Gezinsbijslagen: uitbreiding van toekenning sociale toeslagen

Actualiteit
Gezinsbijslagen: uitbreiding van toekenning sociale toeslagen

Twee grote wijzigingen in het stelsel van de gezinsbijslagen zullen “meer gezinnen de kans geven om verhoogde gezinsbijslagen te krijgen”, stelt de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, Bernard Clerfayt.

“De meest recente studie van het Planbureau toont aan dat het beleid inzake gezinsbijslagen de enige doeltreffende maatregel in de strijd tegen kinderarmoede is”, preciseert hij en vervolgens licht hij de regulariseringen toe die van toepassing zullen zijn om meer gezinnen de mogelijkheid te geven sociale toeslagen te genieten. De toegang tot deze sociale toeslagen in het stelsel van gezinsbijslagen openen, is “de Brusselse kinderen een beetje meer uit de armoede halen”, voegt hij eraan toe.

Kadastraal inkomen voor hoofdwoonst opheffen

Het kadastraal inkomen van de hoofdwoning zal uit de berekening van het referentie-inkomen gehaald worden.

Momenteel worden alle kadastrale inkomens in aanmerking genomen, zonder onderscheid tussen ouders met meerdere eigendommen en ouders die slechts één woonst bezitten.

Voortaan zal enkel het kadastraal inkomen van onroerende goederen die niet gebruikt worden als hoofdverblijfplaats, noch voor eigen commerciële doeleinden, in aanmerking worden genomen.

Door de gezinswoning uit het kadastraal inkomen te halen, zorgt deze bepaling ervoor dat de werkelijke financiële draagkracht van een gezin beter beoordeeld kan worden. Aldus zullen meer gezinnen beantwoorden aan de inkomenscriteria om sociale toeslagen te ontvangen.

Ook voor kinderen in een instelling

Kinderen met een handicap die in een instelling wonen, zullen voortaan verhoogde gezinsbijslagen kunnen ontvangen. Momenteel genieten kinderen in een instelling geen toeslag voor hun handicap.

Tekortkomingen worden rechtgezet voor rechtvaardiger model van gezinsbijslagen

Als gevolg van de Zesde Staatshervorming werden de bevoegdheden in verband met gezinsbijslagen naar de gemeenschappen en gewesten overgeheveld. Het Brussels Gewest heeft gebruikgemaakt van deze overdracht van operationeel beheer om zijn eigen model van gezinsbijslagen te lanceren in januari 2020.

Uit de analyse van dit nieuwe model zijn bepaalde tekortkomingen naar voor gekomen. De Brusselse Regering had het feit reeds aangepast dat schoolverlaters, in bepaalde gevallen, geen recht meer hadden op gezinsbijslagen. De Brusselse Regering heeft nu dus net andere lacunes gewijzigd in het kader van de toekenning van sociale toeslagen.

Gezinsbijslagen: twee grote wijzigingen om toekenning sociale toeslagen uit te breiden

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt moet het Brussels Parlement groen licht geven voor twee grote wijzigingen in het stelsel van de gezinsbijslagen. Ten eerste zal het kadastraal inkomen niet meer voor de hoofdwoning gelden, waardoor meer gezinnen sociale toeslagen zullen kunnen genieten. Ten tweede zullen kinderen met een handicap die in een instelling wonen, een hogere kinderbijslag kunnen krijgen.

Als gevolg van de Zesde Staatshervorming werden de bevoegdheden in verband met gezinsbijslagen naar de gemeenschappen en gewesten overgeheveld. Het Brussels Gewest heeft gebruikgemaakt van deze overdracht van operationeel beheer om zijn eigen model van gezinsbijslagen te lanceren in januari 2020.

Uit de analyse van dit nieuwe model zijn bepaalde tekortkomingen naar voor gekomen. De Brusselse Regering had het feit reeds aangepast dat schoolverlaters, in bepaalde gevallen, geen recht meer hadden op gezinsbijslagen.

Andere gebreken die de Brusselse Regering wil wijzigen in het kader van de toekenning van sociale toeslagen, is dat alle kadastrale inkomens in aanmerking worden genomen, zonder onderscheid tussen ouders met meerdere eigendommen en ouders die slechts één woonst bezitten. Dat betekent dat een deel van de gezinnen die sociale toeslagen kunnen genieten, de facto uitgesloten wordt. Kinderen met een handicap die in een instelling wonen, hebben overigens geen recht op sociale toeslagen. Terwijl dat wel het geval is voor kinderen met een handicap die niet in een instelling wonen.

