Europese Hof van Justitie bevestigt mogelijkheid om het slachten met omkeerbare bedwelming op te leggen

Actualiteit
Europese Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zopas zijn arrest gewezen: de lidstaten mogen de omkeerbare bedwelming opleggen in het kader van religieuze riten. De uitspraak van het Hof bepaalt dat "de lidstaten nationale voorschriften kunnen aannemen om op het gebied van rituele slachtingen dieren bij het doden uitgebreider te beschermen dan de [Europese] verordening nr. 1099/2009 voorschrijft". Deze beslissing blaast het debat in het Brussels Gewest nieuw leven in.

In 2017 hebben het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest beide teksten aangenomen die omkeerbare bedwelming verordenen in het kader van slachtingen voorgeschreven door een religieuze ritus. Het Hof van Justitie van de Europese Unie werd door het Belgische Grondwettelijk Hof gevat, nadat verschillende joodse en moslimverenigingen in november 2017 een vordering tot nietigverklaring hadden ingediend tegen deze twee decreten.

Het Hof van Justitie heeft zojuist uitspraak gedaan: “Verordening nr. 1099/2009 verzet zich er dan ook niet tegen dat de lidstaten de verplichting om de dieren vóór het doden te bedwelmen ook opleggen voor slachtingen die vereist zijn voor religieuze riten […]. Het Hof komt tot de slotsom dat de maatregelen van het decreet een juist evenwicht tot stand kunnen brengen tussen het belang dat wordt gehecht aan het dierenwelzijn enerzijds en de vrijheid van joodse en islamitische gelovigen om hun godsdienst te belijden anderzijds.”

Dit arrest zal het debat in het Brussels Gewest nieuw leven inblazen. “De GBV dwingt de partners van de meerderheid van de Brusselse Regering niet in de ene of de andere richting. Elke ontwikkeling op dit gebied vereist een sereen overleg met alle betrokken partijen om een goed evenwicht te vinden tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid”,brengt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, in herinnering.