Zij mag nooit een gelegenheid zijn om mensen hun rechten of de toegang tot rechten te ontnemen. Integendeel, zij kan hen zelfs aanmoedigen dankzij de automatische toekenning van rechten. Er is ook geen sprake van dat de samenleving de voordelen van de digitalisering ontzegd worden. Vandaag doen we er alles aan om iedereen in staat te stellen zich de digitale technologie eigen te maken", stelt Bernard Clerfayt.

Een ondersteuningsbeleid

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering  zal zich dit najaar buigen over een ordonnantie die ervoor zorgt dat alle administratieve procedures online aan de burgers worden aangeboden. Voor degenen die niet met een computer kunnen werken, zullen de overheidsdiensten een ondersteuningsplan moeten opstellen om hen te helpen vertrouwd te raken met digitale technologie of een alternatief voorzien.

"Een administratie die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is en bijzondere aandacht schenkt aan mensen in moeilijkheden, is een kwaliteit van dienstverlening die iedereen wenst", besluit de minister.

4.000 IT-onderdelen opnieuw gebruiksklaar dankzij Recycle IT

Actualiteit
PC portables destinés au recyclage, un des aspects du programme Recycle IT

Het project “Recycle IT” werd aan het begin van de gezondheidscrisis opgezet door Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, om aan de behoeften van leerlingen en rusthuisbewoners te voldoen tijdens de lockdown. Door apparatuur van gewestelijke overheden een tweede leven te geven, zorgt Recycle IT ervoor dat "niets verloren gaat".

“We bewijzen een dienst aan mensen in nood terwijl we het materiaal van A tot Z herwaarderen. Ook al heeft een computer het einde van zijn levensduur bereikt, sommige onderdelen kunnen nog worden gerecycleerd," verklaart Bernard Clerfayt. Tussen 2020 en 2021 werden meer dan 1.800 pc's verdeeld.

Tijdens de gezondheidscrisis konden veel burgers het zich niet veroorloven computerapparatuur aan te schaffen. Daarom heeft Bernard Clerfayt, de minister van Digitale Transitie, beslist om op te treden door het project "Recycle IT" op te zetten.

“Toegang tot digitale technologieën verruimen”

"We leven in een hypergeconnecteerde wereld waar de digitale kloof steeds groter wordt. We moeten de toegang tot digitale technologieën verruimen en iedereen in staat stellen een sociale band te onderhouden, administratieve taken uit te voeren en zich optimaal te integreren in de samenleving", aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Meer dan 4.000 IT-hulpmiddelen opnieuw gebruiksklaar gemaakt dankzij “Recycle IT”

Persbericht

Het project "Recycle IT" dat aan het begin van de gezondheidscrisis werd opgezet door Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, heeft een zeer positief resultaat opgeleverd. Het doel? Het IT-materiaal van onze gewestelijke administraties een tweede leven geven om ze bij voorkeur te verdelen onder leerlingen en bewoners van Brusselse rusthuizen.

Laptops, printers, schermen, toetsenborden, enz. zijn onze bondgenoten geworden tijdens de gezondheidscrisis. Als gevolg van de lockdown waren zowel volwassenen als kinderen aan huis gekluisterd om op afstand te werken of lessen te volgen.

Dat was een moeilijke situatie voor veel burgers die zich geen IT-materiaal konden veroorloven. Daarom heeft Bernard Clerfayt, de minister van Digitale Transitie, beslist om op te treden door het project "Recycle IT" op te zetten.

Het concept is als volgt: afgeschreven IT-materiaal van gewestelijke overheidsdiensten wordt opnieuw gebruiksklaar gemaakt om het met voorrang te verdelen onder leerlingen en bewoners van rusthuizen die het nodig hebben. 

"We leven in een hypergeconnecteerde wereld waar de digitale kloof steeds groter wordt. We moeten de toegang tot digitale technologieën verruimen en iedereen in staat stellen een sociale band te onderhouden, administratieve taken uit te voeren en zich optimaal te integreren in de samenleving", aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Niets gaat verloren

De doelstellingen van een dergelijk initiatief zijn veelvuldig. Het gaat er niet alleen om materiaal een tweede leven te geven, maar ook om de frequentie waarmee het materiaal wordt vernieuwd te beperken en aldus de voetafdruk van de vervaardiging ervan te verkleinen.