Voortaan zal enkel het kadastraal inkomen van onroerende goederen die niet gebruikt worden als hoofdverblijfplaats, noch voor eigen commerciële doeleinden, in aanmerking worden genomen. Door de gezinswoning uit het kadastraal inkomen te halen, zorgt deze bepaling ervoor dat de werkelijke financiële draagkracht van een gezin beter beoordeeld kan worden. Aldus zullen meer gezinnen beantwoorden aan de inkomenscriteria om sociale toeslagen te ontvangen.

De andere wijziging voorziet dat de bedragen die worden toegekend aan kinderen met een handicap die in een instelling wonen, voortaan verhoogd worden met een toeslag. Momenteel genieten kinderen in een instelling geen toeslag voor hun handicap. De maatregel geldt voor ruim 20 kinderen.

“Het is met het oog op het rechtzetten van deze ongelijkheden dat ik de wetgeving voor de gezinsbijslagen wil wijzigen. De meest recente studie van het Planbureau toont aan dat het beleid inzake gezinsbijslagen de enige doeltreffende maatregel in de strijd tegen kinderarmoede is. Door ervoor te zorgen dat meer gezinnen verhoogde gezinsbijslagen ontvangen, worden de Brusselse kinderen een beetje meer uit de armoede gehaald”, besluit minister Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Kinderbijslag, ook voor jonge werkzoekenden

Persbericht

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, heeft de Brusselse regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit tot wijziging van de toekenningsvoorwaarden van de kinderbijslag voor jongeren die als werkzoekende zijn ingeschreven bij Actiris.

Een Brussels kind heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 wordt. Na 31 augustus en tot de leeftijd van 25 jaar kan de jongere nog recht hebben op kinderbijslag, met name indien hij nog studeert of indien hij is ingeschreven bij Actiris.

Indien hij is ingeschreven als werkzoekende, kan hij zijn recht op kinderbijslag behouden gedurende één jaar, dit wil zeggen de duur van de beroepsinschakelingstijd, alvorens recht te hebben op een inschakelingsuitkering van de RVA. Bij verlenging van de beroepsinschakelingstijd wordt onder bepaalde voorwaarden ook het recht op kinderbijslag verlengd.

Als de jongere de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, moet hij voldoen aan bepaalde diplomavereisten die door de federale staat zijn vastgesteld. Hij moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs. Als hij niet aan deze voorwaarden voldoet, zal hij moeten wachten tot hij 21 is om een inschakelingsuitkering te ontvangen en heeft hij thans geen recht op kinderbijslag.

Om deze onrechtvaardigheid van de federale regering recht te zetten, heeft de Brusselse regering er dan ook mee ingestemd om het recht op kinderbijslag te behouden voor jonge werkzoekenden die niet voldoen aan de diplomavereisten.

“De eerste stappen op de arbeidsmarkt zijn niet altijd gemakkelijk. En als de jongere door uitsluitingsmaatregelen waartoe de federale overheid heeft besloten, helemaal geen inkomen meer heeft, is dat nog minder! Terwijl de federale regering resoluut heeft gekozen voor de uitsluiting van de meest kwetsbaren, hebben we in het Brussels Gewest beslist om ze weer op te vangen in het net van de sociale zekerheid ”, besluit Bernard Clerfayt.

106 Brusselse jongeren zouden van deze maatregel kunnen gebruikmaken.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Gezinsbijslagen: onrechtvaardigheden rechtgezet

Actualiteit
Stelsel van gezinsbijslagen gecorrigeerd ten gunste van de gezinnen met een kind met een handicap of jongeren van min 21 jaar.

“We hebben twee grote onrechtvaardigheden voor bepaalde Brusselse gezinnen rechtgezet. De eerste betreft het ontbreken van een toeslag voor kinderen met een handicap die in een instelling verblijven. De tweede betreft jongeren van wie de beroepsinschakelingstijd afgelopen is. Deze werkzoekenden die jonger dan 21 jaar zijn, hadden geen recht op inschakelingsuitkeringen of gezinsbijslagen”, verklaarde de Brusselse minister Bernard Clerfayt, die bevoegd is voor de Gezinsbijslagen.

De correcties worden van kracht vanaf 2021, met terugwerkende kracht op 1 januari 2020 voor de verhoogde toeslagen.

Dankzij deze correcties genieten gezinnen die kinderen ten laste hebben met een handicap die in een instelling verblijven, een verhoogde gezinsbijslag. Werkzoekenden die jonger dan 21 jaar zijn en van wie de beroepsinschakelingstijd afgelopen is, en dus geen uitkering meer ontvangen, zullen recht hebben op gezinsbijslagen.

Recente hervorming van de gezinsbijslagen

Ter herinnering: de hervorming van de gezinsbijslagen is in januari van dit jaar in werking getreden in het Brussels Gewest. Zij dient om het mechanisme dat van het federale niveau geërfd werd, aan te passen aan de socio-economische situatie van de Brusselse gezinnen. Voortaan ontvangt driekwart van de Brusselse gezinnen een hoger bedrag. En de anderen hebben niets moeten inleveren.

Deze derde week van november wordt getekend door de begrotingsbesprekingen in het Brussels Parlement. Het budget voor de gezinsbijslagen, dat 882.419.000 euro bedraagt, om de ramingen van de in 2021 te betalen gezinsbijslagen te dekken, stond centraal in deze discussies.

Slechts 70% van de gezinnen met kinderen met een handicap geniet de toeslag

In 2021 wil de minister ook een studie laten uitvoeren om te bepalen welke factoren ertoe leiden dat er meer gebruikgemaakt wordt van verhoogde gezinsbijslagen voor kinderen met een handicap. Momenteel wordt geschat dat slechts 70% van de kinderen met een handicap gebruikmaakt van de verhoogde gezinsbijslagen.

Gezinsbijslagen: twee keer goed nieuws voor de Brusselse gezinnen

Persbericht

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de Gezinsbijslagen, kondigt aan dat hij twee grote onrechtvaardigheden in het Brusselse stelsel voor de gezinsbijslagen heeft rechtgezet. De ene betreft kinderen met een handicap, de andere jongeren die op zoek zijn naar een job.

Deze derde week van november wordt getekend door de begrotingsbesprekingen in het Brussels Parlement. Het budget voor de gezinsbijslagen, dat 882.419.000 euro bedraagt, om de ramingen van de in 2021 te betalen gezinsbijslagen te dekken, stond centraal in deze discussies.

Ter herinnering: de hervorming van de gezinsbijslagen is in januari van dit jaar in werking getreden. Zij dient om het mechanisme dat van het federale niveau geërfd werd, te verbrusselen, zodat het beter overeenstemt met de socio-economische situatie van de Brusselse gezinnen. Voortaan ontvangt driekwart van de Brusselse gezinnen een hoger bedrag. En de anderen hebben niet moeten inleveren.

In het kader van de voorstelling van de begroting 2021 heeft Bernard Clerfayt, de minister bevoegd voor de Gezinsbijslagen, tweemaal goed nieuws aangekondigd. “We hebben twee grote onrechtvaardigheden voor bepaalde Brusselse gezinnen rechtgezet. De eerste betreft de toekenning van verhoogde gezinsbijslagen voor kinderen met een handicap die in een instelling verblijven. De tweede betreft het behoud van gezinsbijslagen voor jongeren van wie de beroepsinschakelingstijd afgelopen is en die geen inschakelingsuitkeringen of beroepsinkomsten ontvangen. Deze werkzoekenden die jonger dan 21 jaar zijn, hadden tot nu toe geen recht op inschakelingsuitkeringen of gezinsbijslagen”, legt de Brusselse minister uit.

In 2021 wil de minister ook een studie laten uitvoeren om te bepalen welke factoren ertoe leiden dat er meer gebruikgemaakt wordt van verhoogde gezinsbijslagen voor kinderen met een handicap. Momenteel wordt geschat dat slechts 70% van de kinderen met een handicap gebruikmaakt van de verhoogde gezinsbijslagen.

Meer info
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

105.000 Brusselse gezinnen hebben hun schoolpremie van 100 euro per kind ontvangen

Persbericht

De schoolpremie van 100 euro per kind, die net voor het zomerreces goedgekeurd werd, werd gestort aan de meest kwetsbare Brusselse gezinnen. Dit bedrag moet de ouders helpen om de uitgaven voor het nieuwe schooljaar te financieren.

Een nieuw schooljaar is voor de gezinnen vaak synoniem met grote uitgaven. Dit jaar vindt die start bovendien plaats in een context waarin de crisis als gevolg van het coronavirus de situatie van veel gezinnen nog verslechterd heeft.

