Energieverbruik gemeenten verminderen

Actualiteit
Verwarmingstemperatuur van de lokalen aangepast aan hun gebruik en bezetting: maximaal 19°C

Om de energiecrisis het hoofd te bieden, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, een gids met goede praktijken naar de gemeentebesturen, de intercommunales en de OCMW’s gestuurd, met als doel het energieverbruik van de gemeenten te verminderen. “In tijden van crisis moeten we allemaal bijdragen aan de collectieve inspanning. De plaatselijke overheden moeten het goede voorbeeld geven door hun energieverbruik nog meer onder controle te houden”, aldus Bernard Clerfayt.

Verwarming, ventilatie, verlichting, mobiliteit, … alle aspecten komen aan bod

In de nota van de minister wordt onder meer aanbevolen om de verwarmingstemperatuur van lokalen aan te passen aan het gebruik en de bezetting ervan: maximaal 19°C bij bezetting en 16°C 's nachts. Een verlaging van de verwarmingstemperatuur met één graad betekent een gemiddelde vermindering van het gasverbruik met 8% in slecht geïsoleerde gebouwen. Airconditioning mag alleen worden geactiveerd bij 27°C en moet worden uitgeschakeld wanneer het lokaal langer dan 12 uur niet gebruikt wordt.

Ook aanbevelingen voor de buitenverlichting en de mobiliteit van ambtenaren

In de omzendbrief wordt eveneens aangedrongen op het systematisch uitschakelen van de binnen- en buitenverlichting in openbare gebouwen tussen 19.00 uur en 6.00 uur. De verlichting van monumenten en seizoensverlichting moet idealiter worden uitgeschakeld van 23.00 tot 6.00 uur.

In het deel over mobiliteit worden de ambtenaren van de plaatselijke overheden in de brief verzocht om verplaatsingen zo veel mogelijk te vermijden en de voorkeur te geven aan alternatieven voor de auto: het openbaar vervoer nemen, fietsen of stappen.

Brusselse gemeenten ontvangen gids met goede praktijken om energie te besparen

Persbericht

Om de energiecrisis het hoofd te bieden, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, een gids met goede praktijken naar de gemeentelijke besturen, de intercommunales en de OCMW’s gestuurd, met als doel het energieverbruik van de gemeenten te verminderen. Verwarming, ventilatie, verlichting, mobiliteit... alle aspecten komen aan bod.

De huidige energiecrisis, die de komende maanden waarschijnlijk nog zal verergeren, vereist een grotere waakzaamheid ten aanzien van het energieverbruik. In dit verband moeten de lokale overheden het goede voorbeeld geven.

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft daarom zopas een omzendbrief naar alle Brusselse gemeenten gestuurd waarin hij hen oproept tot een meer verantwoord energieverbruik.

In de omzendbrief wordt onder meer aanbevolen om de verwarmingstemperatuur van lokalen aan te passen aan het gebruik en de bezetting ervan: maximaal 19°C bij bezetting en 16°C 's nachts. Een verlaging van de verwarmingstemperatuur met één graad betekent een gemiddelde vermindering van het gasverbruik met 8% in slecht geïsoleerde gebouwen. Airconditioning mag alleen worden geactiveerd bij 27°C en moet worden uitgeschakeld wanneer het lokaal langer dan 12 uur niet gebruikt wordt.

In de omzendbrief wordt ook aangedrongen op het systematisch uitschakelen van de binnen- en buitenverlichting in openbare gebouwen tussen 19.00 uur en 6.00 uur. De verlichting van monumenten en seizoensverlichting moet idealiter worden uitgeschakeld van 23.00 tot 6.00 uur.

In het deel over mobiliteit worden de ambtenaren van de plaatselijke overheden in de brief verzocht om verplaatsingen zo veel mogelijk te vermijden en de voorkeur te geven aan alternatieven voor de auto: het openbaar vervoer nemen, fietsen of stappen.

"In tijden van crisis moeten we allemaal bijdragen aan de collectieve inspanning. De plaatselijke overheden moeten het goede voorbeeld geven door hun energieverbruik nog meer onder controle te houden", besluit Bernard Clerfayt.

Raadpleeg de circulaire

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Morgen geeft Picqué dus zijn sjerp door aan Jean Spinette

Persartikel
Pers, De Standaard : "Charles Picqué stopt als burgemeester"

Uittreksel uit het artikel verschenen in De Standaard

Burgemeester van Sint-Gillis Charles Picqué (PS) geeft morgen de fakkel door aan schepen Jean Spinette.

[…] Morgen geeft Picqué dus zijn sjerp door aan Jean Spinette, deelde minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt gisteren mee. Hij is nu nog schepen van Onderwijs, Preventie en Financiën. Als politiek wetenschapper werkte Spinette tussen 1999 en 2006 al samen met Picqué, onder meer als verantwoordelijke wijkwerking. Hij was tussen 2007 en 2018 voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis en leidde tussen 2013 en 2018 ook de Federatie van Brusselse OCMW's. 'Ik bewonder de unieke carrière van Charles Picqué en de ongeëvenaarde lange duur ervan', vertelt Spinette. 'Ik wil de vastberadenheid en het engagement onderlijnen waarmee hij zijn verschillende mandaten heeft uitgevoerd. En ik wens hem ook een deugddoend pensioen toe.'

Sporten bij jou in de buurt? 31 meer kansen om te oefenen

Actualiteit
Skateparken maken deel uit van de lokale sportinfrastructuur die gefinancierd wordt door het Gewest.

Het is gebeurd! Er werden 31 projecten voor nieuwe lokale sportfaciliteiten gekozen. Ze worden tot 75% door het Gewest gesubsidieerd en zullen binnenkort worden uitgevoerd, zodat de Brusselaars een sport in hun buurt kunnen beoefenen.

Welke infrastructuren?

Fitnesstoestellen en parken voor “street workout” in Anderlecht, Neder-Over-Heembeek, Ganshoren en Jette. Teqball-tafels (een sport die voetbal en tafeltennis combineert) langs de Algemeen Stemrechtlaan in Schaarbeek. Nieuwe skateparken in Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe, ...

“Sport voor iedereen”

“Ik ben blij met het aantal interessante voorstellen die de gemeenten hebben ingediend om de lokale sportbeoefening te bevorderen. Investeren in dergelijke projecten ligt in de lijn van ons ‘sport voor iedereen’-beleid en vergemakkelijkt de toegang tot sportactiviteiten voor de Brusselaars. Deze faciliteiten en renovaties zullen vrije sportbeoefening mogelijk maken en tegelijkertijd ontspanning, plezier en sociale contacten aanmoedigen”, verklaart Bernard Clerfayt.

Initiatief om spreiding van sportfaciliteiten te verbeteren

Bernard Clerfayt heeft in januari 2022 een projectoproep voor de 19 Brusselse gemeenten uitgeschreven om het aantal lokale sportvoorzieningen uit te breiden. Het concept is eenvoudig: de sportbeoefening bevorderen door de ontwikkeling of renovatie van sportfaciliteiten op plaatsen waar precies dit soort ontwikkeling ontbreekt.

Brussels Gewest krijgt 30-tal nieuwe voorzieningen om lokaal sporten te bevorderen

Persbericht

De 19 Brusselse gemeenten hebben onlangs een projectoproep ontvangen om het aanbod aan sportaccommodaties uit te breiden. Met dit initiatief wil Bernard Clerfayt, de Brusselse minister verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportinfrastructuur, het Gewest van een dertigtal nieuwe sportinfrastructuren voorzien.

Fitnesstoestellen en “street workout”-parken in Anderlecht, Neder-Over-Heembeek, Ganshoren en Jette. “Teqball"-tafels (kruising van voetbal en tafeltennis) die langs de Algemeen Stemrechtlaan in Schaarbeek werden geïnstalleerd. Nieuwe skateparken in Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe. Dit zijn slechts enkele van de vele projecten die binnenkort het licht zullen zien en ervoor zullen zorgen dat de Brusselaars een sport dicht bij huis kunnen beoefenen.

In januari jongstleden heeft Bernard Clerfayt een projectoproep voor de 19 Brusselse gemeenten gelanceerd om het aantal lokale sportvoorzieningen te verhogen. Het concept is eenvoudig: de sportbeoefening bevorderen door sportvoorzieningen te ontwikkelen of te renoveren op plaatsen waar dit soort voorzieningen ontbreekt.

In totaal werden 31 projecten geselecteerd die tot 75% zullen worden gesubsidieerd door het Gewest, dat voor dit initiatief een budget van 2 miljoen euro vrijmaakt.

"Ik ben verheugd over het aantal interessante voorstellen dat door de gemeenten werd ingediend om de lokale sport te bevorderen. Investeren in dergelijke projecten maakt deel uit van ons ‘sport voor iedereen’-beleid en vergemakkelijkt de toegang tot sportactiviteiten voor de Brusselaars. Deze ontwikkelingen en renovaties zullen de vrije beoefening van sport mogelijk maken en tegelijkertijd ontspanning, amusement en sociale contacten bevorderen", aldus Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Decumul van politieke functies: Brussel, eerste gewest dat zo ver gaat

Actualiteit
Brussels Parlement

Op de agenda van het Brussels Parlement vandaag: het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de hervorming van het plaatselijk bestuur. Op het menu: de volledige decumul tussen een plaatselijk uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat; de vermindering van het aantal schepenen en de opwaardering van het statuut van de gemeenteraadsleden.

Decumul van toepassing op 8 volksvertegenwoordigers

Het eerste principe van deugdelijk bestuur, de volledige decumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat, gaat in vanaf 2024. Aldus zullen de lokale mandaathouders zich volledig kunnen wijden aan hun functie. Momenteel geldt deze maatregel voor 8 volksvertegenwoordigers (gewestelijke of federale).

"De wereld verandert en daarmee ook de verwachtingen van de burgers.  De mensen willen dat we ons volledig inzetten voor een mandaat en niet langer voor mandaten. Het tegendeel denken is de evolutie van het beheer van het openbaar belang ontkennen. Ik ben verheugd dat we vooruitgang kunnen boeken met betrekking tot deze belangrijke aspecten van goed bestuur. Brussel is het eerste gewest in het land dat zo ver gaat om het plaatselijk bestuur te verbeteren Het verheugt mij dat wij vooruitgang kunnen boeken met deze belangrijke aspecten van goed bestuur. Brussel is het eerste gewest in het land dat zo ver en zo hard gaat om het lokaal bestuur te verbeteren. In Vlaanderen gebeurt de decumul op vrijwillige basis en in het Waalse Gewest kan slechts driekwart van de leden van elke fractie niet cumuleren met een mandaat bij het college. Een inspiratiebron voor de andere twee gewesten?”, besluit Bernard Clerfayt.    

Minder en beter ondersteunde mandaathouders

En er is meer: de vermindering van het aantal schepenen. De gemeenteraden hebben de komende legislatuur één schepen minder. De gemeenteraad zal echter de mogelijkheid hebben om desgewenst met meer dan één eenheid te verminderen.

Net als in het Vlaamse Gewest, zullen de burgemeesters en schepenen een uittredingsvergoeding kunnen krijgen als hun mandaat niet wordt verlengd of bij ontslag om medische redenen. Langdurige arbeidsongeschiktheid moet in dit geval met een medische verklaring worden aangetoond.

Billijke vergoeding van gemeenteraadsleden

Ten slotte zullen de presentiegelden van de gemeenteraadsleden worden verhoogd en zullen ze variëren tussen 100 en 200 euro bruto om een billijke vergoeding te garanderen voor werkvergaderingen in een gemeenteraad of commissie en voor de voorbereiding ervan.

Reglement voor arbeidsongeschiktheid van burgemeesters

Actualiteit
Reglement voor arbeidsongeschiktheid van burgemeester

Voortaan ontvangen burgemeesters van wie de afwezigheid wordt gedekt door een doktersattest hun salaris gedurende maximaal drie maanden. Vervolgens valt de mandataris onder het socialezekerheidsstelsel dat op hem of haar van toepassing is.

De waarnemende burgemeester ontvangt het met de functie verband houdende salaris bij het aflopen van de ononderbroken periode van drie maanden.

“Momenteel ontvangt de zieke burgemeester het salaris voor onbepaalde tijd, terwijl dat niet geldt voor zijn of haar vervanger die daadwerkelijk de functie vervult. Het is tijd om een oude bepaling te wijzigen en een evenwichtig kader te ontwerpen waarin na drie maanden de vervanging van de burgemeester die langdurig ziek is, wordt voorzien”, zo concludeert Bernard Clerfayt.

Het plan met betrekking tot de voorschriften van Bernard Clerfayt, Brusselse Minister van de Plaatselijke Besturen, zal in september, na de zomervakantie, in stemming worden gebracht bij het Brusselse parlement.

Opeenvolgende ongelijke behandelingen

Momenteel kan een zieke burgemeester zijn of haar salaris voor onbepaalde tijd blijven ontvangen, maar binnenkort zal dit niet meer het geval zijn.

Het voor onbeperkte tijd ontvangen van het volledige salaris door de zieke burgemeester, terwijl de waarnemend burgemeester het salaris van schepen blijft ontvangen, levert problemen op. Het gemeenteraadslid dat op zijn beurt de schepen vervangt, heeft namelijk in de huidige situatie geen recht op het salaris van schepen zolang de schepen die burgemeester is geworden, geen recht heeft op het salaris van burgemeester.

Deze opeenvolgende ongelijke behandelingen zijn aanleiding geweest voor de uitvoerende macht in Brussel om de van kracht zijnde wetgeving op het gebied van verhinderingen of afwezigheid van de lokale uitvoerende mandatarissen te herzien.