"Een van de voordelen van dit project is dat er niets verloren gaat. We bewijzen een dienst aan mensen in nood terwijl we het materiaal van A tot Z herwaarderen. Ook al heeft een computer het einde van zijn levensduur bereikt, sommige onderdelen kunnen nog worden gerecycleerd," verklaart Bernard Clerfayt.

Tussen 2020 en 2021 werden meer dan 4.000 IT-hulpmiddelen, waaronder 1.800 pc's, verdeeld.

 

Meer info?

Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Opleiding internetbankieren

Actualiteit
Het moeilijk gebruik van een bankapp, een van de aspecten van de digitale kloof

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, verbinden zich ertoe burgers tot 2025 te begeleiden naar meer digitale zelfstandigheid en bij het gebruiken van digitale tools, via opleidingen in internet- en mobiel bankieren en bewustmakingsacties.

 “Digitaal bankieren voor iedereen”, eerste actie om de digitale kloof te bestrijden in het kader van dit partnerschap

Febelfin zal in alle Brusselse gemeenten gratis infosessies aanbieden voor Brusselse burgers over digitaal bankieren en betalen. Een bewustmakingsluik rond de verschillende vormen van fraude, zoals phishing of hulpvraagfraude is ook voorzien. Vertegenwoordigers van verschillende banken zullen klaar staan om te antwoorden op vragen van de deelnemers en hen onder meer helpen  met de installatie van hun bankapp op hun telefoon of tablet.

Andere acties volgen

De actie "Digitaal bankieren voor iedereen" met Febelfin is slechts één van de eerste projecten die uit dit nieuwe partnership voortvloeien. De komende drie jaar zullen de betrokken gewestelijke actoren zich ertoe verbinden andere samenwerkingsovereenkomsten te bepalen en te sluiten die nuttig kunnen zijn in het kader van digitale inclusie.

Digitale stress, een rem bij het gebruiken van digitale diensten

Digitale bankdiensten worden vandaag de dag steeds populairder. In België zijn er ongeveer 15 miljoen abonnementen voor internetbankieren en 10 miljoen abonnementen voor mobiel bankieren. Toch maakt een deel van de burgers nog steeds geen gebruik van deze digitale bankdiensten, en dit om verschillende redenen: nood aan sociaal contact, angst voor informaticatools, enz.

Overeenkomst maakt partnerschap officieel

Om digitale exclusie tegen te gaan en burgers te begeleiden bij digitale overheids- en bankdiensten, werd daarom een doeltreffende samenwerking op het terrein opgezet tussen publieke en privépartners. Via het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging, streeft het gewest naar meer digitale inclusie aan de hand van concrete acties met Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector. Om dit partnership officieel te maken, hebben alle betrokken partijen op 14 juni 2022 een overeenkomst ondertekend.

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, merkt hierover het volgende op: “De toekomst is digitaal! 40% van de Brusselaars zegt echter geen computervaardigheden te hebben. Daarom heeft het Brussels Gewest een Plan voor digitale toegankelijkheid opgesteld. Het nodigt alle actoren ­– zowel het verenigingsleven als privébedrijven – uit om acties te ondernemen om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren. Ik ben dus blij met deze samenwerking die de digitale zelfstandigheid van de burgers zal verhogen.”

Digitaal bankieren voor alle Brusselaars: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin gaan samen de strijd aan tegen digitale ongeletterdheid

Persbericht

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, verbinden zich er toe burgers tot 2025 te begeleiden naar meer digitale zelfstandigheid en bij het gebruiken van digitale tools, via opleidingen in internet- en mobiel bankieren en bewustmakingsacties.

Digitale stress, een rem bij het gebruiken van digitale diensten

Digitale bankdiensten worden vandaag de dag steeds alom tegenwoordiger. In België zijn er ongeveer 15 miljoen abonnementen voor internetbankieren en 10 miljoen abonnementen voor mobiel bankieren. Toch maakt een deel van de burgers nog steeds geen gebruik van deze digitale bankdiensten, en dit om verschillende redenen: nood aan sociaal contact, angst voor informaticatools, enz.