Uit een recente peiling blijkt overigens dat de coronaviruscrisis en de tijdelijke werkloosheid die zij tot gevolg had, de financiële kloof tussen gezinnen met en zonder kinderen alleen maar groter maakt. 61% van de gezinnen met kinderen maakt zich zorgen over hun financiële situatie wegens de maand september en het begin van het nieuwe schooljaar. Bij de gezinnen zonder kinderen bedraagt dat percentage 38%.

Om de meest kwetsbare Brusselse gezinnen (die reeds verhoogde gezinsbijslagen genieten) te ondersteunen, hebben zij een uitzonderlijke premie van 100 euro per kind ontvangen. In Brussel gaat het om 105.000 gezinnen op 167.000 en 200.000 kinderen.

“In een gewest waar 1 op de 5 kinderen in armoede leeft en waar de gezondheidscrisis de armoede van de Brusselaars nog vergroot heeft, moeten wij de meest kwetsbaren onder ons ondersteunen en beschermen. Deze solidaire maatregel dient om meer dan 200.000 Brusselse kinderen de kans te geven om het nieuwe schooljaar te starten met alles wat ze nodig hebben in hun etui en in hun schooltas om goed te kunnen leren”, verklaart Bernard Clerfayt.

“Een bijkomende bijslag voor de meest kwetsbare gezinnen in september, bij het begin van een nieuw schooljaar, kan helpen bij het doorkomen van de moeilijke maanden. Het voordeel van het huidige model van gezinsbijslagen is dat de gezinnen die reeds een sociale bijslag ontvangen, gekend zijn bij het overheidsfonds Famiris en bij de vier private kinderbijslagfondsen. Als later blijkt dat andere gezinnen eveneens recht hadden op deze bijslag, zal dat uiteraard aangepast worden. Dank aan de kinderbijslagfondsen om deze operatie op korte termijn mogelijk te hebben gemaakt”, aldus Sven Gatz.

Meer info?

Pauline Lorbat – Kabinet Clerfayt – 0485 89 47 45

Eva Vanhengel – Kabinet Gatz – 0476 51 21 07

100 euro meer schooltoelage per kind

Actualiteit
2 familles bruxelloises sur 3 recevront une prime de rentrée en septembre

Twee gezinnen op drie krijgen deze bijkomende schooltoelage. De 105.000 Brusselse gezinnen die van verhoogde gezinstoelagen genieten, zullen een bijkomende toelage van 100 euro per kind ontvangen*.

Op voorstel van de ministers Clerfayt en Gatz, heeft het Brussels parlement groen licht gegeven voor de toekenning onder voorwaarden van deze toelage in het Brussels Gewest.

Deze toelage wordt toegekend in het kader van de crisis die de Brusselse gezinnen treft.

We weten allemaal dat het begin van het schooljaar  voor de gezinnen grote uitgaven met zich meebrengt. Dit jaar komt daar nog de crisis bovenop. De financiële toestand van heel wat gezinnen in het Brussels Gewest is erop achteruit gegaan.

Het is belangrijk dat de overheid erover waakt dat de omstandigheden van het nieuwe schooljaar optimaal zijn. De financiële stress van de start van het nieuwe schooljaar verminderen, is dan ook een prioriteit. De scholieren en studenten zullen te maken krijgen met een bijzondere start na een moeilijk jaar voor de kinderen zowel op psychologisch vlak als op het vlak van nieuwe leermethodes : afstandsleren, zelfstandig het werk organiseren, gevaar voor motivatieverlies, mogelijke spanningen binnen het gezin.

Dit is één van de vele maatregelen die eveneens een positief signaal geeft voor een nieuwe start na een bijzonder moeilijke periode.

2 op 3 Brusselse gezinnen zullen van deze toelage genieten

“ We moeten de minder gegoede gezinnen ondersteunen en beschermen. Zo hebben we 20 miljoen euro vrijgemaakt om een premie van 100 euro per kind toe te kennen aan de gezinnen met de laagste inkomens. In totaal zullen 2 op 3 Brusselse gezinnen van deze toelage genieten. Een steuntje in de rug in deze moeilijke periode”, preciseert minister Bernard Clerfayt.

Laten we niet vergeten dat er aan het begin van de legislatuur een nieuw systeem van gezinsbijslagen werd ingevoerd door het Brussels Gewest dat voortaan bevoegd is voor deze materie. Deze hervorming is positief voor de Brusselse gezinnen.

L'allocation supplémentaire de rentrée viendra à point pour les familles bruxelloises

Hier kan u wat interessante informatie vinden over de gezinsbijslagen in Brussel:

--

* Gezinnen met een inkomen van minder dan 45.000€