Gewest wil eenoudergezinnen helpen

Actualiteit
Plan de soutien aux familles monoparentales

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen op zijn grondgebied. In deze gezinnen moeten alle behoeften van het huishouden met één enkel inkomen bekostigd worden, wat het risico op armoede vergroot.

“Het gezinshoofd van eenoudergezinnen is in het overgrote deel van de gevallen een mama. Voor sommige moeders is het moeilijk om toegang te krijgen tot een baan die hen in staat stelt hun gezin op een waardige manier te onderhouden. Het is ook niet altijd gemakkelijk om een baan of opleiding te combineren met gezinsverplichtingen. […]”, stelt Bernard Clerfayt, de minister van Werk, Digitalisering en Plaatselijke Besturen.

Grotere moeilijkheden

De coronacrisis versterkt de dringende noodzaak om actie te ondernemen voor de eenoudergezinnen. De Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen besloot immers in zijn rapport over de gevolgen van COVID-19 op de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen dat verschenen is in april 2021, dat alle moeilijkheden die eenoudergezinnen in normale tijden ondervinden (deeltijds werken, beperkt inkomen, huisvestingsproblemen, niet-betaling van onderhoudsgeld, ...), groter zijn geworden tijdens de crisis, met een aanzienlijke daling van de inkomsten en een situatie waarbij men opgesloten zit met alle gezinslasten, soms in een woning die niet aangepast is aan de realiteit van een lockdown in gezinsverband.

Eerste plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen

Om tegemoet te komen aan deze moeilijkheden, heeft de Brusselse Regering vandaag haar eerste plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. Dat plan omvat 31 concrete maatregelen rond 5 gewestelijke actiepijlers: informatie; opleiding en sensibilisering; de toegang tot een kwaliteitsvolle woning; tewerkstelling en de toegang tot beroepsopleiding, alsook stadsbeleid en mobiliteit.

Het plan wordt gezamenlijk aangestuurd door de minister van Werk, de staatssecretaris van Gelijke Kansen en de sociale gesprekspartners van Brupartners. De werkzaamheden in verband met de opstelling van het plan sluiten ook aan bij de voorbereiding van het Brussels Takes Care-plan (geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan), waarin ook specifieke aandacht zal worden besteed aan alleenouderschap.

Steun voor eenoudergezinnen als onderdeel van coherente politieke wil

Ter verduidelijking: het relanceplan voorziet 17 miljoen euro voor nieuwe kinderdagverblijven van Actiris. Een jaar geleden heeft minister Bernard Clerfayt het initiatief genomen om een budget van 60 miljoen euro vrij te maken om de gemeentelijke projecten te ondersteunen die betrekking hebben op de bevolkingstoename, onder meer voor de financiering van scholen en crèches.