Testen op discriminatie

Persartikel
pers, De Tijd : "Inspecteurs mogen undercover testen op discriminatie bij Brusselse bedrijven"

 Uittreksel uit het artikel verschenen in De Tijd

De Brusselse regering breidt de mogelijkheden voor praktijk testen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt uit. De procedure wordt vergemakkelijkt omdat er te weinig meldingen binnenkwamen.

[…] Minister van Werk Bernard Clerfayt (Defi) wil het instrument uitbreiden en vereenvoudigen. ‘Met het tekort aan arbeidskrachten in talrijke sectoren kan niemand zich deze sociale verspilling veroorloven’, zegt hij. Clerfayt heeft een nieuwe ordonnantie klaar, die inmiddels in tweede lezing is goedgekeurd door de Brusselse regering.

[…] De inspecteurs mogen ook ter plaatse bij ondernemingen gaan controleren onder een schuilnaam, wat voorheen niet mocht. Ze kunnen daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd worden. Clerfayt denkt niet dat daardoor een risico op uitlokking bestaat. ‘De richtlijnen zijn zeer duidelijk’, zegt zijn woordvoerster. […]

“Geen plaats voor discriminatie bij aanwerving in Brussels Gewest”

Actualiteit
Diversiteit binnen een onderneming is een troef; geen plaats voor discriminatie bij aanwerving

“Er is geen plaats voor discriminatie bij aanwerving in het Brussels Gewest. En gelet op het tekort aan arbeidskrachten in talrijke activiteitensectoren kan niemand zich deze sociale verspilling veroorloven”, verklaart Bernard Clerfayt.

De minister van Werk wil eenvoudigere en proactievere testen in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving in Brussel

Op zijn voordracht heeft de Regering in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van ordonnantie om de uitvoering van testen in verband met discriminatie bij aanwerving te vereenvoudigen.

Discriminatie bij aanwerving op basis van leeftijd, afkomst, huidskleur, gender of handicap komt nog te vaak voor in het Brussels Gewest. Om dit verschijnsel tegen te gaan, wil Bernard Clerfayt eenvoudigere en proactievere testen.

Concreet stelt Bernard Clerfayt de volgende elementen voor:

  • Eenvoudigere en proactievere testen
  • “Testing” ter plaatse
  • Een betere bescherming van de inspecteurs
  • Een intensievere samenwerking met Actiris

Aldus zullen de testen gebruikt kunnen worden op basis van meldingen of klachten, maar ook – en dat is nieuw – op basis van voldoende vermoedens, zonder dat daarvoor de voorafgaandelijke toestemming van een magistraat nodig is, zoals momenteel het geval is.

De testen zullen eveneens proactiever zijn. Als uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatieverschijnselen in een activiteitensector blijkt, zullen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs testen kunnen uitvoeren, met de voorafgaandelijke toestemming van het arbeidsauditoraat.

Tot slot zullen de inspecteurs controles ter plaatse kunnen uitvoeren onder een schuilnaam zonder daarvoor strafrechtelijk vervolgd te worden.

Actiris zal ook een essentiële rol spelen in dit project, aangezien de overheidsinstelling voortaan informatie zal kunnen uitwisselen met de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie, door met name de verschillende meldingen van werkzoekenden door te geven.

Eenvoudigere en proactievere testen in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving in Brussel

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft de Regering in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van ordonnantie om de uitvoering van testen in verband met discriminatie bij aanwerving te vereenvoudigen.

Discriminatie bij aanwerving op basis van leeftijd, afkomst, huidskleur, gender of handicap komt nog te vaak voor in het Brussels Gewest. Om dit verschijnsel tegen te gaan, wil Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, eenvoudigere en proactievere testen.

Een voorbeeld: in 2020 heeft Actiris Inclusive 215 meldingen ontvangen van Brusselse werkzoekenden die het slachtoffer van discriminatie waren. In 43% van de gevallen worden deze meldingen gedaan op basis van “raciale” criteria.

Op grond van deze vaststelling stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, de volgende elementen voor:

  • eenvoudigere en proactievere testen;
  • “testing” ter plaatse;
  • een betere bescherming van de inspecteurs en
  • een intensievere samenwerking met Actiris.

Aldus zullen de testen gebruikt kunnen worden op basis van meldingen of klachten, maar ook – en dat is nieuw – op basis van voldoende vermoedens, zonder dat daarvoor de voorafgaandelijke toestemming van een magistraat nodig is, zoals momenteel het geval is.

De testen zullen eveneens proactiever zijn. Als uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatieverschijnselen in een activiteitensector blijkt, zullen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs testen kunnen uitvoeren, met de voorafgaandelijke toestemming van het arbeidsauditoraat.

Tot slot zullen de inspecteurs controles ter plaatse kunnen uitvoeren onder een schuilnaam zonder daarvoor strafrechtelijk vervolgd te worden.

Actiris zal ook een essentiële rol spelen in dit project, aangezien de overheidsinstelling voortaan informatie zal kunnen uitwisselen met de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI), door met name de verschillende meldingen van werkzoekenden door te geven.

“Er is geen plaats voor discriminatie bij aanwerving in het Brussels Gewest. Gelet op het tekort aan arbeidskrachten in talrijke activiteitensectoren kan niemand zich deze sociale verspilling veroorloven”, verklaart Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Meer dan 2.000 Brusselaars volgden opleiding voor knelpuntberoep

Actualiteit
Jongvolwassenen in beroepsopleiding

In 2021 volgden 2.086 Brusselaars een voltijdse opleiding voor een knelpuntberoep. Het volgen van een opleiding voor een van deze 113 beroepen levert vrijwel gegarandeerd een baan op. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding zal in het najaar trouwens verschillende acties voorstellen om vacatures weg te werken. 

Werken aan imago van knelpuntberoepen om stereotypen te ontkrachten

De meeste opleidingen worden gevolgd door mannen (68%). Dit hoge aandeel kan worden verklaard door de betrokken sectoren. 29% van de gevolgde opleidingen heeft aldus betrekking op de IT-sector, 17% op de bouwsector en 12% op de medische en paramedische sector.

"Genderstereotypen zijn een groot probleem in de problematiek van de knelpuntberoepen. Al te vaak denken wij dat bepaalde sectoren voorbehouden zijn aan mannen of vrouwen. Daar klopt uiteraard niets van! Een talent is een talent, ongeacht het geslacht. Het is van essentieel belang aan het imago van de beroepen te werken", benadrukt minister Clerfayt.

Werkgelegenheidskansen die langdurig werkzoekenden motiveren  

88% van de werkzoekenden die een opleiding volgen is ten minste één jaar bij Actiris geregistreerd. "Bijna 9 op de 10 Brusselaars die kiezen voor een opleiding voor een knelpuntberoep zijn langdurig werkloos. Dit is een bemoedigend signaal en een bewijs dat al deze Brusselaars gemotiveerd zijn om zich op de arbeidsmarkt te begeven. De opleidingsverplichting voor langdurig werkzoekenden zal hun socioprofessionele inschakeling versterken. Meer dan ooit moeten we investeren in de vaardigheden van de Brusselaars", besluit de DéFI-minister. 

Meer dan 2.000 Brusselaars volgden opleiding voor knelpuntberoep

Persbericht

In 2021 volgden 2.086 Brusselaars een voltijdse opleiding voor een knelpuntberoep. Het volgen van een opleiding voor een van deze 113 beroepen levert vrijwel gegarandeerd een baan op. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding zal in het najaar trouwens verschillende acties voorstellen om vacatures weg te werken.

Elk jaar publiceren de diensten voor arbeidsbemiddeling een lijst van beroepen waarvoor de werkgevers aanwervingsmoeilijkheden ondervinden. En elk jaar, op een paar uitzonderingen na, komen dezelfde banen aan bod: boekhouder, tegelzetter, metselaar, maar ook verpleegkundige en magazijnbediende.

In 2021 hebben 2.086 Brusselaars een opleiding gevolgd voor een van de 113 knelpuntberoepen van wie 68% mannen. Dit hoge aandeel kan worden verklaard door de betrokken sectoren. 29% van de gevolgde opleidingen heeft aldus betrekking op de IT-sector, 17% op de bouwsector en 12% op de medische en paramedische sector.

"Genderstereotypen zijn een groot probleem in de problematiek van de knelpuntberoepen. Al te vaak denken wij dat bepaalde sectoren voorbehouden zijn aan mannen of vrouwen. Daar klopt uiteraard niets van! Een talent is een talent, ongeacht het geslacht. Het is van essentieel belang aan het imago van de beroepen te werken", benadrukt minister Clerfayt.

Bovendien heeft 26% van de Brusselaars die in 2021 een opleiding voor een knelpuntberoep hebben gevolgd, een diploma dat in het buitenland is behaald en in België niet wordt erkend, en 50% heeft hooguit een diploma middelbaar onderwijs. 

Ten slotte is 88% van hen ten minste één jaar bij Actiris geregistreerd. "Bijna 9 op de 10 Brusselaars die kiezen voor een opleiding voor een knelpuntberoep zijn langdurig werkloos. Dit is een bemoedigend signaal en een bewijs dat al deze Brusselaars gemotiveerd zijn om zich op de arbeidsmarkt te begeven. De opleidingsverplichting voor langdurig werkzoekenden zal hun socioprofessionele inschakeling versterken. Meer dan ooit moeten we investeren in de vaardigheden van de Brusselaars", besluit de DéFI-minister. 

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Knelpuntberoepen zijn vooral sectoren die personeel zoeken; hun aantrekkelijkheid moet worden verhoogd!

Actualiteit
De bouwsector, een van de sectoren die met een tekort aan arbeidskrachten te kampen hebben.

Gebrek aan kandidaten, sollicitanten zonder de juiste kwalificaties, moeilijke arbeidsomstandigheden: het is duidelijk waarom het aantal knelpuntberoepen blijft aanhouden.

De officiële lijst van knelpuntberoepen werd zopas gepubliceerd door view.brussels, het Brussels Observatorium voor Werk en Opleiding. Veel beroepen behoren al langer tot de knelpuntberoepen. Dat is het geval voor onder andere leraars, verplegend personeel, informatici en beroepen in de bouwsector.

Het goede nieuws is evenwel dat deze sectoren wel degelijk personeel zoeken! 85.000 werkzoekenden aan de zijlijn is te veel. En deze 113 knelpuntberoepen bieden potentiële banen voor werkzoekenden die de mogelijkheid hebben om zich te heroriënteren en een opleiding te volgen.

Daarom heeft de minister van Werk, Bernard Clerfayt, besloten de sectoren te mobiliseren die het meest door een tekort aan arbeidskrachten worden getroffen. Hoe? Door rondetafelgesprekken per sector te organiseren. Waarom? Om voor elke sector een aangepaste aanpak te ontwikkelen door werkgeversorganisaties, vakbonden en deskundigen op het gebied van werkgelegenheid en opleiding bijeen te brengen.

Er zijn al vier bijeenkomsten georganiseerd voor de bouwsector, de horeca, de digitale technologie en de technologische industrie. Deze beroepen moeten de nodige zichtbaarheid en waarde krijgen. De deelnemers aan de rondetafelgesprekken hebben met name het idee geopperd een label in te stellen voor "beste" technicus, projectontwikkelaar, metselaar, kok of zelfs barman.

In september zullen de werkzaamheden worden voortgezet, met name in de sector Transport & Logistiek en in de sector van de Gezondheidszorg.

Nuttige links:

Bemoedigende trend voor jonge werkzoekenden

Actualiteit
Jeunes chercheurs d'emploi

Het aantal Brusselaren dat als werkzoekende is ingeschreven bij Actiris is minder hoog dan een jaar geleden, in juni 2021. En hoewel de totale afname 3,9% is, is deze opvallender voor jongeren onder de 25 jaar: 5,2% minder werkzoekenden op jaarbasis. Dit maakt Actiris deze maandagochtend bekend in een persbericht.

Voor sommige jongeren blijft de toegang tot werk een uitdaging

Van de jongere werkzoekenden blijven sommige een kwetsbare positie houden om de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Van de ingeschreven werkzoekenden ontvangt namelijk 14,6% het leefloon (OCMW), terwijl van de jonge werkzoekenden 28,3% ondersteuning ontvangt van het OCMW. Dit grote aandeel van jongeren maakt weliswaar het negatieve effect van de afschaffing van de wacht- en overbruggingsuitkeringen duidelijk, maar wijst ook op de problemen die jongeren onder de 25 jaar tegenkomen in hun traject naar een baan.

Om jongeren te ondersteunen bij het zoeken van werk, biedt Actiris specifieke formules, evenals andere vormen van hulp die voor hen geschikt kunnen zijn:

Actiris verzamelt steeds meer vacatures: +37,3%

Ander goed nieuws dat Actiris bekendmaakte: het aantal rechtstreeks ontvangen vacatures is met 37,3% gestegen in vergelijking met juni 2021. De belangrijkste verklaring hiervoor is het hogere aantal verzamelde vacatures van het type 'interim’. In juni heeft Actiris 2836 ontvangen vacatures van het type ‘interim’ geregistreerd, terwijl dit aantal vorig jaar 1501 en in juni 2020 141 bedroeg. Het herstel van de sectoren die door de gezondheidsmaatregelen zijn getroffen is ook een verklaring voor deze toename.