90% van de dienstencheque-activiteiten hervat

90% van de dienstencheque-activiteiten werd hervat.

De sector van de dienstencheques heeft een zeer lage activiteitsgraad gekend, waardoor zowel bedrijven als werknemers in moeilijkheden kwamen. Veel diensten werden immers geannuleerd, soms door klanten, soms door bedrijven.

Sinds het einde van de strenge quarantaine, stellen we echter een belangrijke hervatting van de activiteiten vast in het Brussels Gewest.

Stijging van percentage van dienstencheque-activiteiten van 30% naar 90%

De sector van de dienstencheques werd zwaar getroffen door de coronacrisis maar kent vandaag een belangrijke hervatting van de activiteiten. Terwijl in juni amper 30% van de activiteiten werd hervat, is dat percentage in juli echter gestegen tot 90%.

De minister van Werk blijft aandacht hebben voor de gezondheidsontwikkelingen – doorslaggevend voor de komende weken

"Dat de activiteiten in de dienstenchequesector hervat werden is bemoedigend, met name voor de 23.000 Brusselaars die in deze sector werken. De heropflakkering van het coronavirus in het Brussels Gewest zou echter opnieuw kunnen leiden tot een daling van de activiteiten in augustus. Tegelijkertijd heb ik beslist dat indien Brussel een oranje of rode zone wordt, de dienstencheque-prestaties gedurende twee weken verboden worden. De gezondheid van de werknemers, maar ook van alle Brusselaars staat op het spel”, herhaalt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Een aanzienlijke stijging die echter onder de cijfers van 2019 blijft

In juli 2020 werden 1.041.789 dienstencheques aangekocht door Brusselse klanten en 1.265.707 gebruikt voor de betaling van diensten. In vergelijking met juli 2019 werden 160.108 minder dienstencheques aangekocht en 159.608 minder dienstencheques gebruikt.

Onze actualiteit over de dienstenchequesector:

In juli steeg het percentage van dienstencheque-activiteiten tot 90%, terwijl in juni slechts 30% van de sector de activiteiten had hernomen.

Vanaf 27 juli kunnen tijdelijke werkkrachten hun premie aanvragen.

Vanaf 27 juli kunnen tijdelijke werkkrachten hun premie aanvragen.

De toekenningsprocedure om een uitzonderlijke toelage toe te kennen aan tijdelijke werkkrachten in de cultuursector wordt momenteel gevalideerd.

De aanvragen kunnen op de site van Actiris worden ingediend van 27 juli tot 16 augustus.

Ten laatste op 14 september zullen de beslissingen voor het toekennen van de premies verzonden worden en de betaling aan tijdelijke werkkrachten zal onmiddellijk erna plaatsvinden.

Voor wie geen onlinetoegang heeft, zullen er evenwel papieren formulieren beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans en Engels.

Praktische informatie

In de praktijk kan elke Brusselse tijdelijke werkkracht van de culturele sector genieten van een uitzonderlijke toelage volgens zijn situatie:

  • 1.500 € voor de tijdelijke werkkracht die van 13 maart 2020 tot 31 mei 2020 een inkomen van minder dan 775 euro ontvangen heeft ;
  • 1.000 € voor de tijdelijke werkkracht die in dezelfde periode een inkomen van minder dan 1.550 euro ontvangen heeft ;
  • 500 € voor de tijdelijke werkkracht die in dezelfde periode een inkomen van minder dan 3.100 euro ontvangen heeft.

Een noodzakelijke steunmaatregel voor de tijdelijke werkkracht

De coronaviruscrisis heeft de culturele wereld kwetsbaarder dan ooit gemaakt. De tijdelijke werkkracht waren al enkele maanden aan het wachten. In het Brusselse Gewest zullen ze niet de grote vergetenen van de crisis zijn. In totaal hebben we 5 miljoen euro vrijgemaakt om hen een eenmalige toeslag te geven waarmee ze bepaalde essentiële behoeften kunnen dekken. We stellen ook alles in het werk om de Brusselse werkgelegenheid te beschermen en een zo snel mogelijke heropleving te verzekeren”, legt Bernard Clerfayt, Brussels minister van Tewerkstelling uit.

De annulatie of het uitstel van hun prestaties door Covid-19 heeft ertoe geleid dat velen onder hen al meerdere maanden geen inkomsten hebben. Het gevaar dat ze in de armoede belanden, is dus reëel. Daarom is de toekenning van een uitzonderlijke toelage van maximum 1.500 € noodzakelijk om in een deel van de elementaire behoeften van de tijdelijke werkkrachten te voorzien.

De tijdelijke werkkrachten van de cultuur hadden makkelijk vergeten kunnen worden in de coronaviruscrisis. Maar niet zo in het Brusselse Gewest waar sinds 14 mei de Brusselse Regering afgesproken heeft om een individuele eenmalige toelage toe te kennen aan de tijdelijke werkkrachten van de cultuur die geen enkele toelage, tijdelijke werkloosheid of overstaprecht genieten.

100 euro meer schooltoelage per kind

2 familles bruxelloises sur 3 recevront une prime de rentrée en septembre

Twee gezinnen op drie krijgen deze bijkomende schooltoelage. De 105.000 Brusselse gezinnen die van verhoogde gezinstoelagen genieten, zullen een bijkomende toelage van 100 euro per kind ontvangen*.

Op voorstel van de ministers Clerfayt en Gatz, heeft het Brussels parlement groen licht gegeven voor de toekenning onder voorwaarden van deze toelage in het Brussels Gewest.

Deze toelage wordt toegekend in het kader van de crisis die de Brusselse gezinnen treft.

We weten allemaal dat het begin van het schooljaar  voor de gezinnen grote uitgaven met zich meebrengt. Dit jaar komt daar nog de crisis bovenop. De financiële toestand van heel wat gezinnen in het Brussels Gewest is erop achteruit gegaan.

Het is belangrijk dat de overheid erover waakt dat de omstandigheden van het nieuwe schooljaar optimaal zijn. De financiële stress van de start van het nieuwe schooljaar verminderen, is dan ook een prioriteit. De scholieren en studenten zullen te maken krijgen met een bijzondere start na een moeilijk jaar voor de kinderen zowel op psychologisch vlak als op het vlak van nieuwe leermethodes : afstandsleren, zelfstandig het werk organiseren, gevaar voor motivatieverlies, mogelijke spanningen binnen het gezin.

Dit is één van de vele maatregelen die eveneens een positief signaal geeft voor een nieuwe start na een bijzonder moeilijke periode.

2 op 3 Brusselse gezinnen zullen van deze toelage genieten

“ We moeten de minder gegoede gezinnen ondersteunen en beschermen. Zo hebben we 20 miljoen euro vrijgemaakt om een premie van 100 euro per kind toe te kennen aan de gezinnen met de laagste inkomens. In totaal zullen 2 op 3 Brusselse gezinnen van deze toelage genieten. Een steuntje in de rug in deze moeilijke periode”, preciseert minister Bernard Clerfayt.

Laten we niet vergeten dat er aan het begin van de legislatuur een nieuw systeem van gezinsbijslagen werd ingevoerd door het Brussels Gewest dat voortaan bevoegd is voor deze materie. Deze hervorming is positief voor de Brusselse gezinnen.

L'allocation supplémentaire de rentrée viendra à point pour les familles bruxelloises

Hier kan u wat interessante informatie vinden over de gezinsbijslagen in Brussel:

--

* Gezinnen met een inkomen van minder dan 45.000€

Activa-plan: werkzoekenden voortaan automatisch verwittigd

L'allocation Activa est un plus pour les chercheurs d'emploi bruxellois

Deze maand heeft Actiris naar bijna 37.000 werkzoekenden een attest Activa.brussels verzonden. Dankzij dit document, waarover ze nu automatisch beschikken, zullen de werkgevers die hen aanwerven, financiële voordelen genieten. Deze boost om de relance van de arbeidsmarkt in het post-Covid-tijdperk te versnellen, is een kans voor de werkzoekenden en welkome steun voor de Brusselse ondernemingen en handelaars.

Wie kan gebruikmaken van Activa.brussels?

Elke niet-actieve Brusselse werkzoekende die reeds 12 maanden ingeschreven is bij Actiris, kan gebruikmaken van Activa.brussels. Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld na een First-stage of een individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBOo), kan de werkzoekende vrijgesteld worden van de 12 maanden inschrijving en vanaf de 1ste dag van zijn inschrijving toegang hebben tot Activa.brussels.

Welk voordeel voor de werkgever?

De werkgever mag de uitkering Activa.brussels van het loon afhouden.

De Activa-uitkering bedraagt in totaal 15.900 euro over 30 maanden en wordt als volgt verdeeld:

  • 350 euro per maand gedurende de eerste 6 maanden;
  • 800 euro gedurende de 12 daaropvolgende maanden;
  • 350 euro gedurende de 12 daaropvolgende maanden.

Deze uitkering wordt verhoogd in geval van verminderde arbeidsgeschiktheid. Dan bedraagt ze in totaal 23.400 euro over 36 maanden. De werkgever kan zich ook het bedrag van uw opleiding volledig of gedeeltelijk laten terugbetalen voor een maximumbedrag van 5.000 euro.

Actiris vereenvoudigt toegang tot diensten en documenten dankzij digitalisering

Het gaat om een bijkomende stap in de digitalisering van de diensten van Actiris. De procedure wordt aldus vergemakkelijkt om de werkzoekenden en de werkgevers de kans te geven zo snel mogelijk gebruik te maken van de Activa-steun.

“De Activa-attesten automatisch bezorgen aan de Brusselse werkzoekenden staat gelijk met het vastleggen van hun recht om te kunnen gebruikmaken van de aan hen gewijde tewerkstellingsmaatregelen. We verwachten de komende weken enerzijds een stijging van het aantal werkzoekenden, en anderzijds een daling van het aantal jobaanbiedingen. De concurrentie tussen de kandidaten voor eenzelfde vacature zal dus toenemen. Dankzij Activa.brussels maken we de Brusselse werkzoekenden aantrekkelijker bij de werkgevers, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

“[…] Met deze nieuwe digitale vooruitgang willen we zowel aan de werkzoekenden als aan de werkgevers tonen dat we er zijn om hen te steunen. We nodigen de eerste groep uit om zich in te schrijven bij Actiris en de andere groep om ons hun jobaanbiedingen te bezorgen, zodat we alles in het werk kunnen stellen om tegemoet te komen aan de noden, en aldus zo veel mogelijk kunnen bijdragen aan het veiligstellen van de Brusselse economie”, stelt Grégor Chapelle, de algemeen directeur van Actiris.

Werkgevers getuigen

Dominique Stassart is de initiatiefneemster van het concept Relais du Triporteur in Bosvoorde, een restaurant én kruidenierszaak die in bulk verkoopt. Ze heeft een beroep gedaan op Actiris om medewerkers te rekruteren. “Wij zoeken veelzijdige mensen […]. De werkgeversconsulent van Actiris is ter plaatse gekomen om het team te ontmoeten. […] We vonden het een aantrekkelijke formule. We hebben de procedure herhaald voor een keukenhulp die zijn opleiding net afgerond heeft, en we zullen in augustus opnieuw een oproep tot kandidaten lanceren voor een andere post”.

Vier jaar geleden heeft Anis Arvaque de conceptstore Urban Therapy opgestart. Hij nam 7 jongeren jonger dan 30 jaar aan. “Niemand van hen had een diploma of ervaring. Ze hebben hun eerste stappen in het bedrijfsleven in onze winkels gezet. Sommigen hebben nadien hun studies hervat en twee van hen zijn gerant van onze winkels geworden. Ik heb hen dankzij Activa.brussels kunnen aanwerven na hun First-stage. Als werkgever vind ik het echt interessant dat de steunmaatregelen ons de kans geven om het werk met jongeren die we hebben opgeleid en die vervolgens groeien binnen de onderneming, voort te zetten.”

Interessante links:

Bernard Clerfayt: “Er is totaal geen behoefte aan een fusie van de politiezones”

Policiers bruxellois en vélo | La police en Région de Bruxelles-Capitale est organisée en 6 zones

 

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft vandaag in de Commissie Binnenlandse Zaken een antwoord gegeven op de vragen van Brusselse parlementsleden over de politiezones. De minister maakte van de gelegenheid gebruik om eraan te herinneren dat de werking van de Brusselse politie in zes zones goedkoper is dan in andere grote steden en dat de politie er efficiënter is aangezien de criminaliteit er afneemt.

 “Brussel is, tegen een lagere kostprijs, een van de veiligste steden van België. En het is merkwaardig dat ze op het beklaagdenbankje wordt geroepen wegens onveiligheid. Het is niet nodig om de politiezones samen te voegen. Integendeel, met de politiezones kan veldwerk worden verricht in overeenstemming met de behoeften van de buurt. Daarom is ons Brussels politiekorps efficiënter”, besluit de Brusselse minister.

 “In Brussel zijn de gemiddelde kosten lager dan in Vlaanderen en in Wallonië. Het is daarom onjuist te stellen dat de gedecentraliseerde organisatie van de Brusselse politie bijkomende kosten met zich brengt", legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, uit.

Net als alle andere grootsteden heeft Brussel zijn aandeel strafbare feiten en misdrijven. Sommige politici, voornamelijk Vlamingen, zien de fusie van politiezones als dé oplossing om een einde te stellen aan de onveiligheid, maar een onderzoek van de Universiteit Gent toont aan dat deze fusie geen toegevoegde waarde zou opleveren.

Is deze werking met zes politiezones wel efficiënt? De burgers hebben immers hoge verwachtingen als het om de goede werking van de politiediensten gaat. Iedereen wil betere resultaten tegen de laagste kosten. Volgens een studie van de Universiteit Gent heeft Brussel een misdaadcijfer dat gelijk is aan of lager is dan dat van de andere grote Belgische steden. De grote Belgische steden kennen een gemiddeld misdaadcijfer van 130 gevallen per 1000 inwoners. In vergelijking met dit gemiddelde is het in het Brussels Gewest iets beter gesteld met 118 strafbare feiten per 1000 inwoners.

Brussels Gewest maakt 5 miljoen euro vrij voor cultuurwerkers

Salle de spectacle vide - suite à la crise, peu d'intermittents du secteur culturel ont enregitré des prestations

Artiesten en cultuurwerkers hebben tijdens de lockdown amper prestaties verricht, en het ziet er niet naar uit dat de sector snel weer op gang zal komen. Zij die geen enkele steun hebben genoten dreigen in armoede te vervallen.

Om de uitzendkrachten uit de culturele sector te steunen, heeft de Brusselse Regering een enveloppe van 5 miljoen euro vrijgemaakt om een uitzonderlijke steun toe te kennen aan de cultuurwerkers in verhouding tot hun inkomsten.

"De premie belooft een verademing te zijn voor duizenden werknemers uit de sector die de afgelopen maanden geen steun hebben ontvangen. De culturele sector creëert immers werkgelegenheid in het Brussels Gewest; er zijn maar liefst 45.000 directe en indirecte jobs in deze sector. Deze duizenden uitzendkrachten mogen niet de vergeten slachtoffers van deze crisis worden. De federale regering loopt wat achter, maar Brussel boekt vooruitgang en maakt een groot bedrag van 5 miljoen euro vrij", legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, uit.

Wat zijn de premies en toekenningsvoorwaarden ?

In de praktijk wordt de uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro toegekend onder de volgende voorwaarden:

  • 1.500 euro voor de cultuurwerker die tussen 13 maart 2020 en 31 mei 2020 inkomsten van minder dan 775 euro heeft ontvangen;
  • 1.000 euro voor de cultuurwerker die in diezelfde periode inkomsten van minder dan 1.550 euro heeft ontvangen;
  • 500 euro voor de cultuurwerker die in diezelfde periode inkomsten van minder dan 3.100 euro heeft ontvangen.

De aanvraag zal online moeten worden ingediend op de website van Actiris, www.actiris.brussels, tussen eind juli en 16 augustus.

Brussels relanceplan: werk en steun voor kwetsbare families zijn prioritair

De Brusselse Regering vervolledigt haar noodmaatregelen voor de relance door een bijkomend budget van 120 miljoen euro vrij te maken. Deze nieuwe fase in het relanceplan zal binnenkort voorgesteld worden aan het Brussels Parlement.

Deze nieuwe reeks maatregelen die de Brusselse Regering trof, heeft rechtstreeks betrekking op personen en ondernemingen die ondersteuning van de overheden nodig hebben. Minister Bernard CLERFAYT stuurt het beleid aan voor de werkzoekenden en de gezinnen.

Maatregelen inzake tewerkstelling en gezinsbijslagen

Speciale premie voor nieuwe schooljaar voor meest kwetsbare gezinnen

Elk gezin dat in aanmerking komt voor verhoogde uitkeringen, zal een premie voor het nieuwe schooljaar van 100 euro ontvangen. De bedoeling is de door de coronaviruscrisis toegenomen armoede te bestrijden. Vóór de crisis leefde 1 op de 5 kinderen reeds in armoede.

Opleidingen, meerwaarde voor inzetbaarheid

Het opleidingsaanbod zal uitgebreid en aangepast worden voor beroepen die leiden tot duurzame en kwaliteitsvolle jobs. De knelpuntberoepen zullen eveneens een prioritaire pijler vormen.

