Gezinsbijslagen: onrechtvaardigheden rechtgezet

Actualiteit
Stelsel van gezinsbijslagen gecorrigeerd ten gunste van de gezinnen met een kind met een handicap of jongeren van min 21 jaar.

“We hebben twee grote onrechtvaardigheden voor bepaalde Brusselse gezinnen rechtgezet. De eerste betreft het ontbreken van een toeslag voor kinderen met een handicap die in een instelling verblijven. De tweede betreft jongeren van wie de beroepsinschakelingstijd afgelopen is. Deze werkzoekenden die jonger dan 21 jaar zijn, hadden geen recht op inschakelingsuitkeringen of gezinsbijslagen”, verklaarde de Brusselse minister Bernard Clerfayt, die bevoegd is voor de Gezinsbijslagen.

De correcties worden van kracht vanaf 2021, met terugwerkende kracht op 1 januari 2020 voor de verhoogde toeslagen.

Dankzij deze correcties genieten gezinnen die kinderen ten laste hebben met een handicap die in een instelling verblijven, een verhoogde gezinsbijslag. Werkzoekenden die jonger dan 21 jaar zijn en van wie de beroepsinschakelingstijd afgelopen is, en dus geen uitkering meer ontvangen, zullen recht hebben op gezinsbijslagen.

Recente hervorming van de gezinsbijslagen

Ter herinnering: de hervorming van de gezinsbijslagen is in januari van dit jaar in werking getreden in het Brussels Gewest. Zij dient om het mechanisme dat van het federale niveau geërfd werd, aan te passen aan de socio-economische situatie van de Brusselse gezinnen. Voortaan ontvangt driekwart van de Brusselse gezinnen een hoger bedrag. En de anderen hebben niets moeten inleveren.

Deze derde week van november wordt getekend door de begrotingsbesprekingen in het Brussels Parlement. Het budget voor de gezinsbijslagen, dat 882.419.000 euro bedraagt, om de ramingen van de in 2021 te betalen gezinsbijslagen te dekken, stond centraal in deze discussies.

Slechts 70% van de gezinnen met kinderen met een handicap geniet de toeslag

In 2021 wil de minister ook een studie laten uitvoeren om te bepalen welke factoren ertoe leiden dat er meer gebruikgemaakt wordt van verhoogde gezinsbijslagen voor kinderen met een handicap. Momenteel wordt geschat dat slechts 70% van de kinderen met een handicap gebruikmaakt van de verhoogde gezinsbijslagen.

Gezinsbijslagen: twee keer goed nieuws voor de Brusselse gezinnen

Persbericht

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de Gezinsbijslagen, kondigt aan dat hij twee grote onrechtvaardigheden in het Brusselse stelsel voor de gezinsbijslagen heeft rechtgezet. De ene betreft kinderen met een handicap, de andere jongeren die op zoek zijn naar een job.

Deze derde week van november wordt getekend door de begrotingsbesprekingen in het Brussels Parlement. Het budget voor de gezinsbijslagen, dat 882.419.000 euro bedraagt, om de ramingen van de in 2021 te betalen gezinsbijslagen te dekken, stond centraal in deze discussies.

Ter herinnering: de hervorming van de gezinsbijslagen is in januari van dit jaar in werking getreden. Zij dient om het mechanisme dat van het federale niveau geërfd werd, te verbrusselen, zodat het beter overeenstemt met de socio-economische situatie van de Brusselse gezinnen. Voortaan ontvangt driekwart van de Brusselse gezinnen een hoger bedrag. En de anderen hebben niet moeten inleveren.

In het kader van de voorstelling van de begroting 2021 heeft Bernard Clerfayt, de minister bevoegd voor de Gezinsbijslagen, tweemaal goed nieuws aangekondigd. “We hebben twee grote onrechtvaardigheden voor bepaalde Brusselse gezinnen rechtgezet. De eerste betreft de toekenning van verhoogde gezinsbijslagen voor kinderen met een handicap die in een instelling verblijven. De tweede betreft het behoud van gezinsbijslagen voor jongeren van wie de beroepsinschakelingstijd afgelopen is en die geen inschakelingsuitkeringen of beroepsinkomsten ontvangen. Deze werkzoekenden die jonger dan 21 jaar zijn, hadden tot nu toe geen recht op inschakelingsuitkeringen of gezinsbijslagen”, legt de Brusselse minister uit.