Om digitale exclusie tegen te gaan en burgerste begeleiden bij digitale overheids- en bankdiensten, werd daarom een doeltreffende samenwerking op het terrein opgezet tussen publieke en privépartners. Via het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging, streeft het gewest naar meer digitale inclusie aan de hand van concrete acties met Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector. Om dit partnership officieel te maken, hebben alle betrokken partijen op 14 juni 2022 een overeenkomst ondertekend.Een eerste actie? "Digitaal bankieren voor iedereen"

Het eerste project dat uit deze overeenkomst voortvloeit, is: "Digitaal bankieren voor iedereen". Febelfin zal in alle Brusselse gemeenten gratis infosessies aanbieden voorBrusselse burgers over  digitaal bankieren en betalen . De focus zal daarbij ook grotendeels liggen op “veilig digitaal bankieren”. De sessies worden dan ook aangevuld met een bewustmakingsluik rond de verschillende vormen van fraude, zoals phishing of hulpvraagfraude. Vertegenwoordigers van verschillende banken zullen klaar staan om te antwoorden op  vragen van de deelnemers en hen onder meer helpen  met de installatie van hun bankapp op hun telefoon of tablet.

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Digitale Transitie, merkt hierover het volgende op: “De toekomst is digitaal! 40% van de Brusselaars zegt echter geen computervaardigheden te hebben. Daarom heeft het Brussels Gewest een Plan voor digitale toegankelijkheid opgesteld. Het nodigt alle actoren ­– zowel het verenigingsleven als privébedrijven – uit om acties te ondernemen om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren. Ik ben dus blij met deze samenwerking die de digitale geletterdheid van de burgers zal verhogen.”

"In een tijd waarin de maatschappij steeds digitaler wordt, is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor digitale inclusie. Banken innoveren en ontwikkelen digitale instrumenten om tegemoet te komen aan de noden van de burgers, maar zij zijn er zich ook van bewust dat niet alle burgers hiermee vertrouwd zijn. Een deel van de bevolking heeft immers nood aan een meer persoonlijke begeleiding om de stap te zetten, en met deze actie willen we een concrete oplossing aanreiken. Digitale inclusie maakt dan ook integraal deel uit van ons maatschappelijk engagement", aldus Karel Baert, ceo van Febelfin.

Een sterke actie die het resultaat is van samenwerking: het CIBG en easy.brussels bundelen hun krachten

"Het grote publiek bewustmaken voor de diensten die hen ter beschikking staan en hen begeleiden bij hun digitale stappen is een van de stokpaardjes van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest", aldus Nicolas Locoge, directeur-generaal van het CIBG. "Met het plan voor digitale toegankelijkheid als onze leidraad kijken we ernaar uit contacten te leggen om de begeleiding van burgers op het terrein te ontwikkelen. Naast persoonlijke begeleiding is het ook de bedoeling een breed netwerk van actoren rond digitale inclusie uit te bouwen. Onze slagkracht schuilt in samenwerking.", benadrukt hij.

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest werkt voortaan nauw samen met easy.brussels, het Brusselse agentschap belast met administratieve vereenvoudiging.

"De opleidingen in bancaire en digitale inclusie die met Febelfin worden georganiseerd, zijn  een belangrijk instrument om digitaal minder vaardige personen van zo nabij mogelijk te bereiken, in dit geval op gemeentelijk niveau. Met de hulp van de plaatselijke besturen en onze partners, waaronder de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brulocalis), krijgt digitale inclusie steeds meer voet aan grond binnen het gewest", besluit Cathy Marcus, directrice van easy.brussels en afgevaardigde bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De actie "Digitaal bankieren voor iedereen" met Febelfin is slechts één van de eerste projecten die uit dit nieuwe partnership voortvloeien. De komende drie jaar zullen de betrokken gewestelijke actoren zich ertoe verbinden andere samenwerkingsovereenkomsten te bepalen en te sluiten die nuttig kunnen zijn in het kader van digitale inclusie.

____
 

Perscontact kabinet Clerfayt:

  • Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Perscontact Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest

  • Tania Maamary

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de gewestelijke operator van digitale transitie en technologische innovatie, ten dienste van de openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gericht op de burger. Het CIBG speelt een proactieve rol als beheerder en leverancier van de ICT-dienstencatalogus en zet in op de bundeling van resources. Het garandeert overigens technologische en juridische waakzaamheid om te anticiperen op de ontwikkelingen en behoeften van zijn klanten.

Perscontact easy.brussels

  • Sarah De Cock - Communicatieverantwoordelijke
  • Siham EL OULANI – Change manager & projectverantwoordelijke

easy.brussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze bouwt aan een filosofie van de vereenvoudiging binnen de gewestelijke besturen en instellingen om de administratieve lasten te beperken die op de burgers en bedrijven rusten.

Perscontact Febelfin

  • Persdienst Febelfin: 02 507 68 31.