Een gebrek aan opleiding blijft immers de belangrijkste verklaring voor de werkloosheid in het Brussels Gewest. Het verwerven van nieuwe competenties – op het vlak van taal, digitale technologieën en vakkennis – moet een verplichte stap worden voor werkzoekenden om hun inzetbaarheid te vergroten.

Kwaliteitsvolle begeleiding bieden

We zullen de begeleidingsprocedures van Actiris voor de werkzoekenden en de werkgevers optimaliseren. Het is noodzakelijk dat de werkgevers ingelicht en geadviseerd worden inzake rekrutering, maar ook op het vlak van HR-beheer om risico’s op ontslag zo veel mogelijk te voorkomen.

Tegelijk wordt de digitalisering van de diensten van Actiris voortgezet om werkzoekenden en werkgevers aan te sporen voordeel te halen uit de digitale tools en diensten. De digitalisering maakt het mogelijk om de administratieve taken vlotter te laten verlopen en lichter te maken. Door aan efficiëntie te winnen, kunnen de tewerkstellingsconsulenten zich concentreren op de begeleiding van de doelgroepen die er het meeste nood aan hebben.

Oprichting “Opveringsfonds”

Het “Opveringsfonds” zal ervoor zorgen dat werknemers die ontslagen werden in het kader van een faillissement als gevolg van de coronacrisis, begeleiding op maat krijgen en een aangepast outplacementtraject kunnen volgen.

De eerste weken zijn belangrijk om de competenties van de nieuwe werkzoekenden te activeren en te vermijden dat ze vast komen te zitten in de werkloosheid.

Steunmaatregelen voor tewerkstelling voor slachtoffers crisis

Zelfstandigen van wie de activiteit zwaar te lijden had onder de crisis, verkeren in de meest precaire situatie en zijn onbetwistbaar het meest kwetsbaar.

We hebben een belangrijke maatregel goedgekeurd om deze zware crisissituaties van zelfstandigen die failliet zijn gegaan, aan te pakken door het contingent personen dat gebruik kan maken van artikel 60, te verhogen. Dit mechanisme zorgt ervoor dat mensen die geen toegang hebben tot werkloosheid, kunnen werken en hun rechten op sociale zekerheid kunnen herwinnen.

Brussels hacks the crisis: Brusselaars kiezen massaal voor fiets en toerisme in eigen stad

Brusselaars kiezen massaal voor fiets en toerisme in eigen stad

Met “Brussels Hacks the Crisis”, het participatieve initiatief dat begin juni gelanceerd werd, werden meer dan honderd ideeën verzameld om Brussel heruit te vinden na de gezondheidscrisis. Een jury van experts selecteerde de zes beste ideeën, waarop de Brusselaars hun stem konden uitbrengen.

De twee ideeën die de meeste stemmen kregen, zijn een project voor een app op de smartphone voor fietsers en een project om Brussel te ontdekken. Zij zullen gedurende de hele maand juli ontwikkeld worden door studenten ter gelegenheid van de Open Summer of Code.

"Brussels hacks the crisis krijgt vorm! We vroegen de Brusselaars wat ze nodig hebben om hun dagelijks leven te verbeteren, en morgen zullen we, hoop ik, hen deze diensten kunnen aanbieden dankzij IT-toepassingen. Wanneer het goed beheerd wordt, is het digitale een geweldige hefboom om onze stedelijke ervaringen te transformeren, crisissen te boven te komen en onze toekomst te verfraaien”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Brussels is biking” is een project voor een applicatie die voorziet in alles wat een fietser nodig heeft. De app vergezelt de fietser, in zijn zak, tijdens zijn verplaatsingen. Ze bevat een fietskaart met daarop fietsenstallingen, fietsherstellers, waterfonteinen, een agenda met alle fietsevenementen, een trackingsysteem om fietsdiefstal tegen te gaan en zelfs een formulier om gevaarlijke wegen te melden.

De app voor wandelingen in Brussel, “Toerist in mijn stad”, komt tegemoet aan de behoefte om de stad te (her)ontdekken. Wanneer je verbinding maakt met de applicatie, verschijnen verschillende routes met telkens een te bereiken doel: een park, een fresco, een ongewone plaats, enz. De app zou de reeds gemaakte trajecten opslaan, zodat gebruikers uitgenodigd worden om andere wijken te ontdekken, en voorziet ook de mogelijkheid voor burgers en verenigingen om wandelingen in Brussel rond specifieke thema’s te creëren en te delen.

Brusselse administraties: 462 formulieren grondig getoetst aan “Only Once”-principe

462 formulieren grondig getoetst aan “Only Once”-principe

Wist u dat, om een energiepremie in het Brussels Gewest te bekomen, u naast het in te vullen formulier ook een attest van gezinssamenstelling en een aanslagbiljet moet aanleveren? De Brusselaars moeten nog te vaak informatie verstrekken aan de administraties waarover ze reeds beschikken.

Om het aantal op te vragen officiële documenten te beperken en het herhaaldelijke opvragen van reeds door de administraties gekende gegevens te vermijden, voert de nieuwe ordonnantie “Only Once” het principe van de eenmalige gegevensverzameling in. De beschikbare gegevens zullen worden hergebruikt dankzij authentieke bronnen (Rijksregister, Kruispuntbank van Ondernemingen).

Over deze ordonnantie, een initiatief van minister Bernard Clerfayt, heeft het Brussels Parlement gestemd op vrijdag 3 juli.

“Digitalisering is geen doel op zich; het is een essentiële hefboom om van Brussel een smart city te maken en het leven van de Brusselaars aanzienlijk te verbeteren. Als minister van Administratieve Vereenvoudiging en Digitalisering zijn er tal van synergieën die ik zou willen ontwikkelen tussen deze twee domeinen, waaronder met name het Once Only-principe”, legt Bernard Clerfayt uit.

462 formulieren om “Only Once”-principe voor 1 januari 2021 op toe te passen

Het Brussels Gewest vereenvoudigt aldus de contacten tussen de burgers en de administraties dankzij “Only Once”. Dit principe verankert ook een nieuw recht van de Brusselaars om niet meer geconfronteerd te worden met administratieve rompslomp.

Only Once” maakt het eveneens mogelijk om te melden dat een formulier niet conform het “Only Once”-principe zou zijn. De burgers kunnen aldus hun opmerkingen formuleren op de website van Easy.brussels.

"Once Only – ‘slechts één keer’ – moet de regel worden en geen uitzondering meer zijn. Door de administratieve rompslomp te schrappen, maken we het leven van de burgers eenvoudiger. We besparen hen tijd en extra gedoe”, besluit de Brusselse minister.

Eerste stappen gezet voor noodzakelijke modernisering van Gemeentewet

noodzakelijke modernisering van Gemeentewet

Hoe moet je een gemeente blijven beheren met het in acht nemen van de social distancing? Hoe moet je snel officiële documenten ondertekenen tijdens een lockdown?

De voorbije maanden hebben de Brusselse gemeenten hun gemeenteraden en schepencolleges via videoconferentie kunnen houden en elektronische handtekeningen mogen gebruiken. Twee nieuwigheden die mogelijk werden gemaakt dankzij digitale technologieën.

Dankzij wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet zullen beide praktijken voortgezet kunnen worden. Het ontwerp van ordonnantie, dat het Brussels Parlement nu vrijdag 3 juli tijdens de plenaire vergadering zal behandelen, dient om de tekst te moderniseren, vooraleer wordt overgegaan tot de volgende fase waarbij de Nieuwe Gemeentewet grondig zal worden herzien.

“De wijzigingen die aan de Nieuwe Gemeentewet werden aangebracht, zijn slechts een eerste stap binnen een veel uitgebreidere beleidswerf, namelijk een grondige herziening van de werking van de gemeenten. En nu al wordt de tweede fase opgestart met een herwaardering van het loon van de medewerkers van de gemeente en van de wettelijke graden. En om tot de laatste stap te komen, wordt een staten-generaal van de plaatselijke besturen georganiseerd. In dit kader zal de burgers gevraagd worden om hun verwachtingen voor de toekomst zonder enig taboe te formuleren. De Brusselaars zullen nogmaals centraal staan in onze politieke actie, aangezien ze blijk geven van een steeds grotere nood om actief deel te nemen aan het beheer van de stad”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

De Nieuwe Gemeentewet moet namelijk aangepast worden aan de uitdagingen van een modern management van de gemeenten. De gemeenten zijn de essentiële schakels van de democratie en van de efficiëntie van de overheidsdiensten. Tijdens deze legislatuur zal onder meer gewerkt worden aan de volgende beleidswerven: de decumul, de vermindering van het aantal overheidsmandatarissen en de verbetering van hun statuut, nieuwe opdrachten voor de gemeenten en de evolutie van hun financiering.