In 2021 wil de minister ook een studie laten uitvoeren om te bepalen welke factoren ertoe leiden dat er meer gebruikgemaakt wordt van verhoogde gezinsbijslagen voor kinderen met een handicap. Momenteel wordt geschat dat slechts 70% van de kinderen met een handicap gebruikmaakt van de verhoogde gezinsbijslagen.

Meer info
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

105.000 Brusselse gezinnen hebben hun schoolpremie van 100 euro per kind ontvangen

Persbericht

De schoolpremie van 100 euro per kind, die net voor het zomerreces goedgekeurd werd, werd gestort aan de meest kwetsbare Brusselse gezinnen. Dit bedrag moet de ouders helpen om de uitgaven voor het nieuwe schooljaar te financieren.

Een nieuw schooljaar is voor de gezinnen vaak synoniem met grote uitgaven. Dit jaar vindt die start bovendien plaats in een context waarin de crisis als gevolg van het coronavirus de situatie van veel gezinnen nog verslechterd heeft.

Uit een recente peiling blijkt overigens dat de coronaviruscrisis en de tijdelijke werkloosheid die zij tot gevolg had, de financiële kloof tussen gezinnen met en zonder kinderen alleen maar groter maakt. 61% van de gezinnen met kinderen maakt zich zorgen over hun financiële situatie wegens de maand september en het begin van het nieuwe schooljaar. Bij de gezinnen zonder kinderen bedraagt dat percentage 38%.

Om de meest kwetsbare Brusselse gezinnen (die reeds verhoogde gezinsbijslagen genieten) te ondersteunen, hebben zij een uitzonderlijke premie van 100 euro per kind ontvangen. In Brussel gaat het om 105.000 gezinnen op 167.000 en 200.000 kinderen.

“In een gewest waar 1 op de 5 kinderen in armoede leeft en waar de gezondheidscrisis de armoede van de Brusselaars nog vergroot heeft, moeten wij de meest kwetsbaren onder ons ondersteunen en beschermen. Deze solidaire maatregel dient om meer dan 200.000 Brusselse kinderen de kans te geven om het nieuwe schooljaar te starten met alles wat ze nodig hebben in hun etui en in hun schooltas om goed te kunnen leren”, verklaart Bernard Clerfayt.

“Een bijkomende bijslag voor de meest kwetsbare gezinnen in september, bij het begin van een nieuw schooljaar, kan helpen bij het doorkomen van de moeilijke maanden. Het voordeel van het huidige model van gezinsbijslagen is dat de gezinnen die reeds een sociale bijslag ontvangen, gekend zijn bij het overheidsfonds Famiris en bij de vier private kinderbijslagfondsen. Als later blijkt dat andere gezinnen eveneens recht hadden op deze bijslag, zal dat uiteraard aangepast worden. Dank aan de kinderbijslagfondsen om deze operatie op korte termijn mogelijk te hebben gemaakt”, aldus Sven Gatz.

Meer info?

Pauline Lorbat – Kabinet Clerfayt – 0485 89 47 45

Eva Vanhengel – Kabinet Gatz – 0476 51 21 07

100 euro meer schooltoelage per kind

Actualiteit
2 familles bruxelloises sur 3 recevront une prime de rentrée en septembre

Twee gezinnen op drie krijgen deze bijkomende schooltoelage. De 105.000 Brusselse gezinnen die van verhoogde gezinstoelagen genieten, zullen een bijkomende toelage van 100 euro per kind ontvangen*.

Op voorstel van de ministers Clerfayt en Gatz, heeft het Brussels parlement groen licht gegeven voor de toekenning onder voorwaarden van deze toelage in het Brussels Gewest.

Deze toelage wordt toegekend in het kader van de crisis die de Brusselse gezinnen treft.

We weten allemaal dat het begin van het schooljaar  voor de gezinnen grote uitgaven met zich meebrengt. Dit jaar komt daar nog de crisis bovenop. De financiële toestand van heel wat gezinnen in het Brussels Gewest is erop achteruit gegaan.

Het is belangrijk dat de overheid erover waakt dat de omstandigheden van het nieuwe schooljaar optimaal zijn. De financiële stress van de start van het nieuwe schooljaar verminderen, is dan ook een prioriteit. De scholieren en studenten zullen te maken krijgen met een bijzondere start na een moeilijk jaar voor de kinderen zowel op psychologisch vlak als op het vlak van nieuwe leermethodes : afstandsleren, zelfstandig het werk organiseren, gevaar voor motivatieverlies, mogelijke spanningen binnen het gezin.

Dit is één van de vele maatregelen die eveneens een positief signaal geeft voor een nieuwe start na een bijzonder moeilijke periode.

2 op 3 Brusselse gezinnen zullen van deze toelage genieten

“ We moeten de minder gegoede gezinnen ondersteunen en beschermen. Zo hebben we 20 miljoen euro vrijgemaakt om een premie van 100 euro per kind toe te kennen aan de gezinnen met de laagste inkomens. In totaal zullen 2 op 3 Brusselse gezinnen van deze toelage genieten. Een steuntje in de rug in deze moeilijke periode”, preciseert minister Bernard Clerfayt.

Laten we niet vergeten dat er aan het begin van de legislatuur een nieuw systeem van gezinsbijslagen werd ingevoerd door het Brussels Gewest dat voortaan bevoegd is voor deze materie. Deze hervorming is positief voor de Brusselse gezinnen.

L'allocation supplémentaire de rentrée viendra à point pour les familles bruxelloises

Hier kan u wat interessante informatie vinden over de gezinsbijslagen in Brussel:

--

* Gezinnen met een inkomen van minder dan 45.000€

Schoolpremie van 100 euro per kind uit meest kwetsbare gezinnen in Brussel

Persbericht

Op voordracht van de ministers Clerfayt en Gatz heeft het Brussels Parlement groen licht gegeven voor de toekenning van een premie van 100 euro per kind uit de meest kwetsbare gezinnen in het Brussels Gewest.

Het begin van het nieuwe schooljaar gaat vaak gepaard met grote uitgaven voor de gezinnen. Dit jaar zal het schooljaar starten in een context waarin de coronaviruscrisis de situatie van velen van hen nog verslechterd heeft. Verschillende studies bewijzen het: kinderen zijn de eerste slachtoffers van armoede.

Om de meest kwetsbare gezinnen te helpen deze situatie het hoofd te bieden, heeft het Brussels Parlement groen licht gegeven aan het voorstel van de Brusselse ministers bevoegd voor Gezinsbijslagen, Bernard Clerfayt en Sven Gatz. Deze premie is bedoeld om de Brusselse gezinnen die verhoogde gezinstoelagen genieten (waarvan het jaarinkomen lager is dan 45.000 euro), een premie van 100 euro per kind toe te kennen.

“In een gewest waar 1 op de 5 kinderen in armoede leeft, waar de gezondheidscrisis de armoede van de Brusselaars alleen maar heeft doen toenemen, moeten we de meest kwetsbaren onder ons steunen en beschermen. We hebben aldus 20 miljoen euro vrijgemaakt om gezinnen met de laagste inkomens een premie van 100 euro per kind toe te kennen. In totaal kunnen 2 op de 3 Brusselse gezinnen gebruikmaken van deze premie. Een verademing in deze moeilijke tijden”, legt Bernard Clerfayt uit.

“Een extra toelage voor de meest kwetsbare gezinnen in september, aan het begin van een nieuw schooljaar, kan helpen om de moeilijke maanden door te komen. Het huidige model van kinderbijslag heeft als voordeel dat gezinnen die al een sociale uitkering ontvangen, gekend zijn bij het Famiris-kinderbijslagfonds en de vier particuliere kinderbijslagfondsen. Als nadien blijkt dat ook andere gezinnen recht hadden op deze toelage, wordt dit uiteraard gecorrigeerd. Dank aan de kinderbijslagfondsen om dit op korte termijn mogelijk te hebben gemaakt”, zegt Sven Gatz.

Om ervoor te zorgen dat de 105.000 gezinnen in Brussel vanaf september van de premie gebruik kunnen maken, hebben de fracties van de meerderheid in het Parlement een ontwerp van ordonnantie ingediend – de enige optie om sneller te kunnen handelen en deze steun al vanaf volgend schooljaar te kunnen uitbetalen.

Meer info?
Pauline Lorbat –Kabinet Clerfayt - 0485 89 47 45
Eva Vanhengel – Kabinet Gatz – 0476 51 21 07

Hervorming gezinsbijslagen: niemand verliest, velen krijgen meer

Actualiteit
Hervorming gezinsbijslagen: niemand verliest, velen krijgen meer

Sinds 1 januari 2020 vallen de gezinsbijslagen volledig onder de bevoegdheid van de gewesten.

De gezinsbijslagen blijven een fundamenteel recht. Deze nieuwe regeling voor de gezinsbijslagen, die voor iedereen gelijk wil zijn, dient om de Brusselaars te ondersteunen, en met name de meest kwetsbaren, in hun rol als ouder.

Elk Brussels gezin dat onder de nieuwe regeling valt, zal gemiddeld bijna 40 euro extra krijgen dankzij de nieuwe regeling, met een minimum van 23 euro en een maximum van 53 euro.

De nieuwe regeling werd ook zo uitgewerkt dat geen enkel gezin er financieel op achteruitgaat. In Brussel zijn er 159.276 gezinnen. Van hen vallen 91.164 gezinnen onder de nieuwe regeling voor de gezinsbijslagen. Dat betekent dat deze gezinnen een hoger bedrag zullen ontvangen dan het bedrag dat ze begin januari hebben gekregen. De andere gezinnen, voor wie de oude regeling voordeliger was, zullen het bedrag behouden dat ze tot nog toe ontvingen, en zij zullen pas naar de nieuwe regeling overschakelen wanneer deze voordeliger zal zijn.

De nieuwe regeling voorziet voor kinderen geboren vóór 1 januari 2020 een basisbedrag van 140 euro voor kinderen tot 11 jaar, 150 euro voor kinderen van 12 tot 24 jaar en 160 euro voor kinderen van 18 tot 24 jaar die ingeschreven zijn in het hoger onderwijs. Voor kinderen die na 1 januari 2020 geboren zijn, worden deze bedragen verhoogd met 10 euro om te komen tot 150 euro, 160 euro en 170 euro, naargelang de categorie, naast de sociale toelagen in functie van het inkomen van de gezinnen.

Gezinsbijslagen: 63,5% van Brusselse gezinnen zou toeslag moeten krijgen

Actualiteit
Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale Bernard Clerfayt est aussi en charge des allocations familiales

Sinds 2020 is er een nieuwe regeling voor de gezinsbijslagen van kracht in het Brussels Gewest. Deze regeling is eerlijker, omdat de minder vermogende middenklasse ook verhoogde bijslagen kan genieten.

In het oude stelsel werden sociale toeslagen toegekend op basis van het statuut van de ouders. In het nieuwe systeem wordt rekening gehouden met het inkomen van het gezin. Als het inkomen van het gezin minder dan 45.000 euro bedraagt, worden toeslagen toegekend. Als het lager dan 31.000 euro ligt, worden deze toeslagen nog opgetrokken.

Het Gewest zal pas in 2021 over informatie over het inkomen van 2019 kunnen beschikken, over twee jaar dus. Om de Brusselse gezinnen nu al de toeslagen te geven waarop ze recht hebben, hebben we een brief aan alle gezinnen gestuurd om hen over deze nieuwigheid in te lichten. Iets minder dan 15.000 mensen hebben geantwoord en hun toeslag ontvangen.

“Dit cijfer komt uiteraard niet overeen met de werkelijkheid. Wij schatten dat 63% van de Brusselse gezinnen deze sociale toeslag zou moeten genieten om de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Daarom sensibiliseren wij de Brusselaars om zich voor inlichtingen tot hun uitbetalingsinstelling te richten, en indien van toepassing, verhoogde bedragen te ontvangen